eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.702

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 451-453
Nummer: 702


<-Forrige . Indhold . Næste->

702.

29 April 1718.

Om Indkvarteringen.

Forordning i tryk.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi til at afhielpe de besværinger og klagemaale, som for den af os her i vores etc. Kiøbenhafn og Christianshafn over jndqvarteringens ligning allernaadigst anordnede commission tid efter anden fra guarnisonens officerere indkomme, naar de icke kand komme til endelighed med de billetter, dennem paa regimenternes vegne til mandskabets logementer og stalderommes afbetaling paa adskillige grundes og eiendommes beboere, leyende saavel som eiende, anviises og til indkrævningen meddeeles, allernaadigst have funden for got hermed at anordne og befale, som følger:

1. At som det er billigt, at soldatesquet nyder deres billetter rigtig og uden ophold, saa skal jndqvarterings billetterne hæfte paa gaarden og grunden, og dersom den eiende ey har giordt den anstalt hos den leyende, at hand strax godvilligen vil betale billetterne, naar de anviises, eller i det mindste inden fiorten dage eller tre uger,

VIII s.451

efterat de ere ham anviiste, da maa den officerer, som har billetten, transportere den til hvilken kiøbmand, som vil betale ham billetten, hvorimod kiøbmanden maa og skal nyde prioritet frem for ald anden gield i den leye, som gaar af gaarden, uagtet hvad arrest derpaa eller jndførsel derudi fra denne forordnings publication kunde giøres, saa og nyde rente for sit forskud, 1 pro cento maanetlig, indtil betalingen skeer. Skulle hand i visze tilfælde ey kunde faa sin betaling af leyen, da nyder hand prioritet i gaarden og grunden nest efter de forhen lovlig værende panthavere og der foruden rente som forbemelt, hvilken rente og enhver officerer tillades, om hand hellere selv vil forskyde pengene til de gemeene end som begiere pengene af en kiøbmand.

2. Efterdi en og anden enten af uvillighed eller og for mangel af middel til jndqvarteringens afbetaling maa udpandtes og de samme det udpantede en tid lang uden jndfrielse enten hos underfogderne eller hos rodmesterne lader henstaa og derved langvarig ophold foraarsager, saa skal det være tilladt ved stadens anordnede underfogder deslige pante-gods paa assistentz huset at lade hensette, hvilke der imod attest kunde optage, saa meget at de resterendes med rette tilfaldende jndqvartering kand bekommes, paa det guarnisonen og de af jndvaanerne, som qvarteer penge haver at prætendere, deraf kunde nyde vedbørlig betaling. Dog at de, hos hvilke jndqvarteringen udpantes og paa assistentz-huset hensettes, ey med saadan rente bebyrdes, som udi nest foregaaende punct ommeldes, mens forbliver dermed ved den rente, som assistentz-huset efter forordningen nyder.

3. Og som af de fra guarnisonens officerere til dato indleverede og af stadens underfogder attesterede restancer er fornummen, at der iblant jndvaanerne (formedelst døds faldet i contagionen, jndvaanernes befindende armod og slette tilstand samt huses ledig staaelse med viidere) befindes at være udestaaende en temmelig deel, hvilke i henseende til, at de icke ved execution hos vedkommende har været at bekomme, er anlagt paa den contribuerende grund taxt indtil saa længe, at nogen ejendom ved kiøb og sal vorder afstaaet, da paa det samme igien kunde komme jndvaanerne til lindring udi deres omsider tilfaldende jndqvartering og den eene icke skulle have føye til at besværge sig over, at hand betalte nogen andens tilfaldende jndqvartering, saa anbefales hermed allernaadigst byefogden her i staden, at hand icke ved byetinget lader noget skiøde paa gaard, huus eller eyendoms pladtser læse eller protocollere, førend hannem fra jndqvarterings commissionen eller dens dertil beskickede foreviises den vedbørende

VIII s.452

attest, at grundens tilfaldende jndqvartering rigtig er betalt, saa den udestaaende restance derved kunde erholdes og til jndtægt beregnes, hvilken jndqvarterings commissionens attest for de vedkommende strax og uden ophold skal expederes. Og paa det ingen misbrug med for dyr betaling til den, som samme attest skal expedere, skal underløbe, saa maa den, som den altid skal have været, udgives efter en trykt formular paa slet papiir og derfor ei høyere end tolv skilling danske tages.

4. Og efterdi jndqvarteringens ligning alle tider af commissionen foranstaltes efter de fra land etatens general commissariat indkomne rouller, saaleedes at guarnisonens antal inddeeles paa den contribuerende grund taxt og efter de placater, som ved enhver jndqvarterings jnddeeling vorder trykt og for jndvaanerne til efterretning paa alle publique stæder og gaders hiørner anslages, men som adskillige af jndvaanerne icke viide, hvad deres iboende eyendom udi den allernaadigst udgangne grund taxtes matricul staar ansat for, ey heller er dennem bevist, hvor sterk guarnisonen her i staden og citadellet befindes, da i steden for derom at faa efterretning er mange af jndvaanerne snarere resolveret til at besværge dem over den anlagde jndqvartering, lige som dennem meere var anlagt, end de med rette syntes at kunde tilfalde, saa byde vi hermed og befale, at alle og enhver, som udi nogen maade synes at være fornærmet, skal være tilforpligtet med deres besværinger udi jndqvarterings commissionen i det allerlængste sex uger efter, at enhver jndqvarterings billet dennem i anledning af de trykte og opslagne placater kand være tilstillet, at indkomme, da dem af commissionen uden ophold paa slet papiir og uden nogen bekostning skal meddeeles ald den efterretning, de om jndqvarteringens anlagde andeel kunde have nødig, og efter hvilken tids forløb, om de klagende sig icke forinden angiver, commissionen for videre ansvar maa og skal være fri og forskaanet.

Hvorefter alle etc., og byde vi hermed og allernaadigst befale os elskelig præsident etc. her i bemelte Kiøbenhafn samt byefogden og andre, som denne etc., at de den paa behørige steder etc. Givet etc. Hafniæ den 29 aprilis 1718.

Sæl. Reg. LXIX. 337-40.

VIII s.453

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 7 12:26:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top