eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.531

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 331-333
Nummer: 531


<-Forrige . Indhold . Næste->

531.

28 Sept. 1714.

Om Oprettelse af Skoler for Holmens, Garnisonens og Citadellets Menigheder.

Biscop hr. Christen Worm.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi give dig hermed allernaadigst tilkiende, at vi til cathechisationen udi Bremmerholms, den Herre Zebaoths og Friderichshafns citadels kirker her i voris etc. Kiøbenhavn dens continuation og til samme meenigheders fattige børns undervisning udi deris cathechismo og børne lærdom have funden for got til lærernes eller skole betienternes aarlige løn og underholdning for

VIII s.331

saadan deris møye og arbeide efter den maade, som det ved de andre kirker her i staden er anordnet, saa viit det efter ovenskrevne Bremmerholms, den Herre Zebaoths og citadellet Friderichshavns kirkers og deres meenigheders tilstand skee kand, saaledes allernaadigst at ordinere og bevilge, som følger.

1. At saa som den person, som ved Bremmerholms kirke er antagen og nu er Jørgen Malthessen Junghans, aldeeles ingen løn for catechisationen der udi kirken hid indtil nydt haver, eftersom vi den 3 februarii 1705 allernaadigst have forsikret den derved kirken værende catechetæ om voris allernaadigste befordring til et præstekald efter aflagde tu aars tieneste, saa skal til en fattige børns skoles indrettelse ved Bremmerholms meenighed bekken for dens kirkedørre, lige som det for hvert sogn fattiges skole ved de andre kirker her i staden skeer, fire gange om aaret, neml. anden paaske-, anden pintze-, anden juele- og St. Michels-dag, baade til høymesze og aftensang udsettes. Og hvad som i saa maader paa forskrevne tider derudi gives, deraf skal aarlig saa vel den nu værende som efterkommende catechetis et hundrede rigsdaler tillegges, og det saa længe, indtil samme efter aflagde tu aars tieneste til en tieneste allernaadigst kand blive befordret, hvorimod hand skal være forpligtet til sig et beqvemt cammer der i sognet at leye, hvor hand skal oplære saa mange af sognets fattige børn i deris eenfoldige børne lærdom samt skrive- og regnekonsten uden betaling, som det begierendes vorder og ey fri underviisning udi den ordinaire Bremmerholms sogns skole nyder. Saa skal hand og paa de beskikkede dage om ugen som hid indtil offenlig catechizere i kirken. Og hvad da af bekken pengene til overs bliver, kunde skolens fattige børn til brød eller klæder efter hvers nødtørft forundes, lige som de andre skolers fattige børn det og her udi staden nyder.

2. Angaaende den Herre Zebaoths og citadellet Friderichshavns kirker da skal ligeledes bekken og der for kirkedørrene paa ovenmelte fire høytids dage om aaret til de der ved værende skole betienters desto bedre underholdning udsettes. Men saa som vi ikke finder, at en person af tredeve slettedaler aarligen kand leve eller derfor en dygtig person til ungdommens underviisning holdes, hvilken summa ellers voris general lieutenant og commandant her i staden og citadellet Friderichshavn os elskelig hr. Hans Christoph von Schønfeldt ridder etc. udi hans derom indkomne allerunderdanigste erklæring haver forestillet, at samme person, saa fremt de for den Herre Zebaoths kirkedørre indkommende bekken penge ey skulle være tilstrekkelige

VIII s.332

nok til det af bemelte general lieutenant Schønfeldt for begge kirkers cantorer deris løns forbedring foreslagne tilleg at fyldestgiøre, kunde tages af samme kirkes indkomster, saa at cantoren da til bemelte kirke kunde nyde tredeve slettedalers tilleg og cantoren til citadellet Friderichshavns kirke foruden hvis, som der ved bekken kunde indsamles, ligeledes tredeve slettedaler, saa finde vi for tienligst, og saa en studiosus til cathechisationen i disze kirker og fattige soldater børns information blev antagen med det løfte, at naar hand i tre aar vel havde forestaaet hans embede, hand da kunde være forventendes med en god tieneste at blive aflagt, og at saaledes til cantoren og klokkeren, nemlig en hver forskrevne tredeve slettedaler, kunde overlades. Derefter du etc. og derom etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ d. 28 septembris anno 1714.

Sæl. Tegn. LIX. 766-69.

VIII s.333

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 24 19:35:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top