eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1049

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 647-651
Nummer: 1049


<-Forrige . Indhold . Næste->

1049.

8 Okt. 1725.

Bryggernes Vedtægt.

F. 4. etc. confirmation paa efterfølgende af bryggerne udi vores etc. Kiøbenhavn indgangen og af os elskelige præsident etc. i bemelte Kiøbenhavn approberede vedtægt etc.

Høyædle og velbaarne, velædle og velbyrdige herrer, hr. præsident, borgemester og raad, som haver været saa gunstig at tilstæde laugs samling for at anhøre dets besværinger over den store disorden, som lauget io meere og meere daglig sig selv underkaster, særdeelis med foræringer til høytiderne samt tiende tønders givelsze, som ved een ulovlig vedtegt imod kongelig allernaadigste bogstaver er kommen saavidt, at kroerskerne fordrer det som een rettighed, og brøggerne

VIII s.647

af frøgt for at miste kroerskerne giver dem, den eene over den anden, hvorved lauged daglig svekkis og kroerskerne tiltager og florerer, des aarsager haver lauget været forsamled i deris laugshuus den 18de septembris, da der med velædle her assessor og raadmand Simonssens gunstige nærværelse blef beæred, som da kundgiorde lauget den høygunstige øvrigheds forsorg og forsikkring til slig disorden og misbrug at settis til side, iligemaade foreholdte lauget sin egen misforstand og u-eenighed, som selv indbyrdis har foraarsaged slig disorden, i det den eene laugsbroder dermed søger ved slig ubillig foræringer at tilbringe sig den andens kroersker og næring, hvorved velædle hr. assessor bragte det saavidt, at alle tilstædeværende laugsbrødre ey andet end med billighed maatte bekiende, laugets ueenighed alleene var aarsag til slig disorden, til laugets største skade. Hvorpaa blef opkaldet fra hver bord for sig selv for at anhøre deris betenkende, om de self ville være eenig indbyrdis med at afskaffe de foræringer og andet til kroerskerne, som saa hart trøkker lauget, hvilke da alle i almindelighed og hver i sær tilsagde at indeholde med og alle eens stemmig og indstendig bad, at den høygunstig øfrighed herudi ville komme lauget til hielp med deris høyformaaende, uden hvilke dette laugs egne forehavende ingen bistand kunde naae til at afskaffe disze utaalelige, haarde byrder, som lauged af kroerskerne ved foræringer og 10de tønders fordring er underkast, at den høygunstige øfrighed self vilde være lauget saa gunstig at anordne, hvad middel dem siunes best at være tilstrekkelig og fornøden til at afskaffe sligt med, da de alle i allmindelighed og hver i sær, som kunde befindis imod kongelig bogstaver og magistratens godtfindende at handle, ville være den straf undergiven, som magistraten paalegger. Bønfaldes derfor allerydmygst til den høygunstige magistrat, som nest Gud og kongen er dette betrængte laugs forsvar, samme sig vilde andtage og forhielpe til disze byrders lettelse. Og paa det kroerskerne ey skulle besværge sig, om de skulle tappe forgievis, vil lauget efter den ældre skik og privilegierne af 19 februarii 1675 23de articuls tilhold give dem dend 20de tde. øl af hver slags, de tapper. Hvilket nu alt til den høygunstige magistrats bedre gotfindende og behag ydmygst indstilles i den faste forhaabning, slig u-billig gave i følge af de kongelig bogstaver ved deris tilstrekkelig myndighed vorder tilside sat, da det for lauget kunde være een utroelig hielp, og kroerskerne dog kunde blive ved magt. Slig stor velgierning Gud igien med timelig og ævig velfærdt og salighed belønne, som og hiertelig forønskis af høy- og velædle magistratens allerydmygste og pligtskyldigste tiener. Paa

VIII s.648

samtlig laugets vegne som oldermand og laugskriver P. Nielsen. Lauritz Dixsen. Kiøbenhavn dend 21 octobris anno 1716.

Som magistraten fornemmer, den u-orden i blandt brøggerne til deris egen fordervelse og undergang gaar i svang, saa lader magistraten hermed eengang for alle dennem alvorligen advare, at de eenhver for sig efterdags entholder dem baade fra at give deris kroersker tiende tønde eller ringeste foræring eller villighed meere, end brøgerlaugets articler dennem tillader, og saafremt nogen kand betreffis at handle imod articlerne enten i forbemelte maade eller anden nye paafund at giøre kroerskerne villighed, skall saadanne, naar det dennem skiælligen over bevisis, første gang settis fra deris næring et fierding aar og deris kiedler forseigles, andengang ligeleedis et half aar, og om de kommer tredie gang, da gandske at have forbrudt deris laugs rettighed. Og paa det ingen skal undskylde sig med uvidenhed, haver oldermanden for lauget ved tvende mænd at lade dette for alle laugs brøderne forkynde og formaae eenhver derpaa at tegne at det dem er forkyndt. Og om nogen derudi veigrer sig, da de udskikkede at tegne under deris hænder, at det lovlig er forkyndet, og hvad svar dem blef given. Og saa ofte nogen træder i lauget, skal dette ligeleedis for dem kundgiøres. Kiøbenhavns raadstue d. 7de octobris 1716.

Efter høy og velædle magistratens anordning S. A. Lindberg. Jeg underskrevne skal, saalenge ieg agter at blive ved brøggeriet, holde mig denne velædle magistratens gode anordning vedbørlig efterretlig. Datum Kiøbenhavn den 12te octobris 1716 H. Justesen. Dette er mig foreviist, og var at ønske, at u-orden kunde afskaffes. Kiøbenhavn den 12te octobris 1716 L. Fog. Jndbemelte høy og velædle magistratens anordning holder ieg mig efterretlig. Kiøbenhavn den 12te octobris 1716 Jens Ohlsen. Niels Pederssen Gested. Ligeleedis Andres Bek. Er mig iligemaade forkyndet at skal mig derefter rette P. Matthjesen. Ligeleedis P. Ogelbye. Hans Koch. Christen Sørensen. Jochum Broch. Ligeleedis P. C. Olrog. Ligeleedis at efterleve Johan Windekilde. Mig er det ligeleedis forkyndet, og lover at efterleve Claus Hanssen Holm. Ligeleedis at efterleve Anders Jenssen Treslef. Ligeleedis Christen Mickelssen. Jndbemelte lover ieg iljgemaade at efterleve Iver Eilers. Jeg efterlever det i allemaader Flores Olssen. Maren salig Jens Anderssen. M. R. Reinfranch. Jeg efterlever med fliid den forestaaende anstalt og forbud og gierne vil være underkast den satte straf Søren Balle. Dette er mig forkyndet og skal efterleves Iens I. C. s. K. Christens-

VIII s.649

sen Klarups nafn. Ligeleedis Christen Ienssen. Jeg lever derefter Iens Bendsen Brun. Ligeleedis Laurs L. P. s. Pedersens nafn. Vil efterleevis af Hans Sivertsen. Jeg efterlever dette ovenskrevne Iens Christensen Aagaard. Dette er mig forkyndet, hvilket ieg tilligemed mine andre laugsbrødre skal efterleve Niels Pedersen Hvals. Jligemaade mig forrevist, derefter gierne vil rette mig I. F. Bus. Jligemaade mig forreviist, og mig gierne vil rette og efterkomme Hans Knob. Ligeleedis Svend Andersen. Christian Milov. Ligeleedis Iohan Povelsen. Oluf Holm. Morten Andersen. Ligeleedis Sidse salig Søren Christensens. J min mands fraværelse Margrette Gotfried Danckvarts. Henrich Bechler. Henrich Dreier. S. Holm. Hans Lange. Peter Werning. T. Stads. Jligemaade er dette mig fremvist, og mig gierne vil efter rette Karen Dysseldorph salig Iacob Edelbergs. Ligesaa jeg Hans Pedersen. Povel P. H. s. Heldesens nafn. Hans Pederssen Kaarup. Thomas Pedersen. Til efterlevelsze Hans Thomessen. P. Rasmussen. I. Fussing. H. Schlichtkrul. H. H. Svendborg. Jeg iligemaade er fornøyet Augustus Iohan Elers. Hans Ursin. Lauritz Dixsen. Dette er mig forreviist den 13de octobris 1716 Iacob Løvberg. Det er mig foreviist den 13 octobris 1716 C. Hanssen Klarup. Dette er mig foreviist, og skal ieg vide mig derefter at rette, saalenge som laugsbrøderne det holder, hvilket ieg ønsker, maa continuere. Kiøbenhavn den 13 octobris 1716 Iens Lassen. Dette er og min betenkning Mogens Høy. Dette er mig forreviist den 13 octobris 1716 Mikel Holm. Denne foregaaende magistratens befalning skal ieg lade mig være efterretlig. Kiøbenhavn den 13 octobr. 1716 N. Burmester. Hans Andersen. Dette er mig forkyndet i min mands fraværelse Anders Stub. Ligeleedis jeg undertegnede C. Winholt. Ligeleedis jeg undertegnede Iacob Pedersen Voller. Dette er mig forreviist Margrette sal. Niels Andersens. Forreskrevne velædle magistratens anordning er mig forreviist. P. Bladt. Hendrich Arentssen. Bendt Bentsen. Udi ligemaade ieg undertegnede Envold Falsen. Jligemaade forkyndet for mig Hans Iørgen Dichhof. Iørgen Ienssen Lund. V. Biering Matthiesen. At dette er mig forkyndet Iens Laursen Graurvig. Niels Sørenssen. I. Sckadenhorst. At dette er mig forkyndet Marie Riber sal. Regel Rasmussen. Hans Gram. Dette er mig forreviist den 14 octobris 1716 Herman Schach. Ligeleedis consenterer og efterlever Michel Mahling Vinter. Niels N. S. s. B. Signelszen Brandts nafn. Iens Laursen. Dette er mig forkyndet, testerer Bernt Iensen. Jeg skal gierne efterleve den høygunstige magistrats resolution M. Fielsted.

VIII s.650

Jligemaade P. Nielsen. Jligemaade skal dette af mig efterleves Michael Haagenssen. Ion I. E. s. Erichsens nafn. H. Haagen. C. I. Bruun. Anders Andersen. H. R. Williamsen. N. A. Steen. Jndbemelte lover at efterleve Anders Nielssen. Jligemaade skal dette af mig efterlevis Povel Gudmandsen. Jeg underskrefne skal gierne holde mig indholden efterretlig, og var ikkun at øndske, at en hver vilde giøre det, og at der kunde blive holdet over P. L. Smidt.

Efter hr. oldermand sr. Peder Nielssens skriftlig begiering haver vi underskrevne været omkring paa lauget og forbemelte høy og velædle magistratens gunstig anordning for eenhver laugsbroder og søster i egen personer forkyndet, som med deres hænders underskrift bevidnes, hvilket og under vores hænder bekræftes. Kiøbenhavn dend 16 octobris anno 1716. C. Gierløf Erland Andersen. At dette er en rigtig gienpart af originalen, testerer som oldermand og laugskriver P. Olrog. S. Leth.

Da ville vi bemeldte vedtegt etc. confirmere og stadfæste. Forbydendis etc. Fredensborg slot dend 8 octobris anno 1725.

Sæl. Reg. LII. 244-47.

VIII s.651

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 19 19:31:11 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top