eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.34

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 17-18
Nummer: 34


<-Forrige . Indhold . Næste->

34.

15 Nov. 1707.

Om Indkvarteringen.

Etats raad Povel Vinding med fleere.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som een og anden klagter angaaende jndqvarteringen saavel her i vores etc. Kiøbenhafn som Christianshafn tid efter anden til os allerunderdanigst er indkommen, saa paa det der kunde bekommes ret oplysning, om der er anlangende samme jndqvartering saadan en vished, at enhver kand vide, hvad hand med rette skal svare og betale, er vores etc., at j med forderligste paa en beleilig tid og sted tilsammen kommer, eder

VIII s.17

jndqvarteringen fra 1700 aars begyndelse og indtil dette 1707 aars udgang foretager og til den ende hos vores general commissariats skriver Wodrof giører anfordring, at hand til eder munster rullerne leverer, at j deraf kand fornemme, hvor sterk garnisonen her sammesteds i et hvert af forskrefne aar haver været. Iligemaade haver j og hos os elskel. Elovius Mangor en rigtig specification om jndqvarteringen udi ovenskrefne aar, og det hver aar for sig, at fordre, hvilken specification j hannem haver at tilkiende give saaledes at indrette, nemlig hver qvarteer i Kiøbenhafn og Christianshafn for sig, hvormange huse i et hvert qvarteer findes, hvor høit et hvert huus til jndqvartering er ansat for, hvilke huse, som for jndqvartering ere fri, aarsagen dertil, om det er efter sær kongl. bevilling eller og efter forordningen, at saadanne husze visze aars frihed nyder, med specification derhos paa de aar, som endnu paa friheden kunde restere. Desligeste haver j og at lade bemelte Elovius Mangor give eder en fortegnelse paa de brandfolk, som frihed for jndqvartering nyder, og at hand hos enhvers navn personens forretning, condition og næring noterer. Endnu haver j og fra enhver etats jndqvarterings skriver at fordre rigtig designation, hvormange portioner i hver etat udi forbenævnte aar ere udskreven. Og det alt under enhvers haand, saavel Elovius Mangor for sig som de andre etats jndqvarterings skrivere, enhver for sig, med erindring til dem, specifikationerne saaledes rigtig at give, at saafremt ved billetternes eftersyn nogen undersleb skulle befindes, de ikke med alvorlig straf ville ansees. Og haver j derhos ikke aleene oftbemeldte Elovius Mangor, men endog de andre etats jndqvarterings skrivere at tilholde, in originali til eder at extradere de ruller, som de fra general commissariatet haver bekommet, saavelsom de ruller og mandtaller, hvorefter rodmesterne og andre jndqvarterings pengene indkræver. Naar j nu alt dette forskrefne haver bekommet, haver j det med største fliid at igiennemgaa, og om j ved rullernes conferering med billetterne nogen urigtighed skulle finde, da saadant flittig at annotere, saavel hvormeget sligt sig bedrager, som hos hvem skylden er, og os saa derom, saasnart skee kand, eders allerunderdanigste relation tilstiller. Dermed etc. Hafniæ den 15 novembris anno 1707.

Commissarierne vare foruden fornefnte etats raad Povel Winding endog justits raad Peter Worm, justits raad Sigfred Friis Dverig, justits raad Friderich Rostgaard samt kammer raad Peder Rasmussen.

Sæl. Tegn. LVI. 217-19.

VIII s.18

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 30 19:47:37 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top