eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.773

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 488-489
Nummer: 773


<-Forrige . Indhold . Næste->

773.

26 April 1720.

Om Sjette- og Tiende-Penge.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af os elskelige voris deputerede for vore financer deris os allerunderdanigst giorte forestilling er kommen udi erfaring, hvorledis at j udi anleedning saavel af loven som fremfarne konger, salig og høyloflig jhukommelse, deris denne voris etc. Kiøbenhavn allernaadigst givne benaadinger og privilegier samt voris derpaa meddeelte allernaadigste confirmation skal angaaende den siette og tiende penge, som under eders iurisdiction falder, saavel tilholde eder paa byens vegne dend halve deel af dend siette penge som og til eders løn dend tiende penge ligesom andre dertil liggende jndkomster af skiffter og dom penge, da dog udi samme kongelige benaadinger og privilegier findis ikke et eeniste ord, som giver eder nogen adgang eller rettighed til at oppebære siette penge, langt mindre nogle, hvorefter samme siette penge saaledis skulle deelis, som skeet er, nemlig at alle regnskaberne fra dend tid, byefogderne her i staden har aflagt regnskab for de uvisze jndkomster, ere saaledis indrettede, at siette penge, efter at tiende penge først og fremmest er bleven afdragen, ere bleven deelte i tvende

VIII s.488

lige deele imellem os og byen, og ikke heller angaaende den tiende penge anderledis, end at den til stadens gields og dens aarlige udgiffters betaling bør anvendis, da som forberørte 6te pengis deeling saaledis udi byefogdens til voris rentecammer indkomne allerunderdanigste regnskaber udi de udstedde antegnelser og decisioner indtil anno 1708 er bleven approberet, saa lader vi det og derved til dend tid allernaadigst forblive, men eder herhos allernaadigst tilkiende givende, at fra anno 1709 aars begyndelse skal dend af eder hidindtil til jndtægt beregnede halve deel af 6te pengene i byefogdens regnskaber ved voris rente cammer eder til ansvar regnis og siden os af byefogden til jndtægt allerunderdanigst beregnis. Hvad dend 10de penge angaar, da allernaadigst tillades den eder herefter at maa oppebærge, dog ikke til eders løn, men til byens nytte, beste og nødtørfft; men de i de kongelige allernaadigste bevillinger af 22 maji og 20 octobris 1688 mentionerede donationer saasom copulations- og græs-penge med videre skal herefter ophøre i henseende til dend donationerne hosføyede clausula (indtil vi anderledis tilsigendis vorder), og som saadanne til det publique væsen allernaadigst anordnede midler ere af eder tid efter anden bleven oppebaarne, men hidindtil ingen regnskab derfor bleven affagte, hvorledis de og til byens nytte er bleven anvendte, u-agtet at magistraten ved voris elskel. kiære hr. faders sal. etc. til dem den 27 iulii anno 1695 allernaadigst udgangen befaling er bleven anbefalet, at de fra anno 1660 skulle forfatte et rigtigt regnskab paa stadens visze og u-visze jndkomster og forklare, hvorledis stadens gield tid efter anden er bleven betalt, hvorom j end og fra voris rente cammer dend 14 octobris nestafvigte aar er bleven tilskreven, saa er hermed voris etc., at j forfatter og tilstiller bemeldte voris deputerede for voris financer og tilforordnede i rentecammeret en rigtig beregning over jndtegten og udgifften af saadanne til det almindelige brug destinerede midler, hvoraf kand sees, hvorledis de ere employerede, og i hvad stand dend publique cassa nu kand være. Og haver j ellers med forderligste at indberette, at j denne voris allernaadigste ordre haver bekommet, og derhos at forklare, til hvad tid j formeene at blive færdige med at indgive eders beregning over jndtegten og udgifften af forberørte til det almindelige brug tilforn destinerede midler. Derefter j etc. Befalendis etc. Hafniæ den 26 aprilis anno 1720.

Sæl. Tegn. LXII. 459-61.

VIII s.489

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 9 18:58:36 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top