eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.860

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 567-568
Nummer: 860


<-Forrige . Indhold . Næste->

860.

30 Juni 1699.

Om Eneret til at forfærdige Galloner og Kniplinger af Sølv og Guld.

Anordning.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vi ved voris dend 22 aprilis sidst forleden udgiven forordning om, hvem skammererede oc baldyrerede klæder maa bære, haver anordnet, at de personer, som er berettiget til at bruge guld- oc sølf-skammererede eller baldyrede klædemon, ei anden skammerering eller baldyring end dend, som her i voris riger oc lande er forarbeidet oc ei fra fremmede steder indført, effter dend derudi benefnte tiid maa bære, oc Octavins Holman guldtrekker, borger oc jndvaaner i voris etc. Kiøbenhafn, os allerunderdanigst haver foredraget, at hand i dend henseende det af ham her begyndte guld- oc sølv-manufactur saaleedis agter at indrette oc i saadan stand sette, at samme verk eller arbeide, med hvis dertil hører, lige saavel her som paa fremmede steder skal kunde giøris, da haver vi allernaadigst for got befunden at byde oc befale, som vi oc etc., at ingen kremmer sig maa understaa efter dette aars udgang at selge oc forhandle noget af sølf oc guld, som fra fremmede steder er kommen, men fra dend tid af alleene at falholde af det, som her er forarbeydet, hvorimod bemelte Oktavius Holman effter egen erbydelse skal tilforpligtet være at afkiøbe kremmerne ald dend forraad af spunden guld oc sølf, som de kunde have, oc det saaleedis, som det dem self kostet haver. Befindis nogen kræmmer effter forskrevne tiid herimod at handle, da skal dend, hvis brøst saaleedis findis, have forbrudt 100 rdr. til angiveren oc Børnehuuset paa Christianshafn til lige deeling. Oc som meerbemelte Octavius Holman sig allerunderdanigst haver forspurt, om det ham oc hans interessenter maa være tilladt, her i riget 10 à 12 lødig sølf at giøre oc forhandle, efftersom sligt paa mange steder skal være brugelig, eller oc det ved det fine af 15 lødig oc 10 green alleene skal forblive, da som dend sort af 12 lødig udi arbeidet oc til anseelse kand giøre lige det samme som dend sort af 15 lødig oc 10 green, dend oc meget attraaes oc paa andre stæder er i brug, saa maa det oftbemelte Octavius Holman oc hans interessenter være tilladt, forskrevne sort af 12 lødig oc ei ringere ligesaavelsom dend af 15 lødig oc 10 green at forarbeide oc

VII s.567

falholde. Dog skal de pligtig være loddet af de 12 lødig 1 Mk. mindre end loddet af de 15 lødig 10 green at selge. Til hvilken ende det ham oc hans interessenter skal være forundt, deraf friit at giøre oc forarbeide sølf oc guld traad oc der af igien alle slags galluner, kniplinger oc deslige, som til dette manufactur udkrævis, dog ej videre end hvad guld oc sølv er angaaende. Ellers skal Oktavius Holman oc interessenter være pligtig saadan et stempel, paa hvis i saa maader forarbeides, at sette, hvor ved dend eene lødig fra dend anden af dend kiøbende kand kiendis.

Paa det nu oc forskrevne sølf oc guld manufactur des bedre maa faa fremgang, saa skal det hermed vere andre lauge forbøden, Octavius Holman oc interessenter nogen hinder i dette manufactur at giøre, under hvad skin det oc være kunde, saafremt de skyldige ei vil have forbrudt 10 rdr., for hver gang deris bryst saaleedis befindis. Oc som fornefnte Octavius Holman sig erbyder at give 4 maaneders frist til betaling for, hvis nogen for igien at udselge i partie hos hannem kiøber, om de det ellers af hannem kunde forlange, saa haver vi allernaadigst bevilget oc anordnet, saa oc etc., at hand oc hans interessenter i saadanne creditorers gods oc formue maa være berettiget at nyde betaling for, hvis der saaleedis kand være bleven udborget, nest effter dem, som ved pant, kirke-, fattiges-, skole-, børne- eller auctions penge er prioriteret. Oc skal byefogden, naar creditorernis reverser hannem anviises, at betalings tiden er forbj, uden foregaaende ordentlig proces, altiid være fornefnte Oktavius Holman med interessenter med prompte exsecution behielpelig. Hvoreffter alle oc een hver etc. Thi byde oc befale vi os elskelig præsident, borgemestere oc raad samt byefogden i voris etc. Kiøbenhafn oc andre, som denne etc., at de dend paa behørige steder etc. Givet etc. Hafniæ dend 30 junij anno 1699.

Sæl. Reg. XL. 367-70.

VII s.568

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 21:00:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top