eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.644

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 399-401
Nummer: 644


<-Forrige . Indhold . Næste->

644.

31 Okt. 1716.

Om Gadernes Renselse.

De tilforordnede i politie og commerce collegio.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som vi u-gierne og med stor mishag have maat fornemme den store u-orden, som i dette aar haver været i gadernes renovations verk her i staden, og den at have haft liden nytte af ni tusinde rixdalers betalende renovations skat, saa til saadan mislighed og publico præjudicerlige consequencer at forebygge og de større bekostninger end tilforne, som er bleven giort forslag om, i disze tider at spare, er voris etc., at renovationen paa ny bliver bortforpagtet, dog, førend den gandske sluttes, først til voris

VIII s.399

videre approbation os tilstilles. Alt saa haver j enten til vognmands lauget her sammesteds eller til andre, og det uden nogen forhaling jo før jo bedre, for billigste priis, som kunde erholdes, saa og imod fornøden cautions stilning og saadan auction at forrettes af eder samtlige udi politie og commerce collegio, hvor du, voris politiemester, er et lem og du da kand erindre, hvis du finder nødigt, i conditionerne at indføres, hvilke conditioner politiemesteren efter sit embedes medfør siden bør alvorligen at holde over og lade exeqvere, dertil forordningen giver politiemesteren ald den myndighed, som behøves, dog at den ey misbruges. Og skulle da gaderne, som nu ere opfyldte med u-reenlighed, leveres den forpagtende reene og i vedbørlig stand, og hand at være pligtig til dennem i sin tid ligeledes fra sig igien at levere. Ved denne forpagtning ville vi allernaadigst, at j seer der hen, saa fremt j skulle finde det des bedre ved forpagtnings contracten, at renovations forretningen kunde deeles her i staden og Christianshavn i fire partier, nemlig Kiøbenhavn i tre eller fleere og Christianshavn i en deel, og gierningen giøres tillige i alle gaderne paa en maade og en tid, om det er nogenlunde mueligt. Ellers som voris politiemester angaaende politie bøderne, hvilke efter forordningen strax skulde leveres til den af stadens 32 mænd, som sidder i politie og commerce collegio, ei endnu skal have giort tilbørlig rigtighed, og fra hans tiltrædelse til embedet fast ingen skal være bleven indleveret, da dog begge hans formænd i den fald rigtig haver efterlevet forordningen, saa bliver hand af os a parte beordret at giøre regnskab for de i hans tid faldene saa vel renovations- som politie bøder og dem efter forordningen paa behørige stæder at udlevere. Til slutning holder vi det herforuden at være en stor hielp baade for renovations cassen saa og for reenholdelsen i sig selv, dersom der alvorligen blev holdt over forordningen, som expresse forbyder, at intet skarn maa udbæres af husene og legges paa gaden, hvilket er fornummen hid til dags ikke at være bleven efterlevet, og saadan mislighed vel foraarsager den største vanskelighed i gadernes reenholdelse, i det at, som renovations vognene heller tager imod den u-reenlighed, som udbæres af husene og paa dem kastes, naar der ikkun følger en skilling med, den som imod feye skarnet, der ligger paa gaden, hvilket fornemmes, de for samme aarsags skyld ey heller tager reent nok op paa vognene, saa bliver der stedse adskillige dynger beliggende paa gaden, hvilke siden ved den idelig kiørsel udspredes paa ny igien, saa at gaderne paa saadan maade u-mueligt kunde holdes reene, saa bliver politiemesteren allernaadigst befalet stricte at holde over forordningen, da

VIII s.400

gaderne med mindre bekostning for cassen langt bedre kunde holdes reene. Dermed etc. Hafniæ den 31 octobris anno 1716.

Sæl. Tegn. LX. 806-07.

VIII s.401

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 2 19:49:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top