eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.673

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 424-426
Nummer: 673


<-Forrige . Indhold . Næste->

673.

9 Juli 1717.

Overenskomst mellem Garnisonspræsterne og Sognepræsterne.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom vi ere komne i erfaring om en deel tvistigheder, som hid indtil har været imellem sognepræsterne og deres medtienere i vores etc. Kiøbenhafn paa den eene og guarnisons præsterne sammesteds paa den anden side, reisende sig af nogle deres embeders forretning, hvorudi den eene part formeener sig af den anden at være fornærmet, da have vi til saadan misforstand saa vel som anden u-orden herefter at forebygge allernaadigst funden for got derom saadan anordning at giøre, som efter følger:

1. Alle ober og under officerer saa vel som gemeene, være sig end hvad regiment de kunde tilhøre, medens de heri guarnisonen ere beliggende og staa under commandanten, end og vores lif guarde til fods og grenadier corps samt regimentet de marine og vore betiente ved land artilleriet saa som ober og under officerer samt ober og under constabler, tambours og haandverks folk, saaledes som artillerie etaten af os er regleret, og virkelig staa i vores tieneste,

VIII s.424

desligeste vore betiente ved fortificationen og guarnisonen skulle med med deres hustruer, børn og tieneste folk henhøre og svare til guarnisons meenigheden i bemelte vores etc. Kiøbenhafn, dog ei vores lif guarde til hest, som følger os selv og ei staar under commendanten, ei heller land cadetterne samt de dem foresatte officerer. Saa forblive vore søe artillerie betiente saa vel som alle andre, der have tieneste paa vores flode og henhøre til søe etaten, herefter som tilforn ved Holmens meenighed.

2. Ovenbemelte til guarnisonen henhørende enker saa vel som de qvæste og aftakkede ober og under officerers samt soldaters enker skal blive ved guarnisons meenigheden, og om de sig i andet egteskab vil indlade, skal de af guarnisons præsterne copuleres, endskiønt de kand komme i egteskab med mænd, som ikke henhøre til guarnisonen. Men naar de saaledes til mænd, som guarnisonen ei vedkommer, ere viede, svare saa vel deres mænd, som de og deres familie til det sogn i staden, i hvilket de sig opholde.

3. Endskiønt nogen under officerer eller gemeen eller nogen deres enke beboe eller besidde huuse eller kieldere i noget sogn og derudi kunde bruge nogen borgerlig næring med skienken eller tappen og deslige, bør de dog med deres familie henhøre til guarnisons meenigheden.

4. U-ægte børns daab og besovede qvindfolks aabenbar afløsning forrettes af det sogns præster, udi hvilket de befindes, men befindes de i nogen militaire familier, som til guarnisonen henhører, da skal samme forretning tilkomme guarnisons præsterne. Og skal af guarnisons præsterne lige saa vel som af andre stadens sogners præster efter loven og ritualet altid holdes rigtig bog over alt, hvis saaledes i nogen maade forrettes, og det som de agte at være bekiendt og svare til.

5. Det skal være guarnisons præsterne tilladt at forrette alle trolovelser og brudevielser, naar fæste møen eller bruden er i nogen ober eller under officerers samt gemeenes, som staa under guarnisonen, deres huus, som det og tilkommer dennem at trolove og vie slige ober og under officerers samt gemeenes enker saa vel som de aftakkede og qvæste, der sig i staden opholde, deres enker, børn eller tiunde. Men naar fæste møen eller qvinden er i andres huuse end deres, der henhøre til guarnisonen, da ville vi allernaadigst, at det ved loven skal forblive, saa at trolovelsen og vielsen forrettes af den præst, i hvis sogn bruden sig opholder. Dog maa ingen soldat af sognepræsterne vies, før den, som hannem skal copulere, sender

VIII s.425

en af kirkens betientere til den officerer, hvis skriftlige bevilling hand medbringer, for at erfare, om det er hans egen haand eller ei.

Hvorefter vedkommende etc. Givet etc. Hafniæ den 9 iulii anno 1717.

Sæl. Reg. XLIX. 159-62.

VIII s.426

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 4 18:20:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top