eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.535

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 335-337
Nummer: 535


<-Forrige . Indhold . Næste->

535.

26 Nov. 1714.

Om Opfyldning af Tømmerpladserne ved Kvæsthuset.

Johan Bertram Ernst, iustitz raad og politiemester i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Vi lade dig hermed allernaadigst vide, at vi det af dig udi en din til os indkommen allerunderdanigste memorial af den 18 novembris sidstforleden allerunderdanigst giorte forslag angaaende, paa hvad maade de elleve endnu u-opfyldte og imellem søe qvæsthuset og toldboden her i voris etc. Kiøbenhavn til tømmerhandling allernaadigst forundte og tildeelte ny pladtzer inden Mortensdag førstkommendes anno 1715 kunde indrettes og opfyldes, saaledes allernaadigst have approberet.

1. Skal alle og en hver fra denne tid af indtil den 1 novembris 1715, være sig qvarteer-vogne eller andre, som udkiører u-reenlighed af gaden eller huusene (undtagen nogle faa vogne, som i gødnings tiden kunde forlanges at maatte udkiøre deris i deris huse samlede møg til deris jorder uden for portene, som de til leye eller eye haver, hvilke da derpaa skal tage en skriftlig attest og bevilling paa en vis tid uden at maa giøres fremlaan af denne seddel til andre), tilholdes at udføre deris møg eller andet, som kand tiene til opfyldning, til forskrevne elleve pladtzer og henlegge det, hvor det ved de opstukne pæle og arme vorder anviist, saa at imidlertid ingen med slig fyldning beladt vogn maa igiennem nogen af stadens porte udlades, hvorom vi og voris general lieutenant og commandant her i staden os elskelig

VIII s.335

hr. Hans Christoph von Schønfeldt ridder etc. allernaadigst ville beordre. Og paa det ey nogen formedelst ond og blød vey udi indfaldende vaadt veyerligt skal kunde have aarsag til sig derfor at undskylde, skal en bro af vragbreder paa tømmer slaaes fast 150 al. lang, hvilken kand forflyttes fra havne commissionens pladtz, hvor den og til den ende har været brugt, imod at en hver interessent paa hvis pladtz den bruges, betaler til havne commissionen pro qvota hvis ringe bekostning, som der paa billigen kand medgaa.

2. At den høye jord for Amalienborg imellem corps de garden og disze nye pladtzer, hvor af en stor deel skal ligge oven paa den der værende broelegning, maa til denne opfyldning bruges, til hvilken ende vi allernaadigst have bevilget, at en hver interessent af disze opfyldende pladtzer maa der fra saa megen jord til sin pladtz tage, som ham lyster og dertil behøves. Og som vi en deel udi den paa forskrevne pladtzer allernaadigst given cession interessenterne fri tilførsel af fyldning have tillagt, endeel og allernaadigst bevilget, at Amalienborg slodtzpladtz maa af renovations pengenes overskud reenholdes, saa have vi allernaadigst befalet os elskelige voris tilforordnede i politie og commerce collegio at betale og udtælle til ovenmelte interessenter fem hundrede rigsdaler, som pro qvota og efter proportion af deris pladtzer skal deeles imod deris forpligt, at de til at lade bort føre denne jord fra Amalienborg slotz pladz, være sig fra u-broelagde eller broelagde steder, saa viit den inden pladtzens og gadens begreb forefindes, selv vogne og pligts karle for bemelte summa skal leye.

3. Og saa som du allerunderdanigst beretter, at en mand navnlig Wiborg skal have der i blandt en u-opfyldt pladtz, 50 al. lang og 75 al. breed, just paa hiørnet, hvor canalen skal gaa ind bag Toldboden, og at der ikkun skal være sadt pæle og ankere uden beklædning og hammere, som dybet og havnen meget skal skade, i det mudderet der igiennem udflyder og til dybet udskylles, desligeste at du, alle de af dig giorte advarseler u-agtet, ikke skal have kundet formaa enten ham eller hans fuldmægtig til bolverket at fuldfærdige, da paa det opfyldingen ikke derved skal opholdes, have vi allernaadigst beordret os elskelige voris tilforordnede udi havne commissionen, at saa fremt forbemelte Wiborg ikke inden 14 dage efter forkyndelsen med bolværkets forfærdigelse giør en begyndelse, de da skal lade det forfærdige og planeringens bekostning udlegge, hvorimod de maa giøre sig pladtzen saa længe nyttig, indtil den giorte bekostning

VIII s.336

skadesløs betales og udløses, som dog inden tree aar skal skee, eller og pladtzen da til havne commissionen være forfalden.

4. Efterdi at der paa ovenmelte Wiborgs pladtz hovedet af Toldbodens canal skal møde, som da gaar tæt op til den ny anliggende Toldboe gade, hvor ingen pæle eller bolverk skal være og er om trent udi længden 30 eller 40 alen, og du, hvad den post angaar, ey nogen nærmere forslag veed at giøre, efter som skibene, som skal fortolde, der vil komme at ligge, end at vi allernaadigst ville befale os elskelige voris deputerede for voris financer, at de samme bolværk nestkommende foraar med fornødne fortøyrings pæle og ringe betimeligen skulle lade forfærdige saa vel som og planerings bekostningen til Toldboe pladtzen samt til den dertil hørende andeel af Toldbogaden at lade giøre, saa give vi dig hermed allernaadigst tilkiende, at vi forberørte voris deputerede for voris financer deris allerunderdanigste tanker derom først allernaadigst ville fornemme. Derefter du etc. og, saa viit dig vedkommer om etc. Befalendes etc. Hafniæ d. 26 novembris anno 1714.

Havne commissionens tilforordnede.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som du Johan Bertram Ernst for os allerunderdanigst haver andraget, at en mand her i staden, navnlig Wiborg, skal i blandt de til tømmerhandling imellem Søe qvæsthuset og Toldboden her sammesteds allernaadigst forundte og tildeelte nye pladtzer have en u-opfyldt pladtz, 50 alen lang og 75 alen breed, just paa hiørnet, hvor canalen skal gaa ind bag Toldboden, og at der paa begge sider ikkun skal være sadt etc.; desligeste at du, alle de af dig giorte advarseler u-agtet, ikke skal have kundet formaa etc., da paa det samme pladtzers opfyldning etc., at saa fremt fornevnte Wiborg ikke etc., j da skal lade det forfærdige og planeringens bekostning udlegge, hvorimod det skal være eder tilladt eder pladtzen saa længe nyttig at giøre, indtil etc. Og paa det ellers ey nogen af interessenterne udi ovenmelte dem allernaadigst forundte og tildeelte ny pladtzer formedelst ond og blød vey udi indfaldende vaadt veyrligt skal kunde have aarsag til sig forbemelte pladtzers opfyldning at undskylde, give vi eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi allernaadigst have bevilget, at den paa havne commissionens pladtz værende broe, hvor den og til den ende har været brugt, maa did hen til forskrevne ny pladtzer forflyttes, imod at en hver interessent, paa hvis pladtz den bruges, betaler til havne commissionen pro qvota hvis ringe bekostning, som derpaa billigen kand medgaa. Derefter j etc. Befalendes etc. Hafniæ d. 26 novembris 1714.

Sæl. Tegn. LIX. 836-41.

VIII s.337

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 24 20:01:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top