eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1112

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 694-695
Nummer: 1112


<-Forrige . Indhold . Næste->

1112.

22 Nov. 1726.

Om Holmens Bros og Børnehusbros Istandsættelse og Nedrivning af den røde Bro.

De tilforordnede udi havne commissionen.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af een fra eder under den 9 novembris sidstleden til os indkommen forestilling, hvorudi j iblant andet allerunderdanigst indberetter, at j udi følge af vores til eder den 14 iunii udi indeværende aar ergangne allernaadigste rescript strax have ladet foranstalte den saa kaldede Printzens broes høyt fornødne reparation, saa og, saa snart samme broe var bragt i brugbar stand, ladet giøre een begyndelse med bolverket fra Holmens broe langs Slots platzen hen til Børsens pakboed nr. 7, som skal giøre i lengden 185 alen, hvor brøstfeldigheden formedelst ælde havde taget saa stor overhaand, at faae og med tiden ingen skiberomme der kunde henlegge, allerunderdanigst have ladet os referere, at j tillige have erindret om, hvor høyt det er fornøden, at bemelte Holmens broe igien blev sat udi forsvarlig stand, i henseende at saalænge den forbliver udi den stand, den nu befindes, paa havnens vegne da ikke kand ventes den allermindste assistence

VIII s.694

eller bolverks penges nydelse af de skiberomme eller fartøyer, som ellers igiennem samme Holmens broe, naar den kunde oplukkes, kunde passere, hvoraf bolverket, som nu skal være gandske brøstfældig, kunde repareres og ved lige holdes, saa og at j ville paatage eder Holmens broes opbyggelse, naar vi med noget lidet tillæg allernaadigst ville komme eder til hielp, til hvilken ende j og af vedkommende haandverker have ladet forfatte et overslag, hvad samme broe igien at opbygge og bringe i stand kunde koste, der vil beløbe sig omtrent til 4965 rdr., men som det udi forberørte eders allerunderdanigste forestilling anførte overslag er saa general, at vi derpaa for den nærværende tiid intet kunde resolvere, saa er nu hermed vores etc., at j over bemelte broes opbyggelse lader forfatte tvende speciale beregninger, den eene paa, hvad broen skulle kunne koste, naar pillerne der under bleve satte paa den maade, som de nu befindes, og den anden, naar pillerne skulle settes lige, da vi, naar forskrevne tvende bereigninger til os ere indkomne, vores viidere allernaadigste resolution herudinden eder ville lade tilstille. Hvad sig ellers anbelanger den over canalen imellem Knabrostrædet og Slotsholmen anlagde gangbroe tillige med den paa Christianshavn ud for torvet over canalen havende broe, der skal være saa slette, at pælene og alt andet tømmerværk af ælde ganske skal være forraadnet og færdige at nedfalde, da efterdi j formeene, at den broe ud for Knabro strædet, som, formedelst at det for nogle og trædive aars tiid siden værende post contoir skal være bleven anlagt, meget vel skal kunde undværes, uden at bekostning paa nye broe burde anvendes, saa lade vi det og derved have sit forblivende, men den anden broe paa Christianshavn ud for torvet sammesteds betreffende, da ville vi allernaadigst, at j anvender ald muelig fliid, at samme jo før jo heller bliver sat udi forsvarlig stand, paa det at den af dens store brøstfældighed ellers befrygtende skade og ulykke for dennem, som foraarsages derover at fare, kunde forekommes. Derefter j etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot den 22 novembris anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 435-36.

VIII s.695

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 11:11:55 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top