eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.533

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 333-335
Nummer: 533


<-Forrige . Indhold . Næste->

533.

26 Okt. 1714.

Om Samfrændeskifter.

Forordning paa tryk.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom vi have maat fornemme, hvorleedes eendel af borgerskabet her i vores etc. Kiøbenhafn, som vi allernaadigst kunde have bevilget at maatte efter den afdøde enten hosbond eller hustru selv indbyrdes med samfrender uden rettens middels overværelse eller videre registering og vurdering handle og slutte skifte-forhandling om den arv, som deres umyndige børn efter dennem kunde tilkomme, og hvorudi de vedkommende altid befales at give den øvrighed, under hvis jurisdiction de ere, som skiftet ellers kunde tilkomme at forrette, samme vores allernaadigste tilladelse til-

VIII s.333

kiende, hvilken øvrighed og derved i sin rettighed intet skal afgaa, ikke udi deres skifte-forretninger skal melde om, hvo der skal være børnenes formyndere, og ellers ville formeene, at de ey enten med magistraten eller over formynderne skal have at bestille, paastaaende i saa maade icke at være pligtige til for børnenes tilfaldende arv at giøre forsickring, da paa det de umyndiges midler kunde være i sickerhed, finde vi ved denne vores allernaadigste forordning for ret og billigt, at omendskiønt en eller anden kand have erholdet vores allernaadigste tilladelse at holde skifte med samfrender, vedkommende dog skal give magistraten og over formynderne her sammesteds fornøden rigtighed og forsickring for de umyndige børns arvedeel, saasom deraf ellers stor urigtighed ville komme. Og skal ellers alle og enhver af borgerskabet, som saadanne vores allernaadigste bevillinger forhen allerunderdanigst kunde have forhvervet, pligtige være inden tre uger efter denne vores forordnings lovlige publication at foreviise magistraten og over formynderne deres sluttede skifte-forretninger, under straf at tiltales og ansees som vores mandaters modtvillige overtrædere, paa det der af kunde erfares, hvad de umyndige udi arv kand være tilfalden, saa og hvem værgemaalet er betroet, paa det derefter hos vedkommende kand søges forsickring og alting saaledes udi over formyndernes bøger vorde indført, desligeste at alle de, som efterdags allerunderdanigst maatte søge og blive given vores allernaadigste bevilling at skifte med sam frænder, skulle ligeleedes være forbundne til dødsfaldet inden de udi loven foreskrevne tider u-forbigængelig at angive, og, hvor værger behøves, dennem af magistraten at lade beskicke samt deres sluttede skifte forretning for magistraten og over-formynderne strax at fremviise til at indføre i over formynder bøgerne de derefter de umyndige til faldne arvedeele, saa fremt forbemelte vores allernaadigste bevilling skal være dem til nogen nytte. Og i fald det skulle befindes, at den efterlevende hosbond eller hustru, som saadan allernaadigste bevilling kunde have bekommet, ikke i rette tide skulle ville giøre magistraten den rigtighed om det holte skifte, som skee burde, og de umyndige derover maatte komme noget til kort af deres arve midler, da skal den, som saadant hafde forsømmet at angive, være skyldig til af egne midler at ind staa og svare de u-myndige til ald den skade, som lovligen kunde beviises dennem at være til føyet. Hvorefter alle etc. Thi byde og befale vi hermed os elskel. præsident, borgemestere og raad samt byefogden her udi vores etc. Kiøbenhafn, som denne vores etc., at

VIII s.334

de den paa behørige steder etc. Givet etc. Hafniæ den 26 octobris 1714.

Sæl. Reg. XLVII. 516-18.

VIII s.335

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 24 19:50:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top