eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.821

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 546
Nummer: 821


<-Forrige . Indhold . Næste->

821.

4 Feb. 1699.

Privilegium for en Rebslager.

Christian Hansen reebslager.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Christian Hanszen reebslager, jndvaaner her j voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand formedelst dend store skade, som hand skal have taget ved dend u-lyckelig jldebrand, som reeberbanernis huuse oc boder her uden for stadens Vester port aar 1692 overgik, i det hand derved skal have mist ei alleeniste sit huus samme steds oc alt hans derudi havende reedskab, men end oc een stor deel giort arbeide oc een temmelig qvantitet af hamp, som hand stod i skyld for hos sine creditorer, hvoraf hand dog een deel skal have betalt, saa oc ellers formedelst adskillige andre hannem siden paakommende skadelige tilfælde i saadan tilstand skal findis, at hand jcke endnu saa hastig oc saa rigtig, som hand gierne ville, sine creditorer skal kunde fornøye oc tilfreds stille, da have vi effter slig beskaffenhed samt hans herom etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at hand foruden de forige tre aars frihed endnu paa tu aars tiid fra dette vort brevs dato at regne maa være fri oc forskaanet for alle hans ind- oc udlendiske creditorers krav oc tiltale, paa det hand imidlertiid desto bedre kand søge dennem effter haanden at fornøye oc tilfreds stille. Dog skal dette voris allernaadigste brev icke befri hannem for at betale hvis vexler, hand til een eller anden kand have udgivet, ei heller præjudicere de panthavende eller forhindre, at de eller andre vedkommende deris renter af hvis, som forrentis bør, jo hereffter maa opbære, som hand oc skal være pligtig til dennem at betale. Thi forbyde vi alle oc een hver, særdeelis rettens betiente oc ellers etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 4 februarij anno 1699.

Sæl. Reg. XL. 253-54.

VII s.546

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 12:12:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top