eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1079

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 669-673
Nummer: 1079


<-Forrige . Indhold . Næste->

1079.

20 April 1726.

Oprettelsen af et Søassurancekompagni.

Octroye for et asseurance compagnie i Kiøbenhavn.

F. 4. giøre alle vitterligt, at som eendeel vore kiere og tro undersaattere for os allerunderdanigst have andraget, hvorledes de til

VIII s.669

det gemeene beste, negociens opmuntring og de trafiquerendes sikkerhed have imellem sig indbyrdes ved taget at oprette et asseurance compagnie her udi vores etc. Kiøbenhavn, saa fremt det os allernaadigst maatte behage at tage samme compagnie under vores høye protection og det med vores allernaadigste octroy og privilegier forsyne, da som vi saadan vores undersaatters nidkierhed for det gemeene beste i naade have anseet, have vi ey alleene allernaadigst confirmeret og stadfæstet den imellem de samtlige interessenter oprettede convention og forskrivelse, men end og, paa det at dette nyttige verk desto bedre maatte komme i stand og med desto større tryghed for alle vedkommende fortsettes, allernaadigst funden for got samme asseurance compagnie med følgende octroy og privilegier at benaade.

1. Saalenge dette nu indrettede asseurance compagnie vil og kand soutenere sig, maa det ikke være nogen tilladt udi vore riger og lande, under hvad prætext det være knnde, at slaa sig sammen i nogen slags societet eller compagnie til at teigne asseurancer, dette octroyerde asseurance compagnie til hinder og afgang. Dog skal det hermed ei være nogen formeent herefter ligesom tilforne at lade giøre sin asseurance, hvor og saaledes som hand selv for got befinder.

2. Have vi allernaadigst tilladt, at det octroyered asseurance compagnies interessenter selv udi saa lovlige og forbindelige terminis, som de til verkets opkomst og sikkerhed tienligst eragte, maa lade forfatte og trykke de policer og forsikkrings breve, som til de asseurerede skal udgives, og naar de slige trykte policer udi vores rentecammer til vores stemplet papiirs commissarius lade indlevere, ville vi allernaadigst lade dem stemple til fire og tyve skilling stykket efter lovens 4de bogs 6 capit. 2 art., hvorefter de til vores stemplet papiirs forvalter skal leveres og, saa ofte nogen police behøves, fra ham med reede betaling afhentes. Saa have vi og allernaadigst bevilget, at de obne pladser i de trykte policer maa opfyldes og fuldskrives af compagniets bogholder, eller hvem compagniet dertil befuldmægtiger, uden enten nogen mægler ellet øvrigheds person dertil at bruge.

3. Hvad compagniets participanter udi den dertil indrettede forsikkrings bog egenhændig teigne at have stillet compagniet til haandfaaet pant og virkelig overleveret forsikkring, det ville vi allernaadigst, skal holdes liige saa gyldig, som det paa separate reverser var skrevet. Men skulle nogen participant stille sin forsikkring ved hypotheque eller forskrive saadanne ting, som ei virkelig udi compagniets casse overleveres, da skal sliige pante forskrivelser forfattes

VIII s.670

paa det ordinaire stemplede papiir og derefter tinglyses. Jliigemaade have vi og allernaadigst tilladt, at hvad compagniets participanter asseurance væsenet vedkommende indbyrdes vedtage, bør, naar det i protocollen er anført, ansees af liige forbindelighed, som om enhver interessent in specie sig dertil havde reverseret.

4. Saasom participanterne udi dette asseurance compagnie forbinde sig at svare alle de paa compagniets vegne giørende asseurancer, og dette nyttige verks fornemmeste conservation alleene beroer derudi, at den felles sikkerhed saavel for de asseurerede som for compagniets participanter indbyrdes ubrødelig vorde maintenerede, saa have vi af særdeeles kongelig naade for dette velmeente verk og til dets bestandige conservation og ved ligeholdelse allernaadigst resolveret at forbyde, som vi og hermed alvorligen og strengeligen forbyde, at ingen, for hvad slags gield eller under hvad prætext det være kunde, maa understaa sig at forlange eller stæde nogen slags arrest, jndførsel, forbud, beslag eller anden hæftelse paa nogen af de forsikkringer, som compagniets interessenter til hinanden indbyrdes have stillet, eller paa de penge, som for nogen af interessenternes reigning maatte være i compagniets cassa bestaaende, saasom vi allernaadigst ville, at slige forsikkringer, hvilke nu, og naar de til compagniet gives, ere virkelig fri for ald hæftelse, saavelsom de in cassa værende midler skal i alle tilfælde være og ansees for een publique fonds, som ikke maa anvendes til anden brug end den, som den er destineret til. Og paa det alle vedkommende om denne vores allernaadigste intention og alvorlige villie desto bedre kunde være forviszede, saa declarere vi hermed allernaadigst for os og vores kongelig arve successorer udi regieringen, at saa fremt det skulle hænde sig, at nogen af dette octroyerede asseurance compagnies participanter maatte enten være eller herefter blive os noget skyldig, af hvad natur end slig gield maatte være, saa ville vi dog allernaadigst ikke tilholde os nogen slags prioritet frem for asseurance compagniet enten udi den forsikkring, saadan een participant til compagniet haver stillet, eller udi de reede midler, som for hans reigning udi compagniets casse maatte findes, men vi ere allernaadigst tilfreds, at naar vedkommende paa vore vegne have anmeldet compagniets committerede, hvad vi hos slig een participant have at fordre, hand da ey meere interesserer udi de efter saadan communication giørende asseurancer, og at ey heller noget til ham udtælles, men at hands til compagniet stillende forsikkring og in cassa havende penge, blive i compagniets forvaring, indtil at alle de asseurancer, som vare teignede,

VIII s.671

førend hands gield, hvormed hand os er forbunden, blev til compagniet anmeldt, vedbørligen ere fuldgiorde og fornøyede, og hvad da overskyder af hands stillede forsikkring og de for hans reigning in cassa værende midler, det bliver fra compagniet udleveret til vedkommende, som dertil maatte beskikkes, til afslag paa, hvis hand os er skyldig. Og ville vi herhos allernaadigst, at asseurance compagniets directeurer skal til vores rentecammer indlevere een rigtig designation under deris hænder over de summer, enhver af participanterne har ladet sig tegne for, paa det samme i paakommende tilfælde kunde være til fornøden oplysning, og kammeret derefter til vores sikkerhed kunde tage de behøvende messures.

5. Og paa det at de disputer, som efter teignede policer maatte forefalde om asseurance, havarie og restourno ved paakommende ulykkelige tilfælde, kunde til de asseureredes expedition desto snarere befordres til endskab, saa ville vi allernaadigst, at naar nogen tvistighed ei i mindelighed eller ved gode mænd kand afgiøres, hvorpaa compagniet ingen fliid maa spare, da skal den indkomme for vores asseurance cammer, som skal bestaa af syv personer, nemlig trende af vore tilforordnede udi vores høyeste ret, tvende af vores tilforordnede udi vores admiralitets collegio og tvende af vores tilforordnede udi politie og commerce collegio, saa og derforuden een secreterer udi vores danske cancellie, som skal holde protocollen og udfærdige acterne. Op paa det asseurance cammer retten altiid, naar behøves, uden ophold kand vorde samlet, have vi allernaadigst be-ordret vores store canceller, vores præses udi admiralitetet og vores præses udi politie og commerce collegio, at de, saa ofte hos dennem om een sags foretagelse giøres sømmelig ansøgning, u-fortøvet af hver collegio udmelde de personer, som retten i samme sag skulle betiene. Og skal da de tvistgheder, som imellem asseurance compagniet paa den eene og de asseurerede paa den anden side forefalde, udi samme asseurance kammer ordelis og endelig paakiendes, hvorved det uden viidere appell skal have sit forblivende. Saa have vi og allernaadigst tilladt til sandheds oplysning og rettens befordring, at hvis vidner, som i forekommende tilfælde og besynderlig i mistænkelige sager behøves at forhøre, saaviit ikke for andre retter ere afhørte, maa og skal, under hvad jurisdiction de end sortere, naar de sig her i staden opholde, føres og afhøris ved asseurance kammeret. Hvad domme, som saaledes i asseurance kammeret vorder afsagt skal ved secreteren gives parterne paa begiering beskreven under den øverste

VIII s.672

i retten hands haand og signet og derefter strax til execution befordres.

6. Skulle det ved nogen sags procedur befindes og klarlig sees, at nogen, som asseurance af compagniet haver erholdet, skulle svigagtelig sig derved have opført, saasom at have taget asseurance paa meere, end der er bleven indskibet, selv motvillig at have forsat skib og gods, erholdet asseurance paa det, ham kand overbeviises, hand da alt vidste at være forulykket, eller anden slig svig og bedragerie, da skal det ey alleene være nok, at hand taber sin premié og frakiendes sin ret til asseurance compagniet, men hand skal end og skadesløs erstatte compagniet alle de omkostninger, som paa processen, sagens oplysning og beviisers indhæntelse kand være anvendt, alt efter een af compagniets committerede underskreven reigning, som uden viidere beviis skal staa til troende. Og derforuden skal hand for sin begangen svig være vores general fiscals tiltale undergiven paa liv, ære og gods efter mishandlingens beskaffenhed. Hvilken action vi selv allernaadigst ville lade udføre, uden at asseurance compagniet dermed i nogen maade skal vorde graveret.

7. Skulle der imellem compagniets interessenter indbyrdes forrefalde nogen tvistighed, som egentlig vedkom verket og dets oeconomie, da ville vi ingenlunde, at derom nogen proces skal føris, men om saadan tvistighed ey i mindelighed af compagniets committerede kand bilægges, da skulle alle participanterne sammenkaldes, og hvad da efter de fleeste tilstædeværende interessenters stemmer sluttes, bliver for ret eragtet. Derved skal det uden viidere giensigelse have sit forblivende.

8. Sluttelig som vi have taget dette nyttige og velmeente verk under vores kongelige høye protection, saa ville vi og efter tiidernes og omstændighedernes leilighed allernaadigst være betænkt paa denne vores octroy med andre og fleere articler at forbedre. Thi byde og befale vi etc. etc. Friderichsberg slot den 20 aprilis anno 1726.

Sæl. Reg. LII. 383-86.

VIII s.673

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 15:00:09 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top