eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1100

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 686-688
Nummer: 1100


<-Forrige . Indhold . Næste->

1100.

2 Sept. 1726.

Om Udvisning af Jøder.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af eders paa 5 jøder ved navn Lazarus Israel, Isaac Jacob, Israel Samuel, Abraham Bendix og Joseph Moses, som nu udi arrest huuset i vores etc. Kiøbenhavn ere anholdne, deris til os under den 30 iulii sidst afvigt indkomne tvende memorialer af den 23de augusti nest efter indsendte erklæring have fornummet, at da j havde bragt udi erfaring, at jødernes tal udi bemelte vores etc. Kiøbenhavn formeeredes, og at mange opholdt sig der uden vores kongelig allernaadigste leidebrev, skal j have befunden, at foruden de 65 familier, der ere boende, endnu 13ten fremmede sig der opholdt, hvilke 13 personer j og derpaa for eder paa Raadstuen skal have ladet opkalde for at giøre forklaring om deris væsen og havende ærende, hvorpaa de sex strax skal have retireret sig ud af staden, og som der iblant de andre 7, som mødte, befantes tvende skyts jøder fra vor stad Altona, skal j dennem, saa snart de de derom for eder producerede beviis, have løsgivet, mens de heroven anførte fem jøder skal j have foreholdt i følge af loven at erlegge til vores fiscum hver 1000 rdr., fordi de uden leide brev i vores riger og lande have ladet sig finde, og derefter at forføye sig af byen og landet, og da de undskyldte sig for saadan betaling, forevendende baade deris u-formuenhed og uvidenhed om loven, skal de fleeste iblant eder have overstemmet det mindre partie, som haver været af de tanker, at de skulle forelegges inden een vis tiid og under vilkorlig straf at forføye sig ud af riget, og holdt det for tienligt at lade dennem arrestere og tiltale efter loven og hvilken sag nu skal hvile under dom ved byetinget, da omend skiøndt vi finde

VIII s.686

de fleeste af eder deris sentiment i denne sag aldeeles conform med loven, saa have vi dog, i henseende at bemelte 5 jøder dagligen sidder publico til bekostning, og at intet formedelst deris fattigdom til erstatning af dennem kand ventes, allernaadigst funden for got, at de af landet skal bort føris. Og er til den ende hermed vores etc., at j strax giører den anstalt, at forskrevne fem jøder med allerførste fra bemelte Kiøbenhavn enten til Lybek eller andenstæds udi Tydskland afgaaende skib bliver bortførte, saasom vi ingenlunde ville, samme jøder til lands maa bortreise, da j og før deris afreise haver at lade dennem tilkiende give, at saa fremt nogen af dem skulle understaa sig uden vores allernaadigste leide brev enten udi Kiøbenhavn eller paa andre stæder udi vore riger og lande sig igien at indfinde, skal de for saadan deris formastelse uden ald naade straffes med arbeide udi jern paa Bremmerholm, hvorefter den imod ovenbemelte fem jøder ved byetinget begyndte action kand ophæves og ey viidere forfølges. Hvad sig ellers eders udi forberørte eders allerunderdanigste giorte forslag anbelanger, angaaende at de jøder, som herefter kunde søge og erholde vores allernaadigste leide brev, maatte tilholdes enten paa visze stæder og inden en vis tiid at opsætte nogle visze fag huus og bygning udi Kiøbenhavn eller og til publici beste forpligtes at indrette og fortsette manufacturer, saa give vi eder hermed tilkiende, at vi saadan eders forslag allernaadigst have approberet og derfor efterdags ikke ville tillade, at nogen jøde sig udi Kiøbenhavn maa nedsette, med mindre hand selv virkelig eyer 1000 rdr. eller og enten reverserer sig inden een hannem præfigeret tiid paa visze stæder udi Kiøbenhavn, byen til ziirat, af egne midler at opsette nogle visze fag huus og bygning eller at indrette og fortsette et manufactur af sarger, rask, chalon, strømper, flonell og alle slags ulden vahre. Og skal de jøder, som agter at søge vores allernaadigste privilegium sig i Kiøbenhavn at nedsette, være pligtige for een af ovenanførte 3de poster at stille eder borgerlig caution, saa fremt de ellers vil vente saadan vores allernaadigste privilegium at nyde. Og som vi fornemmer, at een stor deel af den jødiske nation, som erholde vores allernaadigste privilegier, skal være af de tanker, at de derved ikke forbindes til at vinde deris borgerskab, og saaledes forbliver hensiddendes uden at være os med deris allerunderdanigste troskabs eed forbunden, saa ville vi allernaadigst, at ey alleene de jøder, som allereede kand have bekommet vores allernaadigste privilegier, men end og de, som dennem herefter kunde bekomme, skulle, førend dennem nogen borgerlig næring at bruge maa tillades, være

VIII s.687

forbundne til eder at aflegge baade troskabs eed, saa og ellers i alle maader pleye ald den rettighed, som andre vores undersaatter, naar de tage deres borgerskab, efter loven ere pligtige. Udi det øvrige haver j fremdeeles derhen at see, at ingen jøder uden vores allernaadigste leidebrev bliver tilladt sig udi Kiøbenhavn at indfinde eller opholde, saa fremt hand ikke vil vente at, om hand ikke kand betale den i loven dicterede mulct, med Bremmerholm eller anden haard straf at vorde anseet, og ellers med ald fliid at lade eder være angelegen, at denne vores allernaadigste befaling i alle optænkelige maader kand blive efter levet. Derefter j etc. Befalendes etc. Fredensborg slot den 2den septembris anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 369-71.

VIII s.688

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 17:41:01 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top