eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.835

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 516-517
Nummer: 835


<-Forrige . Indhold . Næste->

835.

23 Maj 1721.

Om Udjevning af opfyldte Pladser, Søernes Renselse og Udskæring af Holmens Kanal.

Etats raad Caspar Bartholin og etats raad Johan Bertram Ernst.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi give eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi angaaende de udi eders til os af den 24 decembris 1720 indgiven allerunderdanigste memorial foreslagne 3de poster, nemlig: 1. om adskillige udi vores etc. Kiøbenhavn opfyldte pladtzers jefning og u-reenligheds bortførsel paa ubrolagde pladser, 2. om søernes reenselse uden for staden, 3. angaaende Holmens canal i be-

VIII s.516

melte Kiøbenhavn at blive udskaaren, at det der ved Giethuset idelig staaende vand, som foraarsager en utaalelig stank, maa faae sit fri løb, og til hvilke poster i verk at sætte j allerunderdanigst foreslaar, om ikke de af eder oppebaarne copulations penge maatte empløyeris, hvilke efter din Caspar Bartholins beretning skal beløbe sig til 900 nogle og tyve rdr. og præter propter aarligen skal kunde bedrage sig 1400 rdr., have allernaadigst fundet for got, at det for berørte hidindtil af copulations pengene oppebaarne qvantum, maa for det første empløyeres til at foretage det foreslagne verk ved Holmens canal, som vi allernaadigst have approberet at maa blive udskaaren, paa det at vandet kand ledes til friløb ved en grøft imellem Tachelage-huset og Giethuset og udledes igiennem Holmens pladtz til Dochen, hvorved den stank, som om sommeren formedelst vandets stoppelse og u-reenligheds samling foraarsages, kunde aldeeles ophøre.

Skulle ellers noget fra dette arbeide ved Holmens canal blive til overs af copulations pengene, saa ville vi allernaadigst, at det skal anvendes til de opfyldte pladsers jevning og ureenligheds bortførsel fra de ubroelagde pladtzer, hvilke siden, naar de ere broelagde, kommer under renovations mesterens reenholdelse tillige med de andre stadens gader og pladser.

Angaaende søernes reenselse uden for staden, da approbere vi og allernaadigst, at saadant et verk best kunde af een eller anden entrepreneris efter det forslag, som een udi bemelte Kiøbenhavn boende og siden afdøde Hollænder Morten Willumsen dertil for nogle aar siden giordt haver, at hand self vilde entreprenere søernes renselse paa egen bekostning og af den derudi værende slich eller muder giøre tørf, naar ham en pladts blev udviist, hvor hand tørven kunde oplegge, og siden af tørven tage erstatning for den paa søernes renselse giorde bekostning. Og saa fremt den persohn, navnlig Lars Jørgensen, uden for staden boende, som du Caspar Bartholin til dette at entreprenere haver foreslaaet, sig ikke bemelte verk vil eller kand foretage, ville vi allernaadigst, at een anden dertil fra Holland forskrives, naar du Johan Bartram Ernst først alle omstændighederne ved saadant et arbeide nøye har observeret og examineret og derhos giordt os allerunderdanigst forslag paa den bekostning, som kunde eragtes dertil at vil med gaae. Derefter j etc. Befalendes etc. Friderichsborg dend 23 maji 1721.

Sæl. Tegn. LXIII. 124-25.

VIII s.517

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 11 20:00:47 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top