eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.66

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 47
Nummer: 66


<-Forrige . Indhold . Næste->

66.

19 Okt. 1708.

Om Tiltale til Præsten ved Garnisons Kirke.

Biscop doct. Henrich Borneman.

F. 4. Vor gunst tilforn. Efftersom vi meget ugierne have maat fornemme, hvorledis os elskel. mag. Knud Tommerup, danske sognepræst til Herren Zebaoths kirke her i voris etc. Kiøbenhavn, haver der i kirken sidst afvigte Michels fæst med stor ubetænksomhed sat sig imod en anordning, som du den 20 augusti næst tilforn effter dit biscopelig embede formedelst de for dig fra garnisonen indkommene klagemaale hafde indrettet til nogen rigtig orden og skik imellem hannem og den tydske garnisons præst hr. Elias Jacobi om stricte alternation med deris danske og tydske prædikener paa sine tider og stæder, saa at bemelte mag. Knud Tommerup haver tvert imod loven taget sig selv ræt og meget usømmeligen anmaszet sig paa samme Michels fæst dansk prædiken, da der efter din anordning af den tydske præst burde vaaren skeet tydsk prædiken, i det stæd, om hand over noget i saa maader hafde hafft at klage, hand det for os allerunderdanigst burde at have andraget, da ihvor vel forbemelte mag. Knud Tommerup baade med saadan hans opsetzighed imod din anordning og med den forargelse, hand fra sig i kirken haver given, haver fortient at burde effter loven ansees, have vi dog af sær kongelig mildhed og naade denne gang saaviit allernaadigst pardonneret hannem, at hand først paa en maanets tid fra hans embede skal suspenderis eller i dends stæd betale til fattige præste enker et hundret rigsdaler og derforuden, naar paa forskrevne maade voris allernaadigste villie allerunderdanigst enten ved suspension eller penges betaling er bleven effterlevet, skal hand giøre dig afbedelse udj begge provsternes os elskel. hr. Christen Worms og mag. Iver Bringks overværelse. Hvad ellers alternationen angaar, saa have vi dit allerunderdanigste forslag allernaadigst approberet og bevilget, og bør forberørte tvende præster, den danske og den tydske, effter din derom giorte anordning at alternere. Dereffter du etc. og samme tvende præster denne voris allernaadigste villie en hver, saa viit hannem deraf kand vedkomme, til allerunderdanigste efterretning strax at tilkiende give. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ d. 19 octobris 1708.

Sæl. Tegn. LVI. 510-12.

VIII s.47

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 2 11:05:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top