eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.281

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 199-201
Nummer: 281


<-Forrige . Indhold . Næste->

281.

1 Sept. 1711.

Forordning om Begravelse.

Forordning paa tryk.

F. 4. giøre alle vitterligt, at som vi ugierne maa fornemme, hvorledes en stor deel liig i denne vor kongel. residence-stads kirke-gaarde ej skal være saa dybt i jorden nedsatte, som vor allernaadigste udgivne lov tilholder, i hvilken vi udtrykkeligen befale, at en grav til et liig skal være tre alne dyb i det mindste, særdeelis i pest tider, men at ofte i en grav ere nedsatte 3, 4 à 5 liig, det ene oven paa det andet og dog ej bedekkede med meere end tree qvarteer à een alen jord, hvilket letteligen kand foraarsage, at om Gud mod vinteren, som vi hierteligen ønske, stillede denne nu grasserende smitsomme syge, plagen dog til foraaret igien kunde reise sig og de saa u-forsvarligen jordede liig aldeeles befænge luften, saa have vi der om giort efterfølgende anstalt, som vi og hermed alvorligen byde og befale.

1. Jntet liig maa her efter i nogen grav enten paa urte- eller kirke-gaardene nedsettes, med mindre graven til et liig er 3, til 2 liig 4, til 3 liig 5 alne dyb, naar det eene liig settes oven paa det andet, under tyve rigsdalers straf for hvert liig, hvor af klokkeren betaler halvdeelen og graveren halvdeelen, 10 rdr. til angiveren og 10 rdr. til sundheds commissionens casse.

2. Paa det vi og desbedre kunde være forsikkrede, at alle grave, som herefter kastes, faar saadan dybhed, ville vi allernaadigst, at hver grav, før noget liig nedsettes, skal først af graveren maales

VIII s.199

og siden af klokkeren eftermaales. Saa skulle og klokkerne og graverne til kirkerne hver løverdag indlevere til kirke-værgerne, som hermed efter loven har indseende, en rigtig fortegnelse paa alle de grave, som den uge ere kastede, hvilken skal være beædiget af dem, at de selv have maalet samme grave og befundet dem saa dybt kastede, som denne vor allernaadigste forordning tilholder. Findes siden saadanne grave ej at være af den dybhed, skulle ej alleene klokkerne og graverne settes fra deris bestillinger, men end og som meenædere straffes uden al naade efter loven.

3. Skulle og til een kirke een mand betiene baade gravers og klokkers embede, da vilde vi, at i fald hand ej begge bestillinger forsvarligen kand opvarte, hand da selv skal betiene graver-embedet, hvilket hand ingenlunde ved nogen anden maa lade forsyne, men saalenge denne smitsomme syge varer, maa hand holde en fuldmægtig til klokker-embedet. Dog skal det være ham tilladt sig graver-embedet at fra sige, det da kirkernes forsvar med en dygtig person strax skulde forsyne.

4. Jngen graver maa lade eet liig af graven optage for at grave graven dybere til at nedsette fleere, under 20 rigsdalers straf til sundheds commissionens casse for hvert liig, som saaledes optages. Hermed skulde og klokkerne have jndseende, og om de ej de optagne liig strax for sundheds commissionen angive, skulde de ligeledes for hvert liig betale 20 rdr. til sundheds commissionens casse.

5. Jngen grav maa paa nogen kirke-gaard natten over staae aaben, ej heller kand det tillades, at paa kirke-gaardene graves store grave og lades aabne, indtil de med liig fyldes, men saa snart liigene nedsettes, skal de med jord 2 alne høit bedekkes. Befindes dette herefter paa nogen kirke-gaard anderledes, da skulde klokkerne og graverne første gang for hver aaben grav eller kule betale 40 rdr., anden gang uden ald naade settes fra deres bestillinger.

6. Klokkerne og graverne skulle drage omsorg, at portene og dørrene paa alle indhegnede urte- eller kirke-gaarde her i staden strax, naar ligene ere begravne, tillukkes, paa det gemene folk ei skulde gaa ind og sette sig paa gravene.

7. Paa det og den u-lykke, som maatte reise sig af de hid indtil i urte- og kirke-gaardene ej dybt nok nedsatte liig, kand saavit mueligt forebygges, ville vi allernaadigst, at paa alle urte- og kirke-gaardene her i staden saa meget jord u-fortøvet skal indføres, som kand vere nok saaledes at bedekke gravene, at alle liig ere i det mindste med 2 alne vel sammenbanket jord skiulte, hvilken jord skal

VIII s.200

inden den 1 octobris førstkommende være indført og lagt paa gravene, saaledes at intet liig paa nogen urte- eller kirke-gaard efter dend dag maa findes, som jo ere 2 alen i det mindste under jorden.

8. At vi kunde være des mere forsikkrede, dette, som til stadens frelse nest Guds hielp er saa høj nødvendigt, bliver med tilbørlig nidkerhed efterlevet, ville vi strax efter den 1 octobris førstkommende beskikke visze betiente, som skulle efterforske alle urte- og kirke-gaarde her i staden. Finde de da noget liig med mindre end 2 alne jord bedekket, skal klokkerne og graverne betale for hvert liig 100 rdr., halvdeelen der af til betienterne og halvdeelen til sundheds-commissionen. Siden skal klokkerne og graverne forelegges tiid til dend 20 octobris, inden hvilken tid de skulle skaffe alle gravene med 2 alne tæt sammenbanket jord bedekkede. Findes siden den tid nogen grav med mindre jord forsynet, skulle klokkerne uden ald naade settes fra deres bestillinger og graverne settes paa Bremerholm til arbeide deris livs tiid.

Hvorefter alle etc. Og byde vi hermed og befale os elskelige præsident, borgemestere og raad samt byefogden og alle andre i bemelte Kiøbenhavn, som denne etc., at de den paa etc. Givet etc. Hafniæ dend 1 septembris anno 1711.

Sæl. Reg. XLVI. 282-85.

VIII s.201

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 11 19:46:22 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top