eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.88

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 61-62
Nummer: 88


<-Forrige . Indhold . Næste->

88.

18 Jan. 1684.

Privilegium for Henrik Ehm.

Assessor Hendrich Ehm.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom os elskelige Hendrich Ehm etc. for os allerunderdanigst hafver ladet andrage, hvorledis hand udj hvis kaaber-arbeid, hand til voris tieniste oc fornødenhed lader forfærdige, stoer ophold oc hindring skal tilføyes formedelst de svenne, hand dertil skal bruge, offte ved dend omgiengelse, de med kobbersmedenes svenne her udj staden have, til svermerj oc anden usømmelighed forlockis oc forføris, da ville vj derom have anordnet oc befalet, saa som vj oc hermed strengeligen etc., at ingen enten kaabersmede eller andre her udj staden sig maa understaa, fornefnte Hendrich Ehm sine svenne oc betiente ved nogen list eller underfundighed at fravende eller afspendig giøre, saa fremt, hvo her udj antreffis, iche vil stande til rette effter voris d. 6 may 1682 udgangne forordnings indhold oc ellers derforuden straffis som vedbør. J særdeelished dersom nogen hans svenne sig imod hannem self eller dend mester, som hand arbejdet fortroer, u-tilbørlig eller trotzig anstiller eller af hans tieniste

VII s.61

uden retmessig forlof, naar hand hannem til voris arbejde helst behøver, sig begiver, maa ingen mester saadan een person til noget arbeide antage, førend hand sig for sin forseelse tilbørlig haver befriet eller med bemelte Hendrich Ehm foreenet, under straf som vedbør. Oc haver vj derhos allernaadigst bevilget oc anordnet, at alle kaabersmede-svenne, hvad heller de have lært udj søestæderne eller icke, oc af hvad nation de være maa, som her til staden ankommer oc hos forbemelte Hendrich Ehm til at arbeide bliver antagen, skal agtes oc holdis dend eene lige saa god som dend anden, naar de deris lærebref oc afskeed fremvjser. Desligeste skal oc hvis svenne oc læredrenge, som hand enten allereede haver antagen eller hereffter antagendis vorder, niude oc have samme privilegier oc friheder, som andre mesters svenne oc drenge, der allereede udj noget laug er eller kommendis vorder, niuder oc haver effter voris elskelig kiere h. faders salig oc høyloflig jhukommelse dend 23 novembris 1661 til kongel. betienter af handvercher gifne privilegiers oc voris egne udgangne laugs artichlers indhold. Forbydendis etc. Hafniæ d. 18 ianuarii 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 400-02.

VII s.62

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 7 08:37:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top