eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.886

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 582-585
Nummer: 886


<-Forrige . Indhold . Næste->

886.

23 Jan. 1700.

Skøde paa Store Ravnsborg.

Wilhelm Carl Wind.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Hendis Majts. voris elskelig kiere gemahl dronningens kammer junker os elskelig Wilhelm Carl Wind hos os allerunderdanigst haver ladet ansøge etc. confirmation paa effterskrevne skiøde etc.

Præsident, borgemestere oc raadmænd udi dend etc. Kiøbenhafn oc Peder Ogelbye, stadens kæmner, paa stadens vegne giøre

VII s.582

hermed vitterligt, at saasom velædle oc velbyrdig Wilhelm Carl Wind, Hendis Majts. dronningens cammer juncker, haver sig ved auction tilforhandlet de huuse oc bygninger, som staar paa de tvende stadens platzer oc ejendomme uden stadens Nørreport, som hans sal. hr. fader høiædle oc velbaarne hr. Holger Wind med velbr. frue oc børn af da værende velædle stadens magistrat (for aarlig kiendelse til staden) var forundt, dend eene, som kaldis Store Rafnsborg, for 2 Mk. aarlig jordskyld efter fæstebrevets lydelse, dateret dend 10 junij 1669 (saalenge de dend i brug vorder beholdende), oc dend anden platz, som er beliggende østen for denne oc kaldis Liden Ravnsborg, strecker sig fra grøften til Adam Hansen Trællow voldmesters haugeplatz i øster 32 alen oc langs med samme pladz fra felleden need til Sortedams søe, hvoraf aarligen tilforn er given 4re rixdaler jordskyld effter fæstebrevet til velbaarne hr. Holger Wind af dato 27 aprilis 1674. Oc saasom velbr. hr. cammer juncker Wind haver af os paa stadens vegne været begierende, at hannem samme bemelte tvende stadens platzer oc ejendomme, kaldet Store oc Liden Rafnsborg, maatte imod een capitals erleggelse til fri, evindelig ejendom forundis for hannem oc arvinger oc effterkommere saa nøttig sig at giøre, som de best vide oc kunde, da haver vi velbemelte velædle cammer juncker Winds begiering de 32 mænd her udi staden communiceret, oc er derpaa fuldt deris erklæring af dato 3 julij 99 udi meening, at hr. cammer juncker Wind samme tvende platzer til ejendom kunde forundis imod een raisonnabel capitals erlangelse til staden effter accordering med hans velbrdh., som billigt kunde eragtes, med dend condition, at de springvands compagniets render fra Emmerdrupe søe, som løber her need til staden igiennem bemelte pladtz oc haugerum, som der haver ligget, siden pladsen var fællet, at de herefter som hid indtil nyder deris frihed, naar brek derpaa kommer, at lade af vandwerkets betiente reparere, saa oc ny render at indskyde i steden for de udøgtige uden ald hinder af tilkommende eyermændene, da saasom welbemelte hr. cammer juncker Wind haver betalt oc erlagt til stadens kæmner Peder Ogelbye paa stadens vegne 600 rdr. siger sex hundrede rixdaler udi gode danske croner, hver rigsdr. til 96 Sk. danske beregnet, saa haver vi nu for os oc voris efterkommere oc paa stadens vegne solt oc afhendt, saasom vi oc ved dette vort aabne brev selger, afhænder oc skiøder til oft velbemelte hr. cammer junker Wind oc hans arvinger oc effterkommere samme platzer oc jordsmonner uden stadens Nørre port liggende oc effter stadens kæmners alnemaal af dato 10 julij 1699 er maalt oc befunden i lengde oc brede, som følger.

VII s.583

1. Platzens linie udi vesten langs nørre steenbroe fra Sortedams søe op til huset paa pladsens vestre linie imod mølle backen er 229 alen.

2. Derfra i norden, hvor samme maal slap, som var paa huusets vester linie, langs op om mølle backen indtil malckeplatzen 186 allen.

Noch norden derfra, hvor dette maal slap, langs malckeplatzen indtil afgangne borgemester Bartholomæi Jensens før tilhørende platz 144 alne.

Er da i norden 130 alen.

3. Derfra i øster, hvor dette maal slap, langs med det plankeverk, som separerer afgangne borgemester Bartholomei Jensens oc velbr. cammer juncker Winds platz, need til Sortedams søe, 318 allen.

4. Fra forbemelte planckeverk langs med Sortedams søe op til gryfften i synden, som løber langs nørre steenbroes landeveye, 257 allen.

Hvilke platzer oc jordsmonner velbr. hr. cammer juncker Wind maa for sig oc sine arvinger oc efterkommere nyde, bruge oc beholde til evindelig arve ejendom, saa vi oc voris efterkommere paa stadens vegne kiendis os, ingen videre lod, deel eller rettighed dertil meere at have, eftersom ieg Peder Ogelbye som stadens kiæmner paa stadens vegne derfor haver nødt oc annammet som forbemelt god oc reede betaling, oc lover oc forpligter vi for os oc vore effterkommere paa stadens vegne, fri at hiemle oc fuldkommen at tilstaa meer velbemelte cammer juncker Wind oc hans arvinger fornefnte pladtser for hver mands tiltale i alle maader. Dog forbeholdes staden oc samtlige interessenter udi det springwand, som kommer fra Emmerdrup søe oc løber igiennem Ravnsborg haufge oc tilhørende ejendomme, fri oc ubehindret opgravelse oc reparation paa compagniets render saa ofte, som det behøvis, alt effter ovenbemelte de 32 mænds giorte erklæring.

Jligemaade forbeholdis, at dersom oftvelbemelte cammer juncker Wind eller hans arvinger eller efterkommere blev tilsinds samme platzer igien at afhænde, de da skulle være forpligtet, staden oc magistraten samme platzer frem for nogen anden først til kiøbs at tilbyde.

Saa oc forbeholdis i særdeelished, at det icke bliver nogen tiid for welbr. cammer juncker Wind eller effterkommere tilladeligt i nogen maader at stemme eller opholde det vandfald, som løber fra nørre fællet oc fra dend gryft omkring Anders Natkes urtegaardsmands platz igiennem dend træ rende, som ligger tvert under veyen oc løber langs forbi møllerens huusz oc igiennem Store Rafnborgs

VII s.584

haufge, saa som det sit løb hid indtil haft hafver. Mens dersom hans velbr. skulle for got befinde samme vandløb at forandre oc andensteds at henleede, da sligt at skee paa hans egen oc effterkommeris bekostning oc vedligeholdelse oc det saaleedis, at det bliver mølleren oc naboerne samt lande veyen uden hinder eller skade i alle maader.

Til bekreftelse haver vi dette med vores stads jndseigel stadfæstet oc ieg Peter Ogelbye paa stadens vegne mit signet hostrøkt oc med egen haand underskrevet. Actum Hafniæ dend 12 decembris anno 1699 (l. s.). P. Ogelbye (l. s.).

Da ville vi etc. Herhos have vi oc efter ydermeere allerunderdanigste etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at bemelte Wilhelm Carl Wind maa paa forberørte platzer et herberger huusz lade indrette, hvor reisende oc andre med mad, øl, oprigtig fransk wiin oc brendeviin samt med gode logementer oc stalde for billig betaling vel kand blive accommoderet. Dog at dermed efter loven oc voris i slige tilfælde allernaadigst udgangne forordninger tilbørligen vorder forholdet. Saa maa oc dend vært, som i samme herberger huusz kommer at boe, for alle borgerlige oc byis bestillinger oc forretninger være fri oc forskaanet. Forbydendis etc. Hafniæ dend 23 januarij anno 1700.

Sæl. Reg. XLI. 118-22.

VII s.585

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 11:28:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top