eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.920

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 602-603
Nummer: 920


<-Forrige . Indhold . Næste->

920.

8 Avg. 1700.

Forholdsregler mod Fjenden.

Hr. Hans Schach oc de andre kongel. tilforordnede.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom vi af eders os tilskickede allerunderdanigst relation af dend 5 augusti fornemmer, at j ingen vis kundskab om fiendens magt haver, saa maa j vide, at vi efter samme kundskab meget venter oc derfore icke tvifler, at j jo giør eders flid, at vi dend med allerførste bekommer. Oc ville vi ellers allernaadigst, at borgerskabet i voris etc. Kiøbenhafn herefter som hid indtil med ald høflighed begegnis, oc om de forslage, som de kunde giøre, skulle findis impracticable, at j dennem da umueligheden med alle raisons paa een god maade remonstrerer. Dog dersom fiendens magt ved landgang ei skulle været større end 3000 mand, skulle vi heller seet efter borgernes forslag, at mand hafde søgt, saa meget mueligt var, fienden igien af landet at uddrive. Skulle fienden oc søge een landgang paa Gammel Amager at tentere, ville vi, at j efter dend eder eengang meddeelte allernaadigste befaling søger dend med ald magt at hindre, paa det samme land som Kiøbenhavns spiszecammer i alle maader kand blive conserveret. Consumptionens efterladelse angaaende, da er efter eders allerunderdanigste giorte forslag derom allereede ordre stillet. Anlangende ordinancerne oc brevene at faa des sickrere til os befordret, saa ville vi sligt til eders eget gotfindende, paa hvad maade sligt best kand skee, have henstillet. Hvad chifferne angaar, saa haver vi derom allereede allernaadigst stillet ordre ved capit. Friis, som dem skal overbringe. Succurssen anlangende, saa formeener vi, at j dend ei skal have fornøden, efterdi freden forhaabes inden faa dage at komme til slutning. Angaaende dend efterretning, j ved een expres haver givet feltmarskalen Wedel om fiendens landgang, saa kand vi sligt ei andet end allernaadigst approbere. De fremmede ministrer angaaende, saa er voris etc., at j dend anstalt giør, at der bliver sat vagt for deris døre oc dem saavelsom deris domestiqver derved ald omgiengelse med andre betagen. Circumvallations linien anlangende, hvilken j formeener formedelst mangel af folk ei vel at skulle kunde besettes, saa ere vi allernaadigst i de tancker, at sligt ey skulle være impracticable, om 3 à 4000 af de beste bønder efter eders egen giorte forslag i

VII s.602

byen bleve indtagen paa samme verk at arbeide oc samme tillige med eendeel af garnisonen at besette. Ellers ville vi allernaadigst, at os elskelig hr. Otto Krabbe etc. oc general major Cormaillon, som til Kiøbenhafn bliver affærdiget, tillige med eder voris interesse oc tieneste samt de nu der i staden oc landet forefaldende sager skal i agt tage oc i raadstuen med eder vorde convoceret. Dermed etc. Glykstad dend 8 augusti 1700.

Sæl. Tegn. LII. 336-38.

VII s.603

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 17:05:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top