eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.597

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 373-375
Nummer: 597


<-Forrige . Indhold . Næste->

597.

13 Jan. 1716.

Privilegium for en Katuntrykker.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Friderich Holmsted, bogholder ved vores octroyerede Ostindiske compagnie, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hand og med interessenter ere tilsinds et catun trykkerie udi vort land Sielland til det gemeene beste at indrette med saa skiel, at vi dennem vores allernaadigste

VIII s.373

octroy derpaa ville meddeele, da have vi efter allerunderdanigst etc. allernaadigst bevilget og forundt, saa og etc. dennem og deres arvinger paa samme catun-trykkerie efterfølgende privilegium, nemlig:

1. Naar bemelte interessenter sig skriftlig til politie og commerce-collegium forpligter og reverserer forskrevne catun-trykkerie saa forsvarlig udi stand at bringe, at de catuner, som derpaa trykkes, icke skal vige i godhed deslige paa andre steder fabricquerede vahre, maa ingen, indtil vi anderleedes tilsigendes vorder, noget saadant catun-tryckerie udi vort land Sielland, dennem til præjudice, lade indrette, dog de catun-trykkere, hvilke sig i vores etc. Kiøbenhafn allereede kand have nedsat, u-formeent herefter, nemlig enhver for sin egen person, saa og hans enke efter hans død, om hun manden overlever, at bruge den samme næring med trykning, som de hidindtil haver brugt.

2. Og som vi hermed allernaadigst ville have anbefalet os elskelige vores tilforordnede udi politie og commerce collegio forbemelte interessenter i alle billige ting til verkets befordring at skal handthæve, for saaviit deres begiering icke strider imod politien og forordningerne, saa skal og bemelte interessenter derimod forpligtet være samme manufactur stedse vedbørligen at holde ved lige og i gang, saafremt de icke, om anderleedes befindes, strax privilegierne ville have forbrudt.

3. Have vi og allernaadigst bevilget, at tolden paa alle trykte catuner, som udi vort rige Danmark indføres, skal saaleedes forhøyes, at ingen uden merkelig skade dem fra fremmede steder der kunde lade indkomme, saa maa og fornævnte interessenter told fri lade indføre ald den farve, som de til forskrevne catun tryckeries fortsettelse kunde behøve, desligeste og saa mange stycker hvidt catun, groft og fiint, som de dertil kunde have fornøden, dog ickun i nøds fald, naar det Ostindiske compagnies skibe kunde udeblive. Og skal alt det, som saaleedes told fri indføres, stemples, numereres og eftersees, af hvem os elskelige vores tilforordnede udi cammer collegio dertil forordnes, at dermed aarlig kand beviises, hvad deraf bliver farvet eller trykt. Og af det catun, som befindes, at de ey saaleedes have forarbeidet, skal tolderen som af andet catun aarsdagen, efter at det er indført, betales. Og hvad de haver farvet eller trykt, det maa dennem aar og dag bevilges at selge, førend de nogen told deraf erlegger. Og hvad da der i landet er bleven consumeret, deraf skal 2 1/2 pro cento, mens af det, som igien af riget udføres, ikkun 1 pro cento betales, hvilket de rigtigen med tolderens attest skal beviise.

VIII s.374

4. Maa det være Friderich Holmsted og hans interessenter tilladt end og saa udi smaa partier og alnemaal at selge hvis catun, som de saaleedes lader trykke, dog ei førend 1/4 aars forløb efter den tid, at det nøyagtig kand beviises, at kremmer-lauget udi vores etc. Kiøbenhafn samme catuner haver været tilbuden for ringere priis, end de siden selges for i smaat og alnemaal, mens dem dog ey haver villet beholde. Til hvilket at beviise interessenterne i catun-tryckeriet skal være tiltænkte, saasnart de nogen partie af catun haver trykt, det hos oldermanden for kremmer-lauget i Kiøbenhafn skriftlig at anmelde og tillige at sende ham forseglede prøver af hver sort catun med forklaring hos, for hvad priis de hver sort deraf ville selge, hvorefter da oldermanden strax ved laugs budet haver sligt for samtlige laugs brøderne at tilkiendegive og at sette dem en vis tid for, naar de skal møde paa laugs huset for at eftersee catunerne og nærmere resolvere, om de vil kiøbe catunerne for den tilbudte priis eller icke. Om hvilket alt da interessenterne beviis af laugs skriveren kand meddeeles.

Thi forbyde vi alle etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ den 13 ianuarii 1716.

Sæl. Reg. XLVIII. 265-67.

VIII s.375

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 28 20:36:19 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top