eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.421

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 274-275
Nummer: 421


<-Forrige . Indhold . Næste->

421.

7 Marts 1713.

Om Stadens Forsyning med Levnedsmidler.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi tilskikke eder herhos copier af vores til stiftamtmændene her i vort rige Danmark, Riber og Viborg stifter undtagne, af denne dags dato allernaadigst ergangne ordres, at j eder derefter, saaviit eder vedkommer, allerunderdanigst kand viide at rette. Og er der foruden hermed vores allernaadigste etc., at j paa stadens vegne strax udnævner visze committerede af dens 32 mænd, som med forberørte stiftamtmænd om, hvad qvantum af de til stadens provision behøvende vahre og hvad skiberomme til samme vahres allersnareste overførsel paa et hvert sted er at bekomme, saavelsom og om alt hvis, som kand tiene til dette høy nødvendige verks befordring, kunde correspondere, hvor fore j og til den ende haver at være betenkt paa saavel lofterom og pak-kieldere som og andre nødvendige pladser her sammesteds at have i beredskab for varene, naar de her maatte ankomme, at kunde imodtage. Desligeste haver j og at giøre eders yderste flid til at faa skiberomme her fra staden, det snareste mueligt er, hen til de stæder fragtet, hvor ellers skiberomme til bemelte vares transportering er at bekomme. Og skulle nogen af de her værende skiberomme og skippere de dertil fornødne baadsfolk fattes, da have saadanne sig derom paa vores admiralitet at angive, som vi i slig tilfælde allernaadigst have beordret saa mange af vores matroser dennem at overlade, som de til dette brug selv begierendes vorder, imod en billig hyre, som skipperne eller reederne med enhver matros kunde accordere om. Dog skal bemelte skippere eller reedere være pligtig til sig at reversere, at disze af vores matroser, som de saaleedes med sig om borde tager, igien ved deres tilbagekomst til vores tieniste u-fortøvet at levere. Angaaende de udi ovenskrevne til vores stiftamtmænd ergangne ordres mentionerede reverser at skulle af de committerede paa stadens vegne imod varenes annammelse udgives og stadens huse og gaarde der for leverandeurerne til underpant at forblive, da have vi allernaadigst bevilget, at forbemelte reverser, efter at terminen er forfalden og pengene til deres indløsning

VIII s.274

endda ey i cassa kunde være indkomne, maa udi vore amtstuer i skatternes betaling antages. Og paa det staden dog ei herved nogen skade skulle tage, da haver j at sætte saadan taxt paa varene for alle og enhver, som dennem kunde behøve og sig til forhandle ville, at staden for ald paagaaende omkostning, være sig leye af lofterum, pakhuse og andre behøvende pladser eller undermaal, indsvinding og betienters løn, som dermed indseende skal have, og ellers for alle andre udgifter i alle maader kand skadesløs være. Skulle det og saa skee, at varene i sin tid ikke uden skade skulle kunde afsettes, da ville vi ingenlunde, at samme skade skulle komme denne vores kongel. residentz stad alleene til last, men ville være betænkt paa saadanne allernaadigste anstalter at lade giøre, saa at alle vore undersaatter her i vort rige Danmark tillige med staden skulle bære byrden, paa det den for enhver kunde blive des taaleligere og lettere. Derefter j etc. og om alt forskrevne behørig anordning at giøre. Befalendes etc. Hafniæ den 7 martii 1713.

Sæl. Tegn. LIX. 85-87.

VIII s.275

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 20 17:33:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top