eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.192

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 136-137
Nummer: 192


<-Forrige . Indhold . Næste->

192.

28 Nov. 1710.

Om Skat af Parykker og Fontanger.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi have maat fornemme, at der skal skee nogen ophold med, hvis vi udi voris den 22 septembris sidst forleden udgiven forordning om adskillige extraordinaire paabud at skal svares og betales af dem, der bærer perüqver, fontanger eller opsatte sætter, holder vogne med dekke over og af tieneste folkes løn, haver befalet og anordnet, og at angivelserne fra endeel af rodmesterne ikke en gang efter saa lang tids forløb skal være indkommen, saa er voris etc., at j strax i dette fald deeler imellem eder stadens qvarterer, saa at en hver af eder antager sig et qvarteer og tilholder rodmesterne udi samme qvarteer til den af borgemesterne eller raadmændene, som det eller det qvarteer tilfalder, hver aften ufeilbar at indlevere alle de angivelser, som dem allermest mueligt være kand daglig at indfordre, hvilke angivelser dagen der-

VIII s.136

efter tillige med den beregning og taxt, som forordningen tilholder derover, saaviit borgerskabet angaar, at skal giøre af en hver af eder for sit qvarteer, til os elskelig voris tilforordnede udi rente cammeret uden nogen forevending skal leveris.

Saasom vi og have erfaret, at de flee[ste] af voris civil og militair betiente samt geistligheden deris angivelser til rodmesterne haver leveret, saa er voris etc., at j strax og uden forhaling ey alleene de allerede saaledes udleverede angivelser i voris rente cammer indleverer, men end og lade ved rodmesterne uden ophold indfordre de angivelser, som ey endnu kunde være indkommen, og hver aften i bemelte voris rente cammer levere dem, som de om dagen haver bekommet. Og som vi ellers haver erfaret, at een og anden og fornemmeligen af tieneste folk, for at undgaa dette paabud af perücqver og topper eller sætter at betale, anstiller sig, lige som de saadant ey ville bære, mueligt i den tanke, at det skulle blive et continuerlig paaleg, saa haver j iligemaade strax paa behørige stæder over alt at giøre bekiendt, at det ikkun er for denne gang, at ovenskrevne skat er bleven paalagt, og at vi allernaadigst ville, at alle og en hver, som perüqver, fontanger, topper eller sætter, førend forordningen ud gik, haver baaren og til dato bærer, skal der af udreede og betale, hvis forbemelte forordning tilholder, hvorimod det dennem siden skal være uformeent frit at bære, hvad de vil og de formaar.

Som det ellers kunde vere at formode, at een og anden formedelst det, som af tieneste folkes løn skal udgives og erlegges, ey retteligen og oprigtigen skulle give tilkiende, hvormeget de den eller dend af deris tieneste tiunde til aarlig løn giver, saa haver j ufortøvet at giøre den anstalt, at enhver af borgerskabet, som tieneste folk haver og holder, med aller største alvorlighed vorder tilholden sandfærdeligen, og som de det eedeligen, om paafordres, tør bekræfte, at tilstaa, hvad løn de en hver saaledes giver, med den erindring og advarsel, at saa fremt det siden skulle befindes, at de herudi hafde mishandlet, de da efter forordningen ey alleene skal betale dobbelt, men end og med høyere vilkorligere straf vorder anseet. Dermed etc. Hafniæ dend 28 novembris 1710.

Sæl. Tegn. LVII. 711-13.

VIII s.137

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 8 18:40:53 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top