eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.100

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 88-90
Nummer: 100


<-Forrige . Indhold . Næste->

100.

27 April 1709.

Om Oprettelse af et Lotteri til Fordel for de Fattige.

F. 4. etc. confirmation paa efterskrevne project til et lotterie for de fattiges beste her i voris etc. Kiøbenhavn, lydendes etc.

Kiøbenhavns (stads waaben) lotterie.

Effter Hans Kongl. Majts. allernaadigste tilladelse til hielp til de fattiges nødtørfftighed af de høyædle og velbyrdige hr. directeurer anstillet, som følger:

1. Dette lotterie bestaar udj 8000 lodder, hver lod til 3 rigsdaler croner beregnet, giør capital rdr. 24000 croner.

2. Udi dette lotterie findes ingen blinde, men foruden de 8000 lodder, som ere lutter vindinger, er her 40 hos vindinger, som herefter specificeris:

VIII s.88

1 lod paa 1000 rdr.. ......... 1000 rdr.
2 lodder, hver paa 500 rdr. ..... 1000 rdr.
3 lodder, hver paa 250 rdr. ..... 750 rdr.
4 lodder, hver paa 200 rdr. ..... 800 rdr.
6 lodder, hver paa 100 rdr. ..... 600 rdr.
12 lodder, hver paa 50 rdr. ...... 600 rdr.
40 lodder, hver paa 25 rdr. ...... 1000 rdr.
100 lodder, hver paa 16 rdr. ...... 1600 rdr.
200 lodder, hver paa 4 rdr........ 800 rdr.
7632 lodder, hver paa 2 rdr. ..... . . 15264 rdr.
    ____________ __________
8000 lodder 23414 rdr.

De fyrge tyve hosvindinger.


De 10 første og de 10 sidste lodder, er 20 lodder, vinder over deris ordinaire lod 10 rdr., er .......... . 200 rdr.
De 2 næste lodder, som er een for og een efter 1000 rdr., vinder over deris ordinaire lod hver 50 rdr. ....... 100 rdr.
De 4 næste lodder, som er tu for, tu effter 500 rdr., vinder hver 30 rdr.. ........................ 120 rdr.
De 6 næste lodder, som er tre for, tre efter 250 rdr., vinder hver 15 rdr. ........................ 90 rdr.
De 8te næste lodder, som er 4 for og 4 efter 200 rdr., vinder hver 9 1/2 rdr. .............. .......... 76 rdr.
_________________
croner 24000 rdr.

3. Jndskrivningen begyndes førstkommendes          anno 1709, og saa fremt dette lotterie til dend      septembris anno 1709 bliver complet, skal med loddernes tagelse fortfares. Skulde det imod ald forhaabning ikke blive complet, da een anden termin ved trycken hos de ordinaire aviser tilkiende gives.

4. Jndskrivningen skal skee paa raadhuuset paa de 32 mænds sal udi fiire af dennem udnævntes overværelse hver mandag og torsdag efter middag fra klokken 2 til 4re udi een dertil forordnet og igiennem draget bog. Og skulle imidlertid nogle udi de andre dage forlange nogen lodder, kand de dennem hos boende bekomme, alleeniste for tiden at vinde. At dette velmeente verk kand naae sin fremgang og til desto større sikkerhed, guaranderer de 32 fornemme borgere for een hvers indskudte penge og de dennem tilfaldne gevinster.

5. Det staar een hver frit for enten strax ved jndskrivningen, eller naar dette lotterie er complet, pengene for lodderne at erlegge. De første bekommer een qvitering under de 4re mænds hænder for,

VIII s.89

hvor mange lodder og hvor mange penge de har betalt, de andre, saa fremt de ere bekiendte og vederhæftige og under deris hænder sig angive, haver 3 uger førend den satte termin, at lodderne skal tages, pengene at erlegge og da for deris lodders betaling foreskrevne fiire mænds qvitering derfor at annamme.

6. De fremmede og ubekiendte skulle ved jndskrivningen stille een suffisant borger her i staden, som for betalingen for de indtegnede lodder vil indstaa og svare. Og som een stor deel af dissze fattige ere af fremmede nation, som her har været borgere og ere komne til agters, vilde mand formode, at een hver fremmed her til findes villige.

7. Loddernes tagelsze skal aabenbarligen skee paa raadhuset udi de 32 mænds sal udi 2de af de høye herrer directeurer, 2de af magistraten og de fiire af de 32 dertil udnævnte mænd deris overværelse. Desligeste skal og den, som for sig selv eller andre 40 lodder har ladet antegne, være tilladt at være overværende (naar forhen lodderne ere forferdigede, registrerede, blandede, indlagde, under laasze tilsluttede og alting reguleret) og skal da toe umyndige skole-børn af de fattiges skole her i staden bruges til at udtage lodderne.

8. Ved loddernis tagelse skal strax registreris een hvers gevinst og samme om aftenen ved offentlig tryck til kiende gives.

9. Hvad een hver lod nyder, der af bliver ved betalingen (som skal skee i det længste 14 dage efter, at lodderne ere trockne, af kortet 10 procento, som her i staden til de fattiges nødtørft skal employeris.

Da ville vi etc. Forbydendes etc. Hafniæ dend 27 aprilis 1709.

Sæl. Reg. XLV. 69-71.

VIII s.90

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 3 20:37:01 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top