eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.648

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 403-404
Nummer: 648


<-Forrige . Indhold . Næste->

648.

28 Nov. 1716.

Om Udforpagtning af Gadernes Renholdelse.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som vi have befalet os elskelige voris tilforordnede i politie og commerce collegio jo før jo heller at lade gadernes renovations verk her i staden komme til ny forpagtning enten til vognmands lauget her sammesteds eller andre og at see der hen, at den u-reenlighed, som nu i mængde udi gaderne findes, blev bort ført og gaderne den eller de forpagtende reene leverede, med videre voris allernaadigste befalings indhold, og bemelte voris tilforordnede i politie og commerce collegio derefter for os allerunderdanigst have andraget, at de for det første nu strax at faa gaderne reengiorte har søgt at faa vognmands lauget dertil for billig betaling, hvilket at giøre 3 af de sidste renovations contrahenter skal have negtet, mindre at ville skride til nogen contract om renovationen at ved lige holde, førend de straf bøder, som dem, imedens de stode i forige contract, vare bleven decourterede, dem forud bleve erstattede, og anden undskylding og indvending af de andre i lauget samt paastand at ville betales 1 Mk. danske for hver læszes bortførsel, hvortil renovations cassens beholding ei skal være tilstrekkelig, saa paa det staden nu for det første des snarere og beqvemmeligere kunde blive giort reen, er voris etc., at j efter eders sædvanlig nidkierhed strax giører følgende anstalter.

1. At vognmands lauget befales sig nogle visze qvarterer af staden efter politiemesterens anordning at paatage at skaffe reene, hvortil de, som have kiste vogne, sig af dem kunde betiene, og de øvrige at være pligtige dertil deris gade vogne at bruge.

2. At alle de, som holde hyre kudske og leye vogne her i staden, i ligemaade tilholdes en hver af dem at forskaffe en arbeids vogn til gadernes reengiørelse, da dem visze pladtzer at reengiøre af politiemesteren skal anviises.

3. At de uden for staden og paa broen boende, saa som bleegmænd, sandagere og andre, der holder heste og vogne, og saa tilholdes samme at lade være følgagtige til stadens reengiørelse ligeledes efter politiemesterens anviisning. For hvilket bemelte vognmænd, hyre kudske og de uden staden boende kunde betales en sum i alt, som med dem kunde accorderes om, eller og 12 Sk. for læszet.

Og for det 4de. At j de af jndvaanerne her i staden, som selv haver heste og vogne, derhen formaar at komme til hielp med den nu værende u-reenligheds bort kiørelse, om det end ikke var

VIII s.403

meere end det, som ligger paa deris egne fortogge, og det ved eders budskikken til jndvaanerne, naar de af politiemesteren derom bliver advaret.

Paa den maade og naar endeligen de gade vogne, som af forige forpagters nu er i brug ved gadernes reengiørelse, visze qvarterer at reengiøre bliver anviiste, skulle vel ikke tviles, at jo renovationen med succes kunde fuldbyrdes, helst naar det med fyrighed paa en gang bliver angreben. Og paa det denne renovation des snarere kunde afgiøres, saa bliver commandanten tilkiendegivet, at u-reenligheden maa føres ud af alle stadens porte, og at hand strax skal udviise politie og commerce collegio steder uden for portene inden for de ferske søer, hvor u-reenligheden mageligst uden at forderve heste og vogne kand henføres. Dermed etc. Hafniæ den 28 novembris anno 1716.

Sæl. Tegn. LX. 823-25.

VIII s.404

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 2 20:35:47 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top