eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.282

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 201-203
Nummer: 282


<-Forrige . Indhold . Næste->

282.

1 Sept. 1711.

Om Tilsyn med dem, der færdes gennem Portene.

F. 4. giøre hermed vitterligt, at vi udi denne svage tid allernaadigst have for got befundet at anordne, saasom vi og hermed anordne og befale.

1. At alle og en hver, som igiennem portene her for voris etc. Kiøbenhavn og Christianshavn enten til foods, hest eller vogn agter at gaa, ride eller kiøre, skal indtil videre være tilholden igiennem Nørre port til og fra Sielland og igiennem Christianshavns port til og fra Amager alleene at passere.

2. Jngen maa udkomme, uden at hand haver attest under det i hver qvarteer anordnede sundheds segl, som af den udj samme qvarteer af magistraten committerede eller af de 32 mænd udmældede skal udstædes og uden betaling meddeeles, hvor udi skal mældes, at den ud passerende ej er af noget inficeret huus, jtem hvor hen hand sig vil begive, og hvor lenge hand agter at udeblive, hvilken attest, saa snart saadan kort udfart er fuldbyrdet, igien skal leveres til den af magistraten committerede eller af de 32 mænd udmældede, som

VIII s.201

den udgivet haver. Men agter nogen at blive paa landet eller og over 3 mijle at udreysze, da skal hand giøre sin eed for magistraten, at udi 6 uger ingen smitsom syge i hans huus, eller hvor hand logerer, har været, hand og ej heller udi 3 uger, det hannem er vitterligt, har været i noget befængt huus; desligeste at hand aldeeles ingen senge-klæder med sig haver, ej heller nogle gang-klæder, som ere af noget befengt huus, hvor paa raadstueskriveren uden betaling skal meddeele ham et pasz indeholdende, at personen der paa har aflagt sin eed.

3. Dog hvad angaar reebslaaerne, melke-pigerne, de, som boer paa stadens grund uden for portene, saa og andre, som daglig uden for portene har at bestille, de haver at tage en passeer seddel af den committeret eller udmældede under qvarteerets sundheds segl, hvor paa de saalenge ud og ind passerer, som deris husze ere ved Guds naade fri for smitsom syge. Men saa snart den committeret og udmældede over qvarteret ved deris daglige inqvisition fornemmer ommelte huse at være befængte, skal huus-faderen være tiltenkt at levere slig en passeer-seddel tilbage igien.

4. Iligemaade naar nogen vil for plaisir enten udgaa, udride eller udkiøre, saa skal den samme forsyne sig, om det er en vel-bekiendt person, engang for alle med saadan sundheds attest af den committeret eller udmældede under qvarterets segl, hvilken attest skal indeholde, at hans husz eller logement ved Guds naade hidtil er u-inficeret, og at pasz viiseren derfor udaf staden u-behindret med sine huus-folk ud og ind passerer. Samme attest og passere-seddel skulle huus-faderen være tiltenkt at levere fra sig til qvarterets committeret eller udmældede, om Gud hans huus med dette kaars af sygdom skulle hiemsøge.

5. Ingen maa under 100 rigsdalers straf, at betale halvparten deraf til angiveren og den anden halve part til sundheds commissionens cassa, giøre nogen fremlaan af slige sundheds paszer og attester til nogen anden, som ej er af hans huus og familie. Skulle hand ej formaa pengene at betale, da straffes hand paa kroppen med fengsel eller i andre maader efter benævnte commissions sigelse.

6. Imidlertid skal alle hid indtil sædvanlige port-tegne tree dage efter denne voris allernaadigste forordnings lovlige forkyndelsze vere afskaffede, som af vedkommende inden 8te dage igien skal leveres paa politie-cammeret under vedbørlig penge straf effter sundheds commissionens sigelse, halfdeelen deraf til samme commissions cassa og den anden halve deel til angiveren. Hvorfor de i Nørre port be-

VIII s.202

stilte controlleurer og sundheds skrivere skal under vedbørlig straf have nøye opsyn, at ingen udaf staden passerer eller igien indkommer, om hand er ud af staden, uden hand forskrevne rigtighed med sig haver, hvor udi vagterne bør at være dennem beforderlige og assisteerlige.

7. Anlangende dennem, som indkommer fra landet eller fra fremmede stæder, da lader vi det allernaadigst forblive ved de hid indtil giorte anstalter.

8. Igiennem Vester port skulle alle de syge passere, som til Lade gaardens hospital udføres eller derfra som restituerede til staden igien indlades. Dog maa som før ermældt reebslaaere, som deris arbeide paa reberbahnen forretter, saa og de, som boer paa stadens grund uden for Vester port, iligemaade melke piger, igiennem bemelte Vester port ud og ind passere, saalenge de haver saadan sundheds attest at fremvise, som den fierde næst foregaaende articul ommælder.

9. Øster port skal holdes, som hidtil allernaadigst er befalet, indtil videre tillugt og ickun aabnes for de liig, som der igiennem føres og paa de der anordnede kirkegaarde her uden for staden skal begraves.

Hvor efter alle etc. Og byde vi hermed og befale os elskelige præsident etc., byefogden og andre i forbemelte voris etc. Kiøbenhafn, som denne etc., at de den paa etc. Givet etc. Hafniæ dend 1 septembris 1711.

Sæl. Reg. XLVI. 285-88.

VIII s.203

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 11 19:58:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top