eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.832

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 551-553
Nummer: 832


<-Forrige . Indhold . Næste->

832.

14 Marts 1699.

Et Gavebrev til Trinitatis Kirke og Vartov.

Gertrud Trøner afgangne raadmand Frantz Jonszens.

C. 5. etc. confirmation paa effterskrevne forskrivelse, lydendis etc.

Udi Jesu allerhelligste nafn kiendis ieg underskrevne Giertrud Trøner, sal. raadmand Frantz Joensens effterleverske, oc hermed vitterligt giør at have sluttet oc anordnet, saasom ieg oc, men ieg endnu er frisk oc sund, med god sund fornufft oc velberaad hue paa Hans Kongel. Majts. allernaadigste behag oc confirmation fuldkommen slutter oc anordner, ald vitløfftighed effter min død at forekomme, hvorleedis med mine midler, som den naadige gode Gud mig haver med velsignet, skal forholdes, naar det behager hannem at kalde mig fra denne møysommelige verden, oc det saaleedis, som effterfølger:

2. Giver oc legerer ieg til min sal. søster Cathrina Trøners oc afg. Matz Mortensens tvende børn, fru Kirstine sal. estatz raad Herman Meyers oc Karen sal. mag. Jørgen Jørgensens, et tusinde rixdaler, nemlig til hver af dennem fem hundrede rixdaler.

2. Til min sal. broder Strange Trøners børn, nemlig Christopher oc Henrich Trøner, saa oc Maria Trøner, som er gifft med mag.

VII s.551

Lauritz Bagge, sognepræst til Waale præstegield i Jarelsberg grefskab i Norge, giver oc legerer ieg jligemaade et tusinde rixdaler, nemlig til hver af dennem 333 rdr. 2 Mk.

3. Giver oc legerer ieg til min sal. søster Kirstine Trøners oc afgangne Jens Thomesens daatters afg. Maren Jensdaatters oc præsident Hans Mustes søn Hans Must dend yngre, studiosus, tre hundrede rixdaler.

4. Til min sal. søsters Marine Trøners oc afg. Hans Kruses søn afg. Strange Kruses børn, som er tvende sønner oc tvende døttre, forærer oc giver ieg fire hundrede rixdaler, nemlig til hver af dennem 100 rixdaler.

5. Til min sal. søster Else Trøners oc afg. Jacob Fyrens tvende sønner Christopher oc Henrich Fyrener giver ieg hver tre hundrede rixdaler, oc til deris sal. søster Maria Fiürens oc afg. Johan Ronums trende døttre giver ieg hver et hundrede slettedaler, som er for dennem tilsammen otte hundrede rixdaler.

6. Giver oc legerer ieg til Trinitatis kirke her i Kiøbenhafn to hundrede rixdaler til at fuldfærdige daaben med.

7. Forærer oc giver ieg til Wartov hospital her i staden to hundrede rixdaler til dend ende, om nogen af mine slegtinge eller paarørende maatte effter Guds behag geraade i armod oc fattigdom, de da disbedre maatte have tilgang at komme derind oc der nyde ophold.

8. Alle mine øvrige midler, som overskyder fra ovenmelte legater, min gields betaling oc min begravelses bekostning, hvad nafn det nefnis oc have kand, det være sig lidet eller meget, det alt sammen giver oc legerer ieg til min sal. broders, afgangne raadmand Hans Trøners børn, nemlig Peter oc Martinus Trøner samt Jnger Marie Trøner, gifft med mag. Hans Lønborg, sognepræst til Fruering meenighed i Aarhuus stifft i Jylland, og Kirstine Trøner, gifft med Georg Jenszen, kongel. priviligeret apotecker udi Nakskov til lige deeling imellem dennem. Dog skal bemelte min sal. broder Hans Trøners børn oc arvinger være tiltenkt oc forpligtede, inden et halft aar effter min død oc snarere, om skee kand, af mine effterlatte redeste middeler at udreede oc betale til vedkommende alle forbemelte legater oc derfor svare een hver rigtighed samt oc fornøye rettens middel deris tilkommende salarium. Alt det øvrige, som for er melt, skal være meerbemelte min sal. broder Hans Trøners børn oc arvinger (uden nogens protestation, hinder eller modsigelse) i alle maader tilhørende.

VII s.552

At dette mit testamente oc fulde sidste villie i alle des ord, puncter oc clausuler effter min død ubrødelig oc u-forandret holdes oc effterkommis skal, haver ieg det velvidende icke alleeniste med egen haand underskrevet oc mit sædvanlige zignet hostrøkt, mens end oc i aller dybeste ydmyghed allerunderdanigst supplicerer oc beder, Hans Kongl. Majt. allernaadigst maatte behage samme mit testamente at confirmere oc stadfeste, saa oc venligen ombedet Hans. Kongl. Majts. velbetroede byfoget her udi Kiøbenhafn edle Friderich Eisenberg samt høyagtbare oc meget fornemme sr. Peder Riegelsen, fornemme handelsmand her sammesteds, som troværdige vidner med mig til vitterlighed at underskrive oc forseigle. Datum Kiøbenhafn dend 13 februarij anno 1699. Giertrud sal. Frandtz Joensens (l. s.). Til vitterlighed effter Giertrud sal. Frantz Joenszens begiering Friderich Eisenberg (l. s.). Til vitterlighed effter Giertrud sal. Frantz Joensens begiering Peder Riegelsen (l. s.).

Da, saafremt fornefnte Giertrud Trøner sig ingen livs arvinger effterlader, ville vi etc., dog siette oc tiende penge etc. Forbydendis etc. Hafniæ dend 14 martij anno 1699.

Sæl. Reg. XL. 284-87.

VII s.553

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 18:15:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top