eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.336

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 232-234
Nummer: 336


<-Forrige . Indhold . Næste->

336.

14 Jan. 1712.

Om Salg af Brænde.

Obet brev paa tryk.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom vi komme i erfaring, at her i vores etc. Kiøbenhavn skal være stoer mangel paa brendeved, og det dog befindes, at adskillige her haver forraad derpaa, men den dog ey endnu vil afhænde i forhaabning at faa den dyrere soldt, meenige fattige folk til des større skade, da til saadan skadelig

VIII s.232

prangerie at forekomme have vi allernaadigst for got befundet hermed at anordne og en vis priis og taxt paa brendeveden her i staden at sette, som den indtil videre skal gielde og selges for, nemlig paa en favn enkelt bøge-brende ved otte slettedaler 1 Mk. og paa en favn birkeved fire slettedaler 2 Mk. Og skal ellers enhver, som haver meere brendeved, end hand til sin huusholding indtil Mikkelsdag førstkommendes kand behøve, være tiltænkt og forpligtet under sin eed for vores politie og commerce collegio det at angive og at selge den øvrige brendeved for den priis, som før er meldet, under brendevedens confiscation, som da af visze personer, som magistraten der til haver at forordne, for samme priis til de fattiges tarf skal selges, hvorfra ingen af vores undersaatter eller nogen, som eyer huus og gaard her i staden og der haver saadan forraad af brendeved, maa exciperes. Og saasom her ellers skal være et temmelig qvantum af brendeved i de uddøde huse og sterbboer, saa befales og hermed alle her i staden værende jurisdictioner, at de strax lader eftersee, hvad forraad i de under dennem sorterende huse og sterbboer kunde være og dennem tilhøre, og strax ved trykte placater giøre bekiendt, hvor brendeveden er, hvor megen deraf paa hver stæd findes, hvad slags, hvor pengene efter taxten kand tælges, af hvem brende[ve]den skal leveres, hvilket ved rigtig favnemaal bør skee, som favnesetterne imod dobelt betaling enten for husene eller i gaardene setter. Hvor efter samtlige vedkommende etc. og for skade etc. Og byde vi hermed og befale alle jurisdictioner i bemelte voris etc. Kiøbenhavn, som dette vores etc., at de det paa behørige stæder til alles efterretning strax lader læsze og forkynde og sig self derefter, saa viit det en hver jurisdiction etc. Givet etc. Hafniæ d. 14 ianuarii anno 1712.

Kongl. Majts. obet brev paa tryk.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven andragen, hvorledes her udi vores etc. Kiøbenhavn skal være stor mangel paa brændeved, endeel formedelst den her sammesteds hid indtil grasserende smitsom sygdom, da nogle har skyet at komme hid af frygt for svaghed, endeel af frygt for den paafølgende qvarantaine at holde og endeel formedelst den usikkre fart imellem provintzierne, da paa det saadan mangel noget betimelig kunde hielpes, have vi allernaadigst for got befundet at bevilge og tillade, saasom vi og etc., at alle skippere, færgemænd og andre i bemelte Kiøbenhafn, som brændeved eller torv med deris skiberomme og fartøy hid til staden vilde hente, maa foruden at holde lager eller qvarantaine passere lige til de stæder her i vort land Sielland, hvor brendeved

VIII s.233

og torv er at bekomme, og der fra uden forhindring repassere, naar de ikkun have en raadstue sundheds attest her fra staden med sig, at udi sex uger ingen smitsom sygdom i deris huse haver været, ey heller har noget tøy med sig af noget befængt huus, som de vil losze eller afsette paa de stæder her i landet, hvor de henkommer, og allermeest, at de ingen senge eller gang klæder, hør, hamp eller uld vil aflegge, ja end og ikke passagerer med sig tager, hvilket alvorligen skal være forbuden. Saa maa og hverken skippere, færgemænd, folkene eller de, som med farkosterne følger, understaa sig paa stæderne, hvor de henkomme, at gaa i land, særdelis udi Vordingborg amt og paa de steder, hvor contagionen ey haver været, ey heller have nogen omgiengelse med folkene sammesteds, men at folkene i landet brendeveden og torven til deris far koster udfører. Hvor efter alle og enhver vedkommende etc., og byde og befale vi hermed vores stiftbefalingsmand over Siellands stift saa vel som amtmænd, præsident, borgemestere og raad samt byefogder og andre vedkommende, som dette vores etc., at de det paa behørige stæder etc. og ellers nøye indseende have, at aldting der efter rigtigen til gaar. Givet etc. Hafniæ d. 14 januarii 1712.

Sæl. Reg. XLVI. 500-02.

VIII s.234

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 14 18:43:56 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top