eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1135

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 708-710
Nummer: 1135


<-Forrige . Indhold . Næste->

1135.

19 Maj 1727.

Om Renovationsvæsenets Forbedring.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom os elskelige præses etc. udi politie og commerce collegio haver udi deris seeniste til os

VIII s.708

indkomne allerunderdanigste memorial angaaende renovations væsenet i vores etc. Kiøbenhavn, hvis forpagtnings contrahenters contract til nestafvigte 1ste maji er expireret, allerunderdanigst refereret, at ikke nogen sig hos dem har indfunden efter vores forige til dem ergangne allernaadigste rescripter og derhos fulte forslage om renovations væsenet at ville contrahere, hvorfore de have allerunderdanigst forestillet, om samme væsen maatte sættes paa den foed, at enhver af jndbyggerne kunde selv lade reenholde for sit fortog, da som saadan reenholdelse af indbyggerne selv ville foraarsage stor u-orden og viitløftighed og renovations verket, som i saa mange aar har været i stand under forpagtning, derover pladt ville henfalde udi største confusion og u-rigtighed, hvorfore, saasom vi langt hellere allernaadigst ville, at samme renovations væsen fremdeeles forblev under forpagtning paa een eller anden maade til bestandighed, vi allernaadigst have fundet for got, at j tillige med os elskelige hr. Georg Wilhelm Hedeviger af Sponeck etc., som herom vores a parte ordre fra vores krigs cancellie vorder tilstillet, tilsammen træder for med hverandre paa beste maade at overlegge og udfinde et saadant middel, hvorved allernaadigste intention ved samme renovations væsen kunde fremmes, saa at det fremdeeles kommer under forpagtning til bestandighed i proportion af den aarlig afgift, jndbyggerne dertil contribuerer. Til hvilken ende vores etc. er, at j tillige med hr. general lieut. Sponeck for eder indkalder saavel vognmands lauget, der denne forpagtning sidst haver haft, som andre af borgerskabet og jndvaanerne, der maatte have lyst endnu til samme forpagtning, og hvad enten de da ville contrahere for den heele stad eller i fleere qvarterer, et eller fleere for sig afdeelte, det ville vi altsammen lade komme paa eders gotfindende, ligesom liebhaverne sig derom maatte anmelde. Som ellers derom til os er indkommen adskillige projecter baade om at renovationen maatte inddeeles udi visze poster i staden, lige som med natte vægterne er skeet, saa og med pramme at lade u-reenligheden udføre, saa tilskikke vi eder herhos gienparter af samme projecter, hvilke j tilsammen haver at tage under betraktning, og hvad j saa af alt skulle finde for best til bestandighed og til renovations væsenets befordring under een sikker forpagtning, det haver j da med vedkommende at deliberere over, og naar j derom haver troffet nogen accort og derhos udfunden til contrahenternes fornøyelse de pladser og stæder, som ureenligheden beqvemmeligst kand henføres og udkastes paa, være sig enten med vogne eller pramme, haver j saa eders allerunderdanigste relation til vores nærmere allernaadigste

VIII s.709

resolution at tilsende. Imidlertiid ville vi og allernaadigst, at politie og commerce collegii tilforordnede giver eder fuldkommen underretning om renovations cassens tilstand, og hvad beholding den haver, paa det at formedelst hielp af samme cassa verket saa meget meere kunde faciliteres og opmuntre contrahenterne udi hvis propositioner, af eder til nogen endelig slutning herudinden dennem maatte giøres. Og have vi derfor under denne dags dato befalet fornævnte præses etc. at lade eder paa forlangende tilkomme saadan og andre underretninger, som j til verkets rette i standsettelse og vedvarende ordentlighed kunde fornøden eragte. Hvorefter vi over alt forskrevne eders allerunderdanigste relation forvente saavelsom og, at denne vores ordre eder er tilhændekommen. Dermed etc. Fredensborg slot den 19 maji anno 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 565-66.

VIII s.710

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 13:07:08 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top