eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.524

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 326-329
Nummer: 524


<-Forrige . Indhold . Næste->

524.

21 Juli 1714.

Om Inddrivning af Bøder til Christianshavns Kirke.

Forordning paa tryk.

F. 4. giøre alle vitterligt, at paa det de bøder, som een eller anden ved retterne blive tildømte til Vor Frelseres kirke i Christianshafn at betale udi begge vore riger Danmark og Norge, des bedre kunde inddrives, vi allernaadigst have funden for got efter følgende forordning derom at lade udgaa.

1. Alle og enhver, som udi nogen under eller over ret saavel i kiøbstederne som paa landet bliver tildømte noget til Vor Frelseres kirke i Christianshafn at bøde eller betale, skulle pligtig være, saa fremt de ey strax erklære sig de afsagde domme til høyere ret at ville indstevne, samme penge eller bøder til den udi dommen forelagde tid at betale under den straf, som meldes udi den danske lovs 1 bogs 24 cap. 14 art. og udi den norske lovs 1 bogs 22 cap. 14 art. End begierer den skyldige den afsagde dom til høyere ret at indstevne, da skal hand dommeren, som dømt haver, derfor stille nøyagtig forsickring indtil sagens endelig uddrag. Forsømme dommerne dette udi agt at tage, da skal de selv dertil være ansvarlige og siden søge det hos vedkommende efter lovlig adfærd.

2. Alle under- og over-retternes dommere uden for vores etc. Kiøbenhafn, nemlig underdommerne enhver under fem lod sølfs straf og overdommerne enhver under tie lod sølfs straf til bemelte kirke, skal hver fierding aar indsende til stiftbefalingsmanden udi det stift, hvor den skyldige boer eller sig opholder, copie af deres i saadan tilfælde afsagde domme paa slet papiir tillige med en rigtig fortegnelse paa, hvis penge de imidlertid efter saadanne domme have inddrevet, og paa hvis, som der er stillet borgen for, og derhos nævne deres boepæl, som enten med noget at betale kunde staa tilbage, eller og

VIII s.326

som for de skyldige kunde have gaaet udi borgen. Men hvis reede penge, som de udi forbigangne qvartal kunde have inddrevet, skal de imod rigtig qvittering til stiftbefalingsmanden levere. Skulle der icke i fornævnte tid nogen saadan dom være falden, skal de det stiftbefalingsmanden dog tilkiende give. Men dommerne ved alle retterne i Kiøbenhafn skal under samme straf alt forskrevne til kirke værgen selv paa lige maade indsende.

3. Nødes nogen under eller over rettes dommere ved nam, jndførsel, auction eller deslige at inddrive saadanne penges eller bøders betalning, da tillades hermed, at alt hvis, som i saa maader forrettes, maa skrives paa slet papiir, og befales der foruden saavel rettens som auctions betienterne saadant uden nogen betaling at forrette.

4. Enhver stiftbefalingsmand skal, saa fremt hand ei selv dertil vil være ansvarlig, icke alleeneste hver fierding aar fordre og indkræve af dommerne udi det ham anbetroede stift, dersom de findes forsømmelige, baade de ommelte fortegnelser og penge, men de skal end og saa i det lengste fire uger efter hver fierding aar indsende udi vores danske cancellie underretning om alle ting, som kirkeværgen udi Christianshafn siden skal tilstilles, at hand derefter de indkomne penge hos dennem imod qvitering eller vexel kand indhænte. Hender det sig, at nogen dommer selv er af sin overdommer tilfunden noget til kirken at bøde eller betale, da skal stiftbefalingsmanden paa samme maade, som tilforn om dommere melt er, det lader indkræve og det udi sin underretning til cancelliet anmelde.

5. Vores iustitz secreterer skal hver fierding aar indgive til kirkeværgeren imod qvitance ikke alleeniste en rigtig fortegnelse paa alle de, som af vores højeste ret udi nogen penges betaling eller bøder til kirken kand være dømte, men end og saa derhos paa slet papiir sende hannem copie af dommernes slutning under vores cancellie segl og iustitiarii underskrift, naar tilforn er bleven indført alle de dommes slutninger, som fra ret til anden udi sagen tilforn gangne ere. Forsømmer hand det, da skal hand selv være ansvarlig til ald den skade, kirken derved kand lide.

6. Kirkeværgeren skal strax derpaa sende til stiftbefalingsmændene udi begge vore riger Danmark og Norge de høyeste rettes domme, som over enhver i deres district kand være fældede, som de efter otte dages advarsel uden ophold efter loven med rettens middel hos vedkommende uden nogen persons anseelse, af hvad stand de end og kunde være, skal lade inddrive, saa fremt de ey selv der for vil

VIII s.327

stande til ansvar. Og paa det stiftbefalingsmændene ey skulle paaskyde, at de icke haver faaet saadanne breve fra kirkeværgen, eller og at de har faaet dem for silde, skal postmesteren tillige med byefogden paa det sted, hvor brevene ankomme, selv overlevere dennem til stiftbefalingsmanden og der for tage hans qvittering, som hand med neste post til kirke værgen igien skal forsende.

7. End bliver nogen stiftbefalingsmand selv tildømt noget til kirken at betale eller bøde, da skal postmesteren, naar copie, som for er melt, af den ergangne dom hannem fra kirke værgen tilsendes, levere den til byefogden, om det er i en kiøbsted, og om det er paa landet, til fogden, imod qvittance, som den i lige maade efter otte dages lovlig advarsel uden undseelse og under straf som for rettens fornægtelse efter loven udi den skyldiges boe ved nam og jndførszel og siden ved auction skal inddrive, saa fremt betalingen icke godvilligen efterkommes. Findes postmesteren udi noget forsømmelig, da have sin bestilling forbrudt.

8. De domme, som udi vores høyeste ret blive afsagde over nogen udi Kiøbenhafn, skal kirke værgen selv ved enhver ober eller under rets middel som sædvanligen lade inddrive, naar de skyldige sig ikke godvilligen efter advarsel med betalingen indfinde.

9. Forsømmer kirke værgen noget af ald dette, da skal hand svare kirken til ald den skade, den derved lider, med sin rente skadesløs. Men naar hand hos de vedkommende finder nogen forsømmelse, skal hand det strax ved sin allerunderdanigste memorial udi vores danske cancellie angive, saa fremt hand selv vil være undskyldt. Saa skal hand og hver aar i det lengste fire uger efter hver nyt aars dag sine regnskaber udi bemelte vores danske cancellie til eftersyn indlevere, og, naar de ere rigtige befundne, der fra afhænte qvittering.

10. Alle breve, som i disze tilfælde enten fra kirkeværgen til stiftbefalingsmændene, rettens middel og postmester eller og fra dennem igien til kirkeværgen forsendes, skal skickes under convolut til og fra det danske cancellie, hvor de skal aabnes og eftersees, at ingen undersleb udi vores postvæsen derved begaaes. Og skal der skrives uden paa brevene, at de ere Vor Frelseris kirke paa Christianshafn vedkommende.

Hvorefter enhver vedkommende etc. Bydendes og befalendes vores grever, friherrer, stiftbefalingsmænd, amtmænd, præsidenter, borgemestere og raad, fogder og alle andre, som denne etc., at de

VIII s.328

den paa behørige steder etc. Givet etc. Stade den 21 iulii anno 1714.

Sæl. Reg. XLVII. 430-34.

VIII s.329

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 23 12:00:10 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top