eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1018

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 630-632
Nummer: 1018


<-Forrige . Indhold . Næste->

1018.

31 Marts 1725.

Om Præsidentens Indtægter.

Borgemesterne og raadmændene i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Vi have ladet os af vores geheime conseil referere, at de i følge af vores allernaadigste ordre have kaldet os elskelig Johan Schrader, vores etatz raad og præsident i vores etc. Kiøbenhavn, og eder de samtlige borgemestere tillige med

VIII s.630

raadstue skriveren for sig og søgt at foreene eder med hinanden om nogle imellem eder ventilerede poster, som fornemmelig bestaar derudi 1. at fornævnte Johan Schrader har været i de tanker, at hand burde nyde jndkomsten af det saa kaldede naadsens aar, som efter gamle vedtægter imellem magistraten udi Kiøbenhavn siden aar 1608 skal være samtykt. 2. angaaende præsidenten Johan Schraders paastand, at stævnings protocollen skulle holdes af raadstue skriveren alleene, hvilket j haver formeent at være stridig imod den anno 1685 af magistraten sluttede vedtægt. 3. anlangende den taksigelse, som meerbemelte præsident Schrader haver paastaaet at maatte af den gandske magistrat til os conjunctim aflegges for de dennem til stadens opkomst allernaadigst tillagde copulations og siette penge, da som bemelte vores geheime conseil derhos allerunderdanigst haver givet os tilkiende, at meer ommelte præsident Schrader selv frivilligen haver frafaldet hans derom giorte paastand, det da dermed ved de engang af de øvrige af magistraten samtykte gamle vedtægter maa have sit forblivende, saasom vi og samme vedtægter hermed i alle maader confirmere og stadfæste og derhos allernaadigst ville, at præsident Schrader eller hans arvinger i følge af samme vedtægter i sin tiid skal nyde erstatning for, hvis hannem nu udi hans jndkomster formedelst samme naadsens aar afgaar. Anlangende den anden post om stævnings protocollens holdelse af raadstue skriveren alleene, da finde vi allernaadigst, at saa lovmæszig paa den eene side den derudinden af præsident Schrader giorte paastand er, saa tienlig kand det ogsaa paa den anden side efter de anførte omstændigheder være, at enten præsidenten selv eller een af de tilstædeværende borgemestere, hvo sig det vil paatage, fører dend eene protocol. Og ville vi derfore allernaadigst, at det dermed saaledes efterdags skal forholdes. Hvad dend 3die post om taksigelsen for de magistraten af os til stadens beste tillagde copulations og siette penge angaar, da ville vi allernaadigst formode, at herefter, naar deslige og andre sager forefalder, alting imellem eder collegialiter overlegges, og naar j have os noget mundtlig at proponere, at os da saadant af præsidenten tillige med een af borgemesterne og raadmændene efter dend hidindtil sædvanlige praxin og de eder forleente og af os confirmerte privilegier foredrages, samt at ellers sagerne i mueligste eenighed og samdrægtighed saaledes forhandles, at vores tieneste derved kand befordres, publici nytte søges, og at det algemeene borgerskab deraf kand tage desto større exempel dend samtlige magistrat med ald skyldig kierlighed og ærbødighed

VIII s.631

at begegne. Dermed etc, Friderichsberg slot dend 31 martii anno 1725.

Sæl. Tegn. LXV. 63-64.

VIII s.632

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 17 19:44:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top