eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.925

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 605-610
Nummer: 925


<-Forrige . Indhold . Næste->

925.

11 Sept. 1700.

Privilegium for Sæbesyderiet.

Kirsten sal. assessor Hans Nielszens oc Lorents Krejer.

F. 4. etc. confirmation paa efterskrevne foreening oc anordning, lydendis etc.

J dend hellig trefoldigheds nafn, amen. Saasom vi efter- oc underskrevne jeg Kirsten sal. assessor Hans Nielsens oc jeg Lorentz Krøyer, jndvaaner oc handelsmand i denne etc. Kiøbenhavn, haver for nogle aar siden i Jesu navn her sammesteds begyndt oc indrettet et fælles sæbesyderj oc olie mølle verk, som nest Guds hielp oc voris derpaa anvendte store fliid, umage, omkostning oc sorgbærende tancker er kommen i gang oc fuldkommen brug, oc begge verker hid indtil uden ald misforstand, tvist eller u-eenighed imellem os (Gud være æret) under een god harmonie sig haver fremmet oc fortplantet, oc vi af Guds ord oc daglig erfarenhed haver lærdt, at vi mennisker ere alle dødelige, da haver vi paa Hans Kongel. Majts. allernaadigste behag oc confirmation med velberaad hue oc af egen bevegning denne voris foreening oc anordning indbyrdis derom oprettet, hvorleedis med samme verker efter voris dødelig afgang imellem begge voris børn oc arvinger skal forholdis, som et sicker middel, hvorved eenighed oc samdrægtighed imellem dem kunde stiftes oc conserveris oc ald misforstand oc u-eenighed hindres oc forekommes, oc i særdeelished at ingen af dennem derved skal blive misholden. Vi ønskte af hiertet oc formoder viszelig, at begge voris børn oc arvinger lader sig denne voris velmeenende anordning til et got exempel at efterfølge oc sig i lige proposito lader finde oc confirmere i betragtning, at dend alleene til fred oc eenighed samt fælles gavn oc beste sin henseende haver oc icke at præjudicere enten dend eene eller anden sides arvinger j ringeste maader, hvorfore de oc med ald skyldig respect skal være forpligtet, dends indhold oc meening i alle ord at efterkomme, med alvorlig formaning oc advarsel, at de deris tanker stedze oc for alle ting til fred oc eenighed anvender oc begge verker med god eftertrøk oc frugtbare effect i Jesu velsignede nafn der efter fortsetter.

1. Udi bemelte tvende verker, nemlig udi grunden oc ejendommen i sig selv, bygningerne, alt reedskab oc andre løsøre, materialier, saa oc hvis hør oc hampefrøe, pot aske oc andre materialier, som til verkernis fortsettelse brugis, samt sæbe-verkets tilhørige bødkerj oc andet af verkerne dependerende, saavelsom oc i ald fordeel oc afgift er een hver af os for det halve berettiget oc lodtagen, oc i dend 5te articul ydermeere forklaris.

VII s.605

2. Naar enten af os efter Guds faderlig villie ved dend tjmelig død bortkaldes, da skal dends efterladte arvinger ingen magt have, hvis dennem for deris halve part arveligen kunde tilfalde, at skifte eller lodde imellem dennem iblant andet deris almindelig arvegoeds, men føris ickun efter dend afdøde i skiftes forretning alleene til participation oc ingen egentlig lod deeling, til tienlig efterretning, at samtlige dend afdødis arvinger altid kand vide, at de for det halve i begge verker, oc hvis deraf dependerer, ere berettiget.

3. Jngen af voris arvinger, enten gifte eller ugifte, mand- eller qvinde-kiøn, skal have magt eller myndighed til noget af begge verkers ejendom, redskab eller andet tilhørende til nogen fremmet enten ved pante-, gave- eller gieldsbreve, mindre ved mage-skifte at selge, transportere eller i andre maader afhænde, under hvad speciose prætexter dertil kunde optenkes eller nafn gives.

4. Skulle oc nogen af arvingerne in decadence eller i saadan slet tilstand (det Gud forbyde) geraade, saa at nogens creditor kunde være af enten sides arvinger med special-forskrifning, jndførsel eller nams dom forsynet, oc skulle være af denne conseqventze oc eftertrøk, fremmede derved at giøre indpas i verkerne, da skal saadan gield oc krav ei have nogen kraft at giøre forfang, saalenge samme arvinger eller debitor haver anden formue oc midler at rette for sig med. Men dersom ingen anden effecter til betaling var forhaanden, uden hvis denne arving eller debitor kunde arveligen tilegne sig i begge verker, oc creditor formedelst rettens myndighed oc rigeur indtrængte sig oc der udi blev deelagtig, da skal denne debitors egne med arvinger strax være forpligtet oc derhen betenkt, saadan creditor at udløse, for verkerne samlet at conservere. Skulle debitors med arvinger dertil findes uvillige, da maa de øvrige lodtagne arvinger udløse oc betale dend fremmede, som saaleedis imod deris villie har giort sig indlemmet oc lodtagen iblant dennem oc i begge deris arvelige verker. Oc skal denne taxt oc æstimation, som dend neste 5te articul forestiller, icke alleeniste være et fundament udi saadan hændelse, mens oc for alle andre arvinger indbyrdis sig derefter at rette, saa at begge verker oc deris fortsettelse stedtze hos voris arvinger alleene forbliver.

5. Oc som vi alle ere dødelige, da om enten af begge voris arvinger kunde efter voris dødelig afgang blive sindet til afhændelse (som dog ei maa skee uden sær bevegende aarsag oc ingenlunde til nogen fremmede, mens alleene til enten af voris arvinger, saa at verkerne hos voris arvinger u-separerit under et forbliver), til hvilken

VII s.606

ende vi begge verkers eiendom, grunde oc bygningerne vel betenklig oc forsigtig haver til een visz taxt overvejet oc det tillige med begge verkers tilhørende reedskab efter inventario der under beregnet med til een summa af elleve tusinde rixdaler considereret oc anslaget.

Hvilke bemelte 11000 rdr. i skiftes forretninger efter voris dødelig afgang skal indføris alleene til participation oc icke til nogen lod deeling, som dend selgende eller dend arving, som ville afsondre sig fra verkerne, skal være een rette snor baade for dend selgende oc kiøbende arving, prisen derefter at indrette. De materialier, som ved enten voris dødelig afgang kunde findes i forraad, saa oc de kiøbmandsvahre, som formedelst sæbe syderiet oc olie møllen er til veje bragt, saa som hør-, hampe- oc roe-frøe paa pakhuusz loftene, saavel oc liin-, hampe- oc roe oliie, som findes i packerne ved olie møllen, jtem sæberiet tillige med hvis tran, pot aske, kalk, brendeveed, desligest bødkeriet med sin tilbehørende klapholt, som oc daglig forandris oc forarbeides til fierdinger oc ottinger fustager, som til verkernis fornødenhed er indkiøbt oc da forefindis, haver ingen gemeenskab med taxationen paa de 11000 rdr., begge verkers grund oc eiendom consernerende, mens derfra gandske exempt, eftersom alt dette er stedtze oc daglig af- oc tiltagelse undergiven, forbliver under tilbørlig opsyn oc flittig optegnelse af de tvende anordnede arvinger oc bogholderen, hvorom i dend nestfølgende 6 articul mentioneris, oc ei anføris i skiftes forretning til nogen formue at deele, men som sligt tiid efter anden til reede penge forandres, da kommer dette voris samtlige arvinger til gavn oc gode ved hver aars uddeeling.

6. Directionen oc inspectionen forbliver efter voris død hos begge voris arvinger oc forvaltes af lige myndighed, dog ickun af tvende persohner, een af hver sides arvinger, som de self imellem sig haver at udvelge oc dertil beskicke, oc procederis oc fortsettes begge verker paa samme foed oc dend maade, som hid indtil sædvanlig været haver, ligesom ickun tvende participanter vare forhaanden, som beklæder dend eller de hendødis sted. Dog skal disze tvende beskickende arvinger være skyldig, indbyrdis flittigst at conferere een hver af dem med sine med arvinger, naar de det begierendis vorder, baade som raadførelse oc underretning udkræver, om verkernis beskaffenhed oc fortsettelse.

7. Denne af os nu anordnede oc beskickede bogholder, nafnlig Hans Pedersen, continuerer fremdeelis i sit embede oc holder bøgerne i god skik, jndtegterne oc udgifterne oprigtig anfører oc i det øvrige forholder sig, som hid indtil sædvanligt været, oc er hand for-

VII s.607

bunden, aarlig til hver nyt aar at balancere udgifterne imod indtegterne oc navngive, hvad hver aars avance udi reene beholdne midler fører med sig, hvilke i tvende lige parter skiftes oc lodnes efter loven, nemlig til dend 11 junii i hvert aar, til alle vedkommende. Efter voris død skal bogholderens regenskab aarlig af tvende anordnede arvinger revideris oc effterregnis oc, efter alting rigtig er befunden, hannem tilbørlig qviteris. Skulle der nogen forandring med bogholderen forefalde, da skal de til fællis beste være betenkt paa een skickelig, ædrue, redelig oc flittig person, oc skulle der misforstand om befordring forefalde, følges de fleeste stemmer af samtlige arvinger. Vi holder det oc for tienligst i fremtiden een contract med bogholderen at oprette, for ald disput at forekomme oc forsyne sig med caution, om hannem nogen midler under hænder anfortroes.

8. Det af Hans Kongel. Majts. højloflig jhukommelse C. 5. dend 18 ianuarii anno 1687 allernaadigst meddeelte privilegium over sæbesyderiet oc olie møllen, saa oc voris nu allernaadigste herris oc kongis allernaadigste derpaa dend 16 martii indeværende aar givne confirmation findis original hos mig Lorentz Krøyer i giemme oc goed forvaring oc forbliver de samt alle andre adkomst breve, som hører til begge verker, efter een af os underskrevne specification fremdeelis hos dend lengstlevende.

9. Skal samtlige voris kiere børn oc arvinger paa beste maade lade sig være recommenderet oc befalet, det saaleedis at lempe oc beskicke, at deris børn udi sin tiid baade sæbesyderiet oc olie møllen i fred oc eenighed til deris egen velfærd kunde fortsette.

10. Efter voris dødelig afgang, da maa samtlig begge voris arvinger (om de det fornøden eragter) beskicke oc antage een oprigtig oc renomerede, fornuftig dannemand, som af os kraft dette instrument authoriseris at være executor over denne voris derom nu oprettede anordning, at dend udi alle sine clausuler oc puncter vorder observeret. Oc holder vi os forsickret, at hand udi dends egentligste efterkommelse ved alle forefaldende leiligheder icke det allerringeste efterlader. Samtlig arvinger skal anvende deris flid her til een qvalificeret mand at formaa. Kunde de icke herom foreenis, da formaar sig hver sides arvinger een executor, denne foreening at handthæve oc ald paakommende miszforstand at hindre oc afskaffe.

11. Skulle døden efter Guds faderlig villie giøre forandring i sin tiid med nogen af voris nu levende børn oc arvinger oc dend afdøde nogen livs arvinger sig kunde have efterladt, som paa deris forældris vegne kunde arveligen udi verkerne blive deelagtig oc under

VII s.608

formynderskab hengeraade, saa skal saadan formynder paa sin myndlings vegne være forpligtet at holde sig efter denne voris giorde foreening oc submittere sig dends rette indhold oc ei anderleedis udtolke dend videre, end som dends rette meening med sig fører. Dette appliceris oc til alle formyndere, som efter voris dødelig afgang paa umyndiges vegne kunde anordnes, sig oc derefter at rette oc forholde.

12. Skulle det imod ald forhaabning hende sig, at noget naturligt barn af voris nu levende børn oc arvinger i fremtiden skulle opdagis, da skal dend eller de ingenlunde være berettiget eller dend ringeste anpart i sæbesyderiet eller ollie møllen eller noget af deris tilhørende sig tilegne, om endskiønt de vare legitimerede.

13. Om nogen af enten voris børn oc arvinger med forskud til begge verkers vedligeholdelse, naar fornødenhed det udkræver, skulle betee sig gienstridig eller være uformuende, sin contingent dertil at udgive, da maa de andre dends med arvinger dends andeel fyllestgiøre oc have regres udi avancen eller uddeelingen igien, saaviit billigt oc ret eragtes.

14. Til penge cassen skal forskaffes et døgtig skrin forsynet med tvende laase oc toe nøgler, hvorudi alle af sæbesyderiet oc mølle verket indkommende penge samles oc forvaris. Til samme penge skrin leveris bogholderen dend eene nøgel, oc dend anden skal findes hos een af arvingerne, hos hvilken tillige cassen eller penge skrinet staar igiemme oc under tilbørlig opsiun, oc hos dend, som samtlig arvinger vil dette anfortroe.

15. Oc som vi ved olie møllen 2de smaa (dog separerede) urte- eller lyst hauger, een hver efter sin egen omstendigheder, haver indrettet oc bekostet oc een hver i sin hauge ladet nogen bygning oc huusværelse efter egen god befindende oc omkostning opsette, da skal een hvers arvinger efter voris død nyde samme hauger oc bygning i særdeelished, som vi dennem i vore levende live nydet haver. Hvilke tvende separerede hauger derfore ei heller under fælles goeds kand eller bør henregnis oc arvingerne til deris egen respect oc tienniste holder tilbørlig ved lige. Dog skal begges jndheigning med planke- oc stacket verk holdis af fællis cassa ved magt.

16. Dersom min (Lorentz Krøyers) kiere hustru efter Guds villie skulle overleve min død, da forbliver hende dend myndighed over sæbesyderiets oc olie møllens fortsettelse alleene som een encke forbeholden, saaleedis som ieg dend self udi levende live for min halve part haft haver, oc maa voris egene arvinger icke være hende herudi hinderlig, mens alleene skal være fornøyet med uddeelingen,

VII s.609

saaleedis som dend efter dend 5te articul skiftes til de dertil berettige[de] samtlige arvinger. Skulle noget magt paaliggende forefalde, haver hun sig af een laugværgis raad oc daad at betienne. I skifftes forretningen indføris alleene dend summa, som dend 5te articul til participation forestiller. Men efter bemelte min kiere hustrues dødelig afgang procederis oc forholdes ved verkernis forfremmelse effter de i denne voris oprettede anordning befattede oc andragne vilkor.

17. Naar een af os ved døden afgaar, formoder vi allerunderdanigst, at disze voris tvende verker bliver befriet af rettens middel for registering, vurdering oc besegling, oc at det maa beroe under de myndige arvingers oc de umyndiges formynderes tilbørlig opsyn, verkerne til deris desbedre fremgang oc fortsettelse, u-behindret i alle maader.

At denne voris velmeenende foreening oc anordning, hvoraf tvende eens lydende gienparter er udfærdiget oc af os begge, nemlig Kiersten sal. assessor Hans Nielsens oc Lorentz Krøyer, tilforn læst oc vel overveyet for voris samtl. kiere børn oc arvinger, at de verkerne dereffter udi fred oc eenighed til fællis nøtte oc beste efter voris død kand fortsette, er saaleedis af os i alle maader samtøkt oc stadfæstet oc dette udi efterskrevne voris høitærede venners overværelse oc ydermeere lydeligen oplæst oc dem venlig anmodet oc ombedet, hertil at være vidne oc denne tillige med os med egne hænder til vitterlighed at underskrive oc med deris signeter at beseigle, nemlig paa min Kiersten sal. assessor Hans Nielszens side som laugværge hr. assessor Henrich Høyer oc til vitterlighed edle hr. raadmand Peter Modtzfeldt oc sr. Peder Ogelbye, borger oc velfornemme handelsmand, oc paa min Lorentz Krøyers side sr. Henrich Skrøder, Kongl. Majts. birkefoget til Amager birketing, oc sr. Peder Bladt, velforordnede obr. formynder her i staden. Datum Kiøbenhafn dend 4 maji anno 1700. Kiersten sal. Hans Nielsens (l. s.). L. Krøyer (l. s.), Som laugværge Henrich Høyer (l. s.). P. Modtzfeldt (l. s.). P. Ogelbye (l. s.), Henrich Schrøder (l. s ). P. Bladt (l. s.).

Da ville vi etc. Dog at rettens betiente ved dend her oven indførte syttende punct intet i deris rettighed afgaar. Forbydendis etc. Jægersborg dend 11 septembris anno 1700.

Sæl. Reg. XLI. 258-69.

VII s.610

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 18:43:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top