eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.675

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 426-430
Nummer: 675


<-Forrige . Indhold . Næste->

675.

4 Avg. 1717.

Om Reformationens 200 Aars Fest.

Geheime raad og ober ceremoniemester hr. Christian von Lenthe og geheime raad hr. Vincentz Lerche.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom nu førstkommende 31 octobris tu hundrede aar ere forløbne, siden Gud lod sit sande evangelii lys igien her i rigerne optændes, saa have vi derfor allernaadigst funden for got, at en iubel fest dette aar saavel paa universitetet i vores etc. Kiøbenhafn som udi meenighederne over alt i vore riger Danmark og Norge, saa og førstendomme og grevskaber samt landene Iisland og Færøe fra bemelte 31 octobris til den 7 novembris nest efter inclusive, den allerhøyeste og almægtigste Gud til lov, priis og ære, skal holdes, og til den ende angaaende cermonierne, saalænge denne iubel fest varer, allernaadigst ville have anordnet og befalet, som efter følger:

1. Skal denne festes holdelse over alt i vore riger og lande den 24 octobris, som er neste søndag for iubel festens første dag den 31 octobris, for meenighederne efter prædicken fra prædickestoelene til høymæsze samt fro prædicken og aftensang, hvor de holdes, giøres bekiendt og der foruden samme dag udi vores etc. Kiøbenhafn af vores herolder i deres herolds dragt under paukers og trompeters klang paa alle hiørnegader forkyndes og udraabes.

VIII s.426

2. Dagen til forn, som er den 30 octobris, ringes med alle klockerne over alt i kiøbstæderne og paa landet fra klocken 6 til 7 om aftenen.

3. Den første iubel festes dag, som er den 31 octobris, celebreres baade til høymæsze og aftensang med musique, item kimen og ringen ligesom andre store fester, og naar prædicken til høymæsze i Slots kirken er endet, bliver først siunget den psalme under paukers og trompeters lyd: o Gud vi love dig, og imidlertid bemelte psalme siunges, skal canonerne omkring Kiøbenhafns volde løsnes. Lige saa skal og skee fra Aggershuus i Norge og Rensborg i Holsten efter de ordres, vedkommende derom a parte meddeelendes vorder. Saa skal og Slots kirken til samme høytid med tapetzerier og andre mobilier, saa meget mueligt er, udziires og beprydes. Fra Slottet og til kirken sammesteds for at anhøre prædicken begiver vi os tilligemed vores elskelige kiere gemahl dronningen samt det øvrige kongelig huus ud af høystbemelte Hendes Majt. dronningens gemak og forgemak, igiennem løngangen til den kongelig stoel udi følge af de ved hoffet sig befindende ministris og hof betiente saavelsom alle de udi vort rige Danmark og førstendommet Holsten værende geheime raader, riddere af begge ordener samt grever og friherrer (hvilke til den ende ved allernaadigste ordres fra vores cancellier skal vorde indkaldet) i behørig ceremonie og ligeleedes tilbage igien fra kirken.

4. Den anden iubel festes dag, som er alle helgen dag, ville vi selv med høystbemelte vores kongelig huus guds tieniste til høymæsze udi Vor Frue kirke bivaane, hvorhen vi os da om morgenen klocken ni i følge af forommelte vores ministre og hof betiente paa efterskrevne maade begiver, nemlig af ministrene og betienterne kommer de af den mindre rang først og de af høyere rang derefter, alle med sex heste bespendte carosser, men vores hof marschalchs vogn (ligesaa med sex heste bespendt) nest for vores egen vogn. Ved vores egen vogn rider vores cammer herrer og for ved den rider vores stald mester tillige med cammer junkerne. Paa hver side af vores vogn gaar samtlige vores pager og laqueier. Efter vores vogn følger Hendes Majt. dronningen med den kongelig princesse Sophie Hedevig, begge i en vogn; ved siden af vognen rider tvende kammer herrer og for ved vognen Hendes Majts. og Hendes Høyheds cammer junkere, saa gaar og paa hver side af vognen deres pager og laqueier. Derpaa følger Hans Kongelig Høyhed kron printzen. Ved hans vogn rider kammer junkerne og paa hver side af vognen gaar Hans Kongelig Høyheds pager og laqueier. Og dernest i lige maade prints

VIII s.427

Carl, hvorpaa følger et compagnie af guarden til hest og strax derefter dronningens og princessens hofmesterinder med de øvrige hof iomfruer. Men naar vi med vores kongelig huus kommer tilbage igien fra kirken, saa skal vores egen vogn være den første (dog kiører hof marschalchen i hans vogn for an) og nest efter vores vogn Hendes Majts. dronningens og det kongelig huses vogne med lige pomp, som melt er, og dernest det øvrige følge af ministrene og betienterne, den høyeste af rang først og de andre derefter, ligesom deres rang falder. Ved vores ankomst til kirken møder sammesteds ved kirkedørren biscop Worm og provsten Lodberg samt de 2de capellaner, i førte i hvide mesze skiorter, for os og det kongelig huus allerunderdanigst at imodtage, og naar vi ere kommen til kirken, gaar begge capellanerne først, efter dem biscopen og provsten, indtil vi og det kongelig huus til vores pulpituer i kirken optræder, hvilke pulpituer saavel som de i kirkens brede gang for samtlige vores ministri og betiente erfordrende stole af vores ceremoniemester skal besørges og anviises. Vores drabantere skal udi kirken paa de stæder, dem vorder anviiste, præsentere sig. Prædicken udi Vor Frue kirke forretter biscop Worm. For og efter prædicken bliver af stadens musicantere musiceret, hvortil de sig med saadanne musique stycker, som til festen kand accordere, maa forsyne. Ved vores ankomst til kirken, og naar vi igien af kirken udgaar, skal pauker og trompeter lade sig høre.

5. Paa forbenævnte anden iubel festes dag prædicker biscop Worm, som for er melt, udi Vor Frue kirke til høymæsze og ellers alle biscoperne og superintendenterne i cathedral kirkerne udi begge vores riger, førstendømme og grevskaberne med musique for og efter prædicken, dog saa at den psalme: o Gud vi love dig, siunges, og vorder vedkommende herom a parte ordre meddeelte.

6. I lige maade skal og paa meerbemelte anden iubel-fæstes dag holdes orationes iubilæa af professoribus til Kiel og Gribsvald, saa og in gymnasio i Ottense, desligeste af lectoribus theologiæ og rectoribus, hvor ingen lector er, i alle cathedral skoler i Danmark og Norge, item i Roskilde, Friderichsborg, Sorøe og Herlufsholms skoler, som ligeledes vedkommende bliver befalet at foranstalte.

7. Paa tredie iubel festens dag, som indfalder tiisdagen den 2 novembris, skal i auditorio orationer holdes om formiddagen af superiori, men om eftermiddagen af provsten, desligeste af inspectores og studentere i collegierne, j lige maade paa samme dage af professorerne til Kiel og Gribsvald samt paa Gymnasio i Ottense, hvorom vedkommende vores allernaadigste ordre a parte vorder meddeelt.

VIII s.428

8. Onsdagen den 3 novembris, som er fæstens 4de dag, ville vi allernaadigst anhøre en latinsk oration paa auditorio, som af biscop Worm skal forrettes, hvor vi og det kongel. huus udi lige saadan procession, som i foregaaende 4de punct findes mentioneret, os ville hen begive, dog icke førend klocken ongefehr 11 om formiddagen. Ved vores ankomst til auditorio møder sammesteds for os at beneventere biscopen med rector magnificus og professorerne. Auditorium udziires med tapetzerier det meeste mueligt. For og efter orationen bliver der af vores egne hof musicantere musiceret, og udi det øvrige vorder efter bemelte 4de postes indhold baade med stoles anviisning paa auditorio og viidere forholdet.

9. Torsdagen den 4 novembris, indfaldende paa festens 5te dag, forbliver det saaledes, som udi den 7 post om tiisdagen er foranstaltet, og i ligemaade om løverdagen den 6 novembris, som er iubel fæstens 7de dag.

10. Tisdagen den 5 novembris skal udi begge rigerne, førstendommene og grevskaberne, item paa Island og Færøe holdes en almindelig taksigelses og bededag. Saa skal og paa denne dag for og efter prædicken musiceres, men dog at den psalme: min siæl nu lover herren, baade til høymæsze og aftensang vorder siunget, hvorom vedkommende vores allernaadigste ordres haver erholdet.

11. Søndagen den 7 novembris celebreres med musique, kimen og ringen, som før er melt, og forklares den sædvaanlige text, og siunges efter prædicken: o Gud vi love dig.

12. Ville vi allernaadigst befale biscopen i Kiøbenhafn at forfatte den bøn og collect, som over alle kirkerne paa samme festdage skal bruges, i lige maade de behøvende texter paa festens 6te dag den 5 novembris og ellers om sangen at giøre vedbørlig anstalt.

13. Paa ceremonie dagene skal ridderne af elephanten indfinde sig ved vores kongelig hof udi røde fløyels klæder med sølf broderet, dog icke paa sømmene, og ridderne af dannebroge udi fløyels klæder efter den prøve, som dennem af vores (cammer herre og hof marskalk hr. grev Callenberg) vorder meddeelt, ligeleedes med sølf udgiort, og begge ordener med deres ordens kiæder, som derom vores a parte allernaadigste ordres bekommer.

Derefter [j eder, for saaviit det enhvers charge] i særdeeleshed kand vedkomme, allerunderdanigst haver at rette og derom ald fornøden anstalt giøre. Befalendes etc. Koldighuus den 4 augusti 1717.

Lige lydende ordre blev samme dag expederet til hofmarskalken hr. Otto Carl greve af Callenberg, undtagen at i steden for det, som

VIII s.429

staar i ovenstaaende ordres 13 punkt imellem disze tvende tegn ( ), blev sadt det ord: dig, og i slutningen imellem disze tvende [ ] disze ord: du dig, forsaaviit det din charge.

Sæl. Tegn. LXI. 222-27.

VIII s.430

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 4 19:44:12 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top