eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.432

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 280-285
Nummer: 432


<-Forrige . Indhold . Næste->

432.

9 Maj 1713.

Forordning om Stadens Forsyning med Levnedsmidler.

Forordning paa tryk.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi, paa det udi vores etc. Kiøbenhavn kaud være tilstrekkelig forraad af korn og feede vare saavelsom

VIII s.280

og brendeved, allernaadigst have for got befundet saaledes for dette aar at anordne og befale, saasom vi og etc. efterskrevne:

1. At ingen slags korn eller feede vahre maae under vedbørlig straf fra denne vores allernaadigste forordnings publication, indtil vi anderleedes derom tilsigendes vorder, af vore lande Siælland, Møen, Fyen, Laaland og Falster til fremmede stæder udføris. Hvorfra vi dog allernaadigst ville have undtaget hvis vare, som lovligen bevises kand allerede at være angivet for stiftambtmændene over bemældte vore lande, efter vores til dennem allernaadigst udgivne befalinger af dend 7 martii sidst afvigt til vort rige Norge eller vore førstendomme, at have været betinget og forsagt.

2. Og paa det derfor vores kiære og tro undersaatter ved dette vores forbud ikke paa deslige vahre nogen skade skulle tage, da ville vi allernaadigst, at alle og enhver udi kiøbstæderne og paa landet, som alle slags korn og feede vahre, desligeste salt, saa og brendeved udi forraad kand have at sælge, skulle være tiltænkte uden ringeste ophold eller tids spilde saadanne deris vahre ved de der sig befindende skiberomme her hid til staden til deres correspondenter at forsende, dem her sammesteds at sælge, som de best veed og kand. Men de, som ingen correspondentz med nogen her sammestæds maatte have, skal med første vorde notificeret ved visze her i staden committerede af dens 32 mænd, som paa stadens vegne derimod skal tage, og skal det, som saaledes til forbemældte committerede af de 32 mænd forsendes, førstkommende 11 decembris udi indeværende aar betales, nemlig korn vahrene, saafremt de ere dygtige kiøbmands vahre, efter Siellands capituls taxt, saaviit den sig strekker, men hvis de ikke for dygtig kiøbmands vahre kand antages, da betales de efter den taxt og priis, som af de dertil beskikkede og udi eed antagne borgere og vurderingsmænd bliver sat. De feede vahre, som og maa være dygtig kiøbmands gods, saavelsom saltet betales efter Kiøbenhavns marketsgang. Skulle betalingen ey præcise følge til forbenævnte tiid og termin, da skal til de sælgende fra den tiid der af betales simpel rente 5 pro cento aarligen at beregne, indtil betalingen skeer. Og skal de committerede af de 32 mænd imod leverantzen til de vedkommende give deres revers paa, hvis de annamme, hvilke reverser skal være af følgende jndhold.

Det første slags:

Efter Hans Kongel. Majts allernaadigste udgangne forordning af den 9 maji anno 1713 angaaende Kiøbenhavns stads proviantering

VIII s.281

haver N. N., boendes ....., i dag underskrevne dato til os dertil committerede ladet levere, nemlig:

hvede
rug
byg
malt
havre,

hvilke forbemeldte vare af os ere annammede og oplagde ....., som sig andrager, naar 3 tønder 1 skieppe paa 100 tønder er afkortet, efter Siælands capitul kiøb eller efter vurdering til ....., som efter højstbemælte kongelig forordning til førstkommende 11 decembris skal betales, og i fald betalingen da ikke skeer, skal de vedkommende fra bemelte 11 decembris der af nyde 5 pro cento aarlig rente. Saa skal og denne revers udi amtstuerne gielde til de kongelige skatters betaling saavelsom og til andre udi betaling transporteris efter høistbemelte kongelige forordnings formelding. Hvilket vi som de dertil committerede af de 32 Kiøbenhavns borgere hermed attesterer. Kiøbenhavn den ..... anno 1713.

Det andet slags.

Efter hans Kongl. Majts. allernaadigst udgangne forordning af den 9 maji anno 1713 angaaende Kiøbenhavns stads proviantering af alle slags feede vare haver ..... i dag af underskrevne dato til os der til committerede ladet levere, nemlig:

ærter
gryn
smør
flesk
andre feede vare
salt

hvilke forbemælte vare andrager sig efter Kiøbenhavns marketsgang à ..... efter vurdering og accord til ....., som efter høistbemeldte kongl. forordning til førstkommende 11 decembris skal betales. Og i fald betalingen da ikke skeer, skal de vedkommende fra bemelte 11 decembris deraf nyde 5 pro cento aarlig rente. Saa skal og denne revers udi ambtstuerne gielde til de kongelige skatters betaling saavelsom og til andre udi betaling transporteris efter høistbemælte kongel. forordnings formælding. Hvilket vi som dertil committerede af de 32 Kiøbenhavns borgere hermed attesterer. Kiøbenhavn den ..... anno 1713.

VIII s.282

3. Paa det vedkommende, som saaledes deres vare hid til stadens proviantering forsende, om deris betaling, dersom den icke til den forskrevne termin følger, kand være forsikkrede, da skal alle huse og gaarde her udi vores etc. Kiøbenhavn være og forblive dennem til et fast og sikkert under-pant, indtil capital og den simpel rente 5 procento dennem skadesløs vorder betalt. Til hvilken ende det og enhuer, som saadanne de committeredes reverser udi hænde have, skal stande frit for dennem ikke alleneste til andre udi betaling at transportere, pantsætte, sælge og af hænde, men de end ogsaa maa dennem, naar betalingens termin er forfalden, udj skatternes betaling over alt udj ambtstuerne her i vort rige Danmark udgive, hvor de u-veigerligen skal gielde og for god betaling antages.

4. Paa hvis korn- og feede vare, som saaledis til lands eller vands indtil førstkommende Michaelis til stadens proviantering maatte hidkomme, have vi allernaadigst bevilget at maa gives oplags frihed for consumptionen der af indtil den 11 decembris indeværende aar at betale, udi hvilken henseende forskrevne reverser ved deres annammelse strax udi vores rente cammer skal paaskrives og, naar betalingen skeer, consumptionen derudi afkortes. Hvilket de committerede af de 32 borgere skulle udi agt tage og derfor paa vores rente cammer regnskab og rigtighed imod tilbørlig qvitance giøre.

5. De af vores undersaatter, saavel paa landet som i kiøbstæderne, som self deres vare til lands og i særdelished til vands ville lade hidkomme, skulle være forpligtede til sligt for de committerede betimeligen forud at tilkiende give, da vi til sikkerhed for vahrenis transportering have allernaadigst bevilget og for anstaltet convoyer at lade udgaa, som korn- og proviant-skibene hid til staden skulle convoyere, desligeste smaa krydsere, som kunde, i mens skiberommene tillades, kusterne for fiendtlige fartøye holde reene. Men de, som ei selv have leilighed til deres vare hid til vands at sende, skulle det og ligeledes strax de committerede lade vide, paa det de da kunde beskikke fartøye og skiberomme, som varene kunde afhænte imod en billig fragt, som den sælgende enten selv betaler eller og lader det udi vahrenes betaling afkorte, hvilket, naar det skeer, udi de committeredes udgivne reverser skal specificeris.

6. De, som selv ville sende deres korn eller feede vare hid og enten selv eller ved deres venner og correspondenter staae for deres udsælgning, skulle og selv med deres udlosning, forvaring og opsyn have jndseende. Men saafremt de kunde fattes lofterum og pak-huse til varenes oplæggelse, da skal de dennem for en billig

VIII s.283

priis vorde anviist, naar de først derom hos de committerede sig betimeligen haver angivet, paa det de sælgende dermed ey over billighed skulle blive betynget.

7. Saasom og u-forbigiengeligen en stor qvantitet af brændeved behøves, saa ville vi ligeledes alvorligen have befalet alle og enhver, saavel de udi forbemelte provincer som udi vort land Nørre Jylland, hvilke brændeved at sælge kand have skaaret eller hugget, at de det med deres egne eller med de herfra bortgaaende skiberomme imod billig betaling lade følge, nemlig for en favn af enkelt ved og udi begge ender skaaren, saasom

for 3 qvarteer langt . . . . . . . . 1 rdr. 2 Mk.,
og for 4 qvart . . . . . . . . . . . . . 1 rdr. 3 Mk.,
men for 6 qvart., som er dobbelt . . . 2 rdr. 2 Mk.,

hvilket dennem iligemaade til førstkommende 11 decembris skal betales. Og skal med des udlosning, udsælgning og oplæggelse paa pladser, desligeste med reversers udstædelse samt deris forsikkring udi vores kongel. residentz stads huse og gaarde, saa og med deres antagelse ved transporter, pandtsættelser og skatters betaling paa amtstuerne udi alle maader forholdes, som om korn og feede vare forhen omformeldet er. Og ville vi allernaadigst, at stiftbefalingsmændene og ambtmændene, særdelis udi Aarhuus og Aalborg stifter, skal med allerforderligste indsende til de committerede en rigtig specification paa alt hvis brændeved, som ved fiorderne og strandsiderne enten skaaret eller hugget findes, paa det de i tide kunde være betænkt paa de dertil behøvende skibe at anskaffe.

8. Og paa det intet af noget, som til denne saa høit fornødne stadens proviantering kunde være beforderlig, derudi skulle hindres, da have vi og allernaadigst bevilget, at de skippere, som til deres skiberomme at føre fornødne baads folk fattes, maa imod en billig hyre saa mange af vores enrollerede matroser antage, som hos dem i provincerne findes og de nødvendigen behøve. Og skal derforuden deres egne sig i stæderne nu befindende baadsfolk, som her til staden med proviant-skibene kommer, i ingen maade til vores tieniste blive pressede, men være tilladt ubehindret at fare til deris hiem igien. Skulle og nogen af de her i staden værende skippere til deres førende skiberomme baadsfolk mangle, da have saadanne sig derom paa vores admiralitet at angive, som vi i slig tilfælde allernaadigst have beordret saa mange af vores matroser dennem at overlade, som de til dette brug nødvendigen behøvendes vorder, imod en billig hyre, som skipperne eller reederne med enhver matros kunde accordere om.

VIII s.284

Dog skal bemelte skippere, saavel de her udj staden som de i provincerne, eller og deres redere være pligtige til sig at reversere, at deslige vores matroser, som de saaledes med sig om borde tager, igien ved deres tilbagekomst til vores tieniste u-fortøvet skal leveret blive, og der til i allemaade være ansvarlige.

9. Skulle nogen herimod understaae sig, som korn eller feede vare item salt og brændeved kunde have at selge, ikke efter saadan vores allernaadigste forsikkring bemelte vare at lade komme til denne saa høinødvendig voris kongl. residentz stads proviantering, da skal saadanne deres vare, naar de hos dennem efter derom giorte inqvisition blive fundne fordulte, være confiscation undergivne og de derforuden selv efter sagens øg omstændighedernes beskaffenhed vorde anseet som vores mandaters modtvillige overtrædere.

Hvorefter alle etc. Thi byde vi hermed og befale vores græver og friherrer, stiftbefalingsmænd, ambtmænd, præsidenter, borgemestere og raad, fogder og alle andre, som denne vores etc., at de den paa behørige stæder etc. Givet etc. Hafniæ d. 9 maji anno 1713.

Sæl. Reg. XLVII. 104-10.

VIII s.285

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 20 18:41:12 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top