eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.677

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 430-431
Nummer: 677


<-Forrige . Indhold . Næste->

677.

4 Sept. 1717.

Bestalling for en Stadskonduktør.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi allernaadigst haver beskikket og forordnet, saa og etc. Johan Friderich Ramus til at være vores stads conducteur her i vores etc. Kiøbenhavn saa vel som Christianshafn. Thi skal hand være os som sin absolut etc. Udi særdeleshed skal hand sig i samme tieneste med største flid og vindskibelighed lade finde og til at forekomme u-rigtighed ved grundes og ejendommes forhandling her i staden, og at ey confusion i den ny og rette grund taxt skulle foraarsages, saa skal alle de, som pladser eller ejendomme afhænder, være (for saa viit vores den 18 iunii dette aar givne trykte anordning og befaling anlangende, hvorviit stads conduc-

VIII s.430

teurens maale breve behøves at tages, det tilholder, og ei videre) forbunden til deres pladser af hannem at lade maale, og om behøves, naar et støkke eller noget fra en heel eyendom selges, den bortsolte deel da mod det heele proportionaliter taxere, hvilken maaling, deeling og taxering hand under sin haand fra sig skal give til at indføres udi skiøderne. Og maa intet skiøde paa nogen af de grunde og ejendomme, hvilke ei nogen tid af stads conducteuren befindes at være maalte eller derpaa af forige stads conducteur maale brev given, ikke heller de skiøder, som kunde gives paa det, som nogen fra deres huse og grunde bortselger og efter fornevnte vores anordning og befaling skal maales, til tinge passere, hvorudi samme stadsconducteurs rigtig maal og udregning ei findes indført. Og skal hand over saadanne forretninger holde en rigtig protocol, hvorudi en hver pladtzes maal og deeling ved maal og datum skal indføres, hvilken protocol hand selv skal bekoste, af magistraten lade igiennemdrage og med stadens segl forsegle og aarligen paa Raadstuen til forvaring indlevere, de vedkommende i sin tid til fornøden efterretning. For hvilken hans tieneste vi allernaadigst haver bevilget, at hand maa nyde af hver plads, hand maaler, en rigsdaler pro cento af grundtaxtens priis indtil 1000 rdr., og for hvis, som samme taxt overgaar, 10 rdr. og ei meere, i hvor høy den og er, men for de pladsers maaling, fra hvilke et stykke bliver afhandlet, og for grundtaxtens udreigning, maa hand nyde 1 1/2 pro cento af den heele pladses taxt indtil 1000 rdr., som før er meldt. Hvis ellers noget i andre tilfælde her udi staden forefalder, som med qvadrat- eller cubic maal skal maales, dertil ville vi og allernaadigst, at hand som vores bestalter stads conducteur skal bruges og for hans u-mage efter billighed, som hand med en hver kand foreenes om, betales. Derforuden skal og samme vores stads conducteur baade ved jndqvarteringens, saa og ved grund taxtens commission, saa tit commissarierne forsamles, være tilstede og dennem med udregninger, mandtallers forfatning og andet, som commissionerne vedkommer, til haande gaa, hvorfore hand aarligen maa nyde ti portioners jndqvartering, som hannem rigtigen skal betales og begynde fra dette brevs dato og saaledes continuere, indtil vi anderledes derom tilsigendes vorder. Hvorefter de vedkommende etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Gottorph den 4 septembris 1717.

Sæl. Reg. XLIX. 188-90.

VIII s.431

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 4 20:08:52 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top