eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1065

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 660-662
Nummer: 1065


<-Forrige . Indhold . Næste->

1065.

4 Jan. 1726.

Om Udvisning af Pladser til Renovationen.

Præses og de øvrige tilforordnede udi politie og commerce collegio.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom vi den 29 octobr. udi sidstafvigte aar allernaadigst have befalet vores general lieutenant og commandant os elskelig hr. Georg Wilhelm Hedeviger greve af Sponeck, ridder etc., tillige med dig cammer herre von Holstein og os elskelig iustitz raad Daniel Benjamin Weyse samt tvende af magistraten udi vores etc. Kiøbenhavn at træde tilsammen for at overlegge og udsøge beqvemme pladtzer, hvor Kiøbenhavns byes ureenlighed til lettelse saavel for byens jndvaanere i almindelighed som for renovations contrahenterne i særdeelished kunde henlegges, og vi nu allerunderdanigst have ladet os referere den i følge af forberørte vores allernaadigste befaling til os indsendte forretning, saa give vi eder hermed tilkiende, at vi have befunden samme af den beskaffenhed, at vi den saaledes, som følger, allernaadigst have approberet.

VIII s.660

1. Ville vi allernaadigst, at foruden de af os udi den store enghauge uden for Vester port, hvor vores material heste om sommeren græszes, til ureenlighedens afladning og opfyldning bevilgede pladtzer endnu dertil skal employeres det stæd paa den venstre haand imod den saa kaldede Küchen korb langs med glacien, hvortil kiørselen skal skee igiennem bemelte eng. Iligemaade skal til slig opfyldning bruges een paa den høyre haand imod Nørre port værende pladtz, naar den derhen allerede førte ureenlighed først bliver planeret, til hvilke tvende pladtzer, som til afladning skal findes beqvemme, at opfylde j haver at anviise de 7 renovations contrahenter, som haver de Wester, Frimands og Nordre quarteerer at besørge.

2. Saasom befindes, at det store sand hul uden for Nørre port bag Raunsborg skal ligge fæstningen til skade og hinder, men derimod til fordeel, om det tiid efter anden blev opfyldt, saa haver j at giøre den anstalt, at sammesteds haves indseende med, at opfyldingen ordentlig og planeringen accurat bliver forrettet. Saa haver j ogsaa de 6 renovations contrahenter, som haver Rosenborg og Klædebode quarteererne, saavelsom de andre byens jndvaanere der at lade henviise, da og byens jndvaanere maa tillades fri udfart med møget, af hvilken port de det forlanger, til deris haugers og mark jorders fornødenhed.

3. Skal ogsaa opfyldes den pladtz uden for Øster port tæt under veyermøllen, og kand de 5 renovations contrahenter, som haver Kiøbmager, St. Annæ øster og St. Annæ wester quarteerer og nu ere henviist ved toldboden fra veyermøllen af og indtil toldboden, naar der ingen viidere leilighed til opfyldning er, da tilholdes at opfylde ovenbemelte plads uden for Øster port. Men paa den anden side fra tømmer pladserne indtil toldboden skal borgerskabet og andre byens jndvaanere, som lader føre møget af deris huse, afladningen anviises.

4. De quarteerer fra Kiøbenhavn, som farer til Christianshavn, saa og de, som paa Christianshavn have renovationen, skal anviises til voldens runding under den veyrmølle, som staar paa den venstre haand af Christianshavns port, at opfylde, hvor saavel borgerne og andre byens jndvaanere som de 9 renovations contrahenter, der haver Strand, Snaren, Øster og Christianshavns quarteerer, til opfyldning skal anviises, hvilken opfyldning saaledes skal continuere langs med verkerne indtil Christiani quinti bolverk, saasom til det gamle bolverk vel kunde udfordres nogle 100,000 læsz, paa det at det, som af vandet derved er fortæret, igien ved opfyldningen kunde vindes foruden hvis,

VIII s.661

som behøves til det terrain ved begge krud taarnene at opfylde. Og efterdi vores allernaadigste intention gaar derhen, at vores til commandanten om ovenbemelte platzer paa Ckristianshavn deris opfyldning ergangne ordre i alle maader skal efterleves, saa ville vi allernaadigst, at naar en nye contract om renovationen vorder sluttet, j da derhos observerer, at renovations contrahenterne bliver forbundne til ald stadens ureenlighed til Christianshavn paa de forbemelte stæder at lade henføre.

Natmanden og deslige folk skal herefter ligesom hidindtil beholde deris afladnings plads bag Christianshavns kirke, hvorimod de skal være obligerede til veyen til afladningen selv at holde i stand. Saa maa de og ikke uden om natten paa de dem anviiste platzer kiøre, paa det at skiltvagterne dennem fra andre borger vogne kunde vide at skille. Angaaende stads portenes reenholdelse da bør sligt som sædvanlig skee tvende gange hver uge paa visze dertil denominerede dage, hvormed saaledes skal forholdes, at ureenligheden saavel udi portene som over alt udi staden paa et stæd sammen feyes og paa den nestfølgende dag bortkiøres. Naar nu afladningen og opfyldningen paa alle oven specificerede stæder skeer, saa skal alle og enhver saavel jndbyggerne og renovations contrahenterne som natmanden være pligtige strax at lade planere det, som enhver haver henført, samt dertil deris tienere at tilholde, og saa fremt skiltvagterne maatte foraarsages nogen dertil at obligere, maa ingen understaa sig at legge sig ud med dennem eller, som hid indtil skeet er, dem med onde og skammelige ord at begegne. Men skulle dennem noget ubilligt af skiltvagterne tilføyes, haver de det for commandanten at klage, som dennem uden ophold ald justice og satisfaction skal lade vederfares. Og paa det at alle og enhver vedkommende om alt, hvis vi herudinden allernaadigst have befalet, fuldkommelig kunde være informerede, og at ingen sig med uvidenhed skulle undskylde, haver j derom en placat at lade forfatte og trykke, saa og samme til alles og enhvers efterretning paa behørige stæder at lade anslaa og publicere. Derefter j etc. og derom etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot den 4 ianuarii anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 231-33.

VIII s.662

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 12:55:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top