eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.743

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 473-475
Nummer: 743


<-Forrige . Indhold . Næste->

743.

23 Maj 1719.

Kontrakt om Gadernes Renholdelse.

F. 4. giøre alle vitterligt, at etc. confirmation paa efterfølgende contract, lydendes etc.

Samtlige Hans Kongelig Mayts. tilforordnede udi politie og commerce collegio giøre vitterligt, at vi paa Hans Kongel. Mayts. allernaadigste behag og approbation med mons. Jochum Henrich Christopherssen, Kongelig Mayts. feldtvognmester, haver sluttet og indgaaet følgende contract paa trende aar, nemlig fra 1 maji 1719 til 1 maji 1722, om denne kongelig residentz stads gaders samt andre

VIII s.473

der udi værende kongelige og publiqve pladsers og fortogers reenholdelse.

1. Paatager Jochum Henrich Christopherssen sig at lade bortføre denne stads ureenlighed etc. Denne stads renovation tiltræder hand nu den 1 maji anno 1719 og annammer qvarteererne, ligesom de ham efter haanden vorder reengiorte leverede, for deres reenholdelse siden selv at besørge udi de nest paafølgende trende aar, nemlig til 1 maji 1722. Og naar hand da denne contract fratræder, som hand et half aar tilforn collegio skal tilkiende give, leverer hand staden fra sig lige saa reen alle vegne, som hand den annammet haver. Ellers skal hand ang. hvis udi denne forpagtnings contract ommeldes, rette og forholde sig efter de anstalter, hvilke af samtlige i politie og commerce collegio etc.

2. 3. 4. 5, 6. 7. som Nr. 661.

8. For alle disze ovenskrevne puncter at lade forrette, forestaae og holde inspection over skal contrahenten Jochum Henrich Christopherssen rigtigen blive betalt det første aar, nemlig fra 1 maji anno 1719 til aarsdagen 1720, 8000 rigsdaler, siger otte tusende rigsdaler, og udi de tvende sidste aar fra 1ste maji 1720 til 1 maji anno 1722 aarlig 7500 rigsdaler, siger syv tusende og fem hundrede rigsdaler, paa samme maade som de til cassen vorder erlagde, saa og hvis, som paa hans andeel af portskilling og passage pengene kand beløbe sig, som i det første aar er 3194 rdr. 39 Sk. og i hver af de tvende sidste aaringer 2994 rdr. 73 Sk., skal hannem betales i reede penge og klingende mynt, og hvad hand af renovations skatten kand tilkomme, som i det første aar er 4805 rdr. 57 Sk. og i hver af de tvende sidste aar 4505 rdr. 23 Sk., skal hannem betales i halv reede penge og halv authoriserede seddeler. Dog skal hand udi ovenskrevne summer lade sig decourtere, hvis madame Mangors, eller hvem cassen herefter vorder betroet, for sin umage med jnd- og udcasseringen nyde, saa og rodmesterens andeel for renovations skattens jndkrævelse, nemlig af portskilling og passage pengene 2 pro cento og af renovations skatten 4 pro cento, som kand beløbe sig i det første aar af portpengene 63 rdr. 85 Sk. og af renovations skatten 192 rdr. 21 Sk. og i hver af de tvende sidste aar af portpengene 59 rdr. 85 Sk. og af renovations skatten 180 rdr. 20 Sk., samt hvis det kand beløbe paa hans andeel af de 30 rdr., som er bevilget for de trøkte qviteringer og skrivmaterialier for renovations skatten, som er i det første aar 26 rdr. 20 Sk. og i hver af de tvende sidste aar 24 rdr. 25 Sk., hvilke omkostninger, naar de fra forestaaende accorderede summer ere af-

VIII s.474

dragne, skal hannem den øvrige ret i fire terminer aarligen blive betalte, nemlig hver qvartal en fierde part. Og skal derforuden, saalænge hand forsvarligen efterlever denne contract, hand paa forlangende med forskud blive assisteret, saaviit cassens tilstand det kand tillade.

9. Eftersom vi og vel kunde eragte, at det for eontrahenten efter hans ansøgning og foregivende vilde falde meget besværligt om ikke gandske umueligt af de heste, som hand til renovations værket bruger, at kunde betale hvis heste skatter, som enten allerede ere eller herefter kunde vorde paabuden, saa tilsige vi hannem paa Hans Kongel. Mayts. allernaadigste behag og approbation at skal være og blive befriet for at betale hvis heste skatter, som i saa maader enten allerede er eller herefter kunde vorde paabuden, for de heste, som hand til renovations verket bruger, af hvad navn de og have kunde.

10. Til forsikkring, af ovenbemelte contract af mig Jochum Henrich Christopherssen udi alle sine ord, puncter og clausuler skal efterkommes, stiller ieg velædle og velbyrdige cammer junker og staldmester Christian Friderich von der Pfordten og ædle Clans Wendorph berider til caution, at renovations værket saaledes, som ieg eller de herudi findes obligerede, fra contractens begyndelse indtil den tager ende, udi alle maader forsvarligen skal vorde fuldbyrdet. Til bekræftelse haver ieg med forbemelte mine cautionister denne original, som tilforn med politie og commerce collegii segl er forseglet og af collegio underskreven, med vores egne hænder underskrevet og med vores sædvaanlige signeter forseglet, saa og ieg til min og cautionisters efterretning en ligelydende videmeret copie og gienpart deraf til mig annammet. Actum politie og commerce collegio den 9 maji anno 1719.

(l. s.)

J. Rosencrantz. N. Slange. J. B. Ernst. C. Scavenius. A. Frank. H. Stuve. M. Munch. J. Sohl.

At denne contract uryggeligen i alle sine ord, puncter og clausuler, saaviit enten jeg som contrahent eller vi som cautionister der i ere befundene, skal holdes, saa at politie og commerce collegium her i skal holdes skadesløs, haver vi under vores hænder og signeter hermed bekræftet. Kiøbenhafn den 12 maji 1719. Jochum Henrich Christopherssen (l. s.). C. F. v. d. Pfordten (l. s.). C. Wendorff (l. s.).

Da ville vi bemelte contract etc. confirmere og stadfæste. Forbydendes etc. Hafniæ den 23 maji 1719.

Sæl. Reg. L. 100-09.

VIII s.475

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 8 16:56:43 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top