eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.855

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 564-565
Nummer: 855


<-Forrige . Indhold . Næste->

855.

9 Juni 1699.

En Afgift til Børnehuset og Pesthuset af Avktioner.

Forordning paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vi er kommen udi erfaring, hvorleedis auctions mesterne i voris etc. Kiøbenhafn hid indtil skal have tagen dend almisze til sig, som een oc anden af voris kiere oc tro undersaatter godvilligen betenker de fattige med, naar de enten selger eller tilforhandler sig huuse, ejendomme eller andet deslige paa offentlige auctioner der sammesteds, oc dend self effter eget behag til de fattige uddeelt, da, som bemelte almisze ei kand udgivis paa nødtørftigere steder end Børnehuset paa Christianshafn oc Pæsthuuset uden Vester port oc det ei kand tilkomme fornefnte auctions mestere self effter eget tycke der over at raade, saa haver vi allernaadigst for got befunden at anordne oc befale, som vi oc etc., at dend almisze, som dend kiøbende oc selgende self godvilligen vil betenke de fattige med, naar gaarde, huuse, ejendomme, hauver, pladser, skibsparter eller oc noget slags kiøbmandskab i stor-parti ved offentlig auction udi Kiøbenhafn bortforhandlis, til de fattigis underholding i Børnehuuset oc Pæsthuset skal henleggis oc anvendis, hvorfore auctionsmesterne i Kiøbenhafn, under hvad iurisdiction de end oc er, hermed skal være anbefalet, hereffter sig ei med saadan almisze at oppebære eller uddeele at befatte, men skal tilforpligtet være, dagen tilforn, hver gang nogen saadan auction foretagis, cassereren i Børnehuuset skrifftlig at tilkiende give, at dend eller dend auction paa det eller det sted til dend eller dend tid skal skee, oc det under ti rixdalers straf til Børnehuuset, for hver gang deris brøst saaleedis findis, paa det een af de fattigis fotstandere eller een anden der til fra Børnehuuset beskicket person paa dend berammede auction kand være tilstæde for at oppebære hvis almisze, dend kiøbende oc selgende i saa maader ville give. Oc skal auctions mesteren under sin haand give een beviisz til dend, som paa Børnehuusets vegne sig indfinder, forskrevne almisze at annamme, hvad dend givne almisze sig beløber, oc hvem dend haver given, hvoreffter almiszen strax samme dag til cassereren j Børnehuuset af dend, som haver været beordret dend at oppebære, imod tilbørlig qvitering skal leveris. Thi byde oc befale

VII s.564

vi os elskelige præsident, borgemestere oc raad i voris etc. Kiøbenhafn oc andre vedkommende, som denne etc., at de dend paa behørige stæder etc. Givet etc. Friderichsborg den 9 junij anno 1699.

Sæl. Reg. XL. 349-51.

VII s.565

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 20:36:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top