eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.883

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 580-581
Nummer: 883


<-Forrige . Indhold . Næste->

883.

16 Jan. 1700.

Om Lindring i Skatter.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor naade tilforn. Viide maa j, at vi effter eders saavelsom de 32 mænd paa eendeel af borgerskabets vegne herudi voris etc. Kiøbenhafn allerunderdanigst indgivne memorialer oc derudi anførte motiver til forlindring udi voris om kop-, heste- oc studeskatten samt rentepenge- oc huusz leye-skat dend 23 novembris nest afvigte aar udgangne forordning haver allernaadigst for got befunden, derudinden at resolvere, som følger.

(1.) Kop-skatten angaaende, da ere vi med eders til os derom allerunderdanigst giorde forslag allernaadigst tilfreds, saaleedis at j tillige med forskrevne 32 mænd her af staden strax med hver andre

VII s.580

til sammen træder oc over een hver af de mindre formuende oc fattige af borgerskabet her udi staden tvende taxter forfatter, dend eene paa dend maade, som det kunde tilkomme dennem at udgive kopskatten, effter voris udgangne trykte forordning, oc dend anden med saadan moderation oc forlindring, som j effter een hver borgeris tilstand, vilkor oc evne allerunderdanigst formeener, derudinden at kunde skee. Dog ville vi allernaadigst formode, at bemelte moderation oc forlindring saaleedis af eder effter eders eget allerunderdanigste tilbud vorder forfattet, som j dertil for os agter at ansvare oc bekiendt være. Oc haver j da begge forskrevne taxter, effter at de af de 32 mænd tillige med eder ere underskrevne, oc til nærmere allernaadigst resolution med forderligste at tilstille.

(2.) Angaaende rente penge-skatten af umyndigis capitaler, da have vi af sær kongel. mildhed oc naade oc effter eders samt forskrevne 32 mænds paa de umyndigis vegne under borgerskabet her udi staden allerunderdanigst giorde ansøgning oc begiering dend saaleedis allernaadigst modereret oc forlindret, at ei nogen rente pengeskat af bemelte umyndigis penge skal fordris eller gives, undtagen naar dend u-myndiges capital overgaar det qvantum af sex hundrede rixdaler, da dermed effter forordningen skal forholdis.

(3.) Jligemaade ville vi oc af kongel. naade oc formedelst de af eder oc meerbemelte 32 mænd allerunderdanigst anførte aarsagers skyld allernaadigst have voris kiere oc tro undersaatter her i voris etc. Kiøbenhafn for dend udi forordningen allernaadigst paabudne huuszleye-skat af huuse oc ejendomme her sammesteds allernaadigst forskaanet, saa at ei noget af dend her i staden faldende huuszleye skal fordris eller gives. Derefter j eder etc. oc vedkommende sligt etc. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ dend 16 ianuarii anno 1700.

Sæl. Tegn. LII. 158-60.

VII s.581

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 11:00:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top