eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.820

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 541-546
Nummer: 820


<-Forrige . Indhold . Næste->

820.

31 Jan. 1699.

Forordning om Assistenshuset.

Forordning paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom der allereede her udi voris etc. Kiøbenhafn er indrettet et assistentz huusz, hvor alle oc een hver, som penge udi een hast behøver, dennem til laans kand bekomme paa alt hvis, som kand være af nogen værdi oc sammesteds til underpant bydis paa saa lang een tiid, som de det self begierer oc pantets værdi kand tilstrekke, da paa det saadant et nyttigt verk fremdeelis kand vedblive oc ald stridighed imellem bemelte assistentz-huusz oc dend pantsettendis forekommis, haver vi allernaadigst for got befunden, derom, saa oc om hvis videre, derved skal i agt tagis, effterskrevne anordning at lade udgaa.

VII s.541

1. Skal assistentz-huusets forvalter, som nu er eller hereffter kommendis vorder, flittig aarle oc silde være tilstæde udi assistentz-huuset oc een hver, saavel de, som med hannem udi verket interesserer, som de, der penge til laans af huuset begierer, ærligen, redeligen oc troligen uden nogen underfundighed eller falskhed begegne, saafremt hand ei derfor med sær straf effter sagens beskaffenhed vil anseeis. Oc paa det samme sin bestilling uden hinder eller forsømmelse kand opvarte, da haver vi allernaadigst bevilget oc tilladt, saasom vi oc etc., at hand hereffter for alle byens oc borgerlig tynge maa vere fri oc forskaanet. Desligeste maa oc forskrevne huusz, som fremdeelis et assistentz-huusz skal være oc kaldis, nyde frihed for jndqvartering oc ald anden paaleg, som sig af grund-taxten kunde reise.

2. Forvalteren skal udi de dertil indrettede oc af magistraten herudi staden igiennemdragne oc numererede bøger ordentlig indføre ved aar oc dag alle capitalerne, saavel de, som hand self indskyder, som de, hans med-interesserende indsetter, jtem hvor megen capital der er udsat imod pant, hvor meget der er udi cassen, oc hvor stor gevinst der er indkommen, enten siden capitalen blev udsat, eller oc siden det sidste regnskab med dennem er bleven sluttet.

3. Forvalteren skal i det ringeste tvende gange om aaret, nemlig fiorten dage for hver 11 junij oc hver 11 decembris oc ellers tiere, naar interessenterne det begierer, for dennem udi god rigtighed af bøgerne forklare huusets tilstand oc giøre regnskab for capitalerne, pantet, cassen oc gevinsten, oc naar hand saaleedis med dem haver giort regnskab, skal hand sig af dennem lade qvitere for hvis, de af hannem oppebærer, være sig enten af capitalen eller oc gevinsten. Men dersom de noget af gevinsten lader blive udi cassen eller oc paa ny noget indskyder, da skal hand sig det strax til jndtegt føre oc rigtige bøger derover holde, saa at alting udi hans bøger med hans til dem udgivne reverser kand komme overeens.

4. Af dend gevinst, som indkommer, nyder participanterne de tre fierde deele oc forvalteren for sin u-mag med bog samt folk at holde, saa oc for huuset, som dertil brugis, een fierde deel.

5. Skal hverken interessenterne eller forvalteren være forbunden til for nogen enten øvrighed eller andre, i hvo de end oc kunde være, at sige eller aabenbare, enten hvad middeler udi cassen kunde være, eller oc hvad gevinst paa de udi dette verk indsette capitaler kand havis, langt mindre for nogen deris bøger fremviise.

6. Skulle cassen nogen tid fleere penge eller capitaler udkræve, skal forvalteren de interesserende derom betimeligen advare,

VII s.542

at de derudi indskud kunde giøre, oc skal de da saadan indskud, som de udlover, fiorten dage dereffter udi cassen levere. Men dersom de sig derudi undskylder, da maa forvalteren fleere participanter antage, som saadan indskud vil giøre.

7. De interessenter, som ei vil lade deris capitaler lengere udi dette huusz blive bestaaendis, skal det skrifftligen et half aar for de udi dend tredie post specificerede regnskabs terminer forvalteren opsige.

8. Forvalteren maa til ingen noget uden paa pant udlaane, oc naar noget hannem til pant bydis, maa hand det ei høyere antage, end som hannem kand tyckes huuset derved at være skadesløs, dersom betalingen ei udi rette tide indkommer.

9. Udi assistentz-huuset maa alt det, som er af nogen værdi, til pant frembydis oc annammis undtagen jordegods samt eiendomme, huuse oc gaarde, som ei udi assistentz huuset til pandt maa antagis eller derpaa penge laanis.

10. Forvalteren maa ei noget paa bodmerj udlaane, med mindre nogen af participanterne af sin derudi havende capital det vil paa sin egen risico tilstæde oc eventyre, oc skal da dend, som det saaleedis haver tilstæd, beholde det, som fra capitalen oc renten til overs bliver, til premie for sin eventyr.

11. Kommer nogen til forvalteren med pant af juveler eller andet, som hand ingen kundskab kunde have paa, da maa hand det af dem, som der udi ere kyndige, lade vurdere oc derpaa skrifftlig attest tage. Hvad omkostning derpaa kunde gaa, skal dend pantsettendis oc ei forvalteren betale.

12. Skulle nogen af interessenterne, hvo det end oc er, ville udgive nogen assignation paa forvalteren, noget paa hans vegne til een anden af cassen at betale, da skal forvalteren ei være forpligtet, imod samme assignation at tage, dersom den overgaar dend sum, som hand udi huuset haver indskut, oc naar saadant skeer, skal forvalteren strax otte dage dereffter indlevere til dend, som paa hannem saaleedis haver assigneret, rigtig extract af bøgerne paa debet oc credit, saaviit hans part kand vedkomme.

13. Skulle nogen participant ville befale forvalteren, penge af cassen til nogen at udsette paa hans risico, eller forløffte uden pant, da skal det forvalteren gandske være forbuden. Forseer hand sig derimod, skal hand icke alleene betale interessenterne dend udlaante sum med sin fulde rente fra dend tid, dend er udborget, men end oc give derforuden et hundret rixdaler straf til Børnehuuset.

VII s.543

14. Hvo, som noget af assistentz huuset laaner, skal tage een seddel af forvalteren paa hvis, som pantsat er, hvilken seddel skal være numereret oc paategnet med hans pantebogs folio, dernest datum, naar det er udlaant, saa oc tiden, til hvilken det igien skal indløses, oc for det sidste summen af pengene, som derpaa er udlaant, effter denne formular:

Num. 50 folio p. bog 28. dend 4 januarij aar 1699 haver N. N. af assistentz huuset laant penge .. rixdaler paa pant, nemlig een sølf kande veyet .. lod, til at betale dend 4 martij førstkommende med sin rente effter forordningen, nemlig .. rixdaler .. maanetligen, som beløber sig tu maaneder . . rixdaler. Men udi fald at bemelte capital ei til forfaldsdagen bliver betalt eller oc pantet ei fornyis, da forholdis dermed effter forordningens 19 articul. Datum assistentz huuset ut supra. N. N. (l. s.).

Siden skal hand bag paa samme seddel tegne de forige numer, saa oc summen oc tiderne, saasom N. 50. folio p. bog 28 dend 4 januarij aar 1699 at betalis til dend 4 martij aar 1699 .. rixdaler.

15. Af alt det, som saaleedis udlaanis oc er under halftrediesindstyve rixdaler, skal debitoren betale maanetligen til rente een oc een siette deel skilling af hver rixdaler. Er det over 50 til et hundret rixdaler, da een pro cento. Men overgaar det et hundred rixdaler, da skal der betales fem mark danske af hver hundet. Hvilken rente forud skal betalis.

16. Forkaster nogen sin seddel eller oc icke indstiller sig i det ringeste tre dage effter dend tjd, som seddelen lyder paa, enten med betalingen eller oc at forny pantet, da skal med samme pant iligemaade forholdis effter forordningens 19de articul.

17. Paa det at forvalteren desto bedre kand tage sig vare for noget at udlaane paa staalne koster eller oc, som kunde være mist eller tabt, da skal een hver, saa snart hand noget savner eller mister, det strax paa assistentz-huuset skrifftligen angive, baade at hand sig derfor kand tage vare, saa oc at hand, naar hand det seer, det kand antaste oc for eiermanden tage udi behold. Men skulle saadant gods eller vare udi assistentz-huuset være imod laante penge indbragt oc udj pantebogen ved numer indført, førend det der blev angivet, da haver eiermanden self skaden oc ei blive det mægtig uden de udlaante pengis betaling med deris forfalden rente. End hænder det sig, at dend, som det pantsat haver, til dend rette tiid sig med seddelen oc pengenis betaling indstiller, da skal forvalteren samme

VII s.544

person lade angribe oc ham enten ejermanden eller oc rettens middel over antvorde, paa det hand effter loven kand straffis, som vedbør.

18. Forvalteren skal bære flittig omsorg for, hvis pant ham saaleedis overleveeris, at det icke formedelst hans forsømmelse fordervis eller forværis, langt mindre formindskis, saafremt hand ei self eiermanden til skaden vil svare.

19. De pant, som udi assistentz-huuset tilbage bliver oc ei af ejermændene udi rette tide vorder indløst, skal forvalteren een gang hver maanet, om der er saa meget forhaanden, lade auctionere udi tvende af interessenternis overværelse ved stads auctions-mesteren, som for samme sin u-mag ei skal nyde meere end een pro cento. Oc naar dend udlaande capital med sin forfalden rente effter forordningens tilhold, saa oc dend paa auctionen anvendte omkostning er dragen fra dend summa, som det auctionerede pant er soldt for, da skal det øvrige, som derfra overskyder, strax paa ansøgning være dend pantsettendis følgagtig. Men dersom dend pantsettendis det ei inden aar oc dag affordrer, da skal det være hiemfalden til Børnehuuset paa Christianshafn oc forvalteren pligtig være derfor til directeurerne over bemelte Børnehuus ved et hvert aars udgang god rigtighed at giøre.

20. Hvis, som saaleedis paa auctionen selges, skal dend købende strax med reede penge betale, oc dersom nogen nogle vare betrois oc sig ej med betalingen til bestemte tid indstiller hos ham, skal byefogden her i staden effter ansøgning paa forvalterens udtog af auctions bogen strax uden videre proces udlæg giøre.

21. Skulle sig nogen tvistighed mellem interessenterne oc forvalteren eller oc mellem forvalteren oc debitorerne begive, da, paa det saadant strax uden stor bekostning oc tids spilde kand afhandlis, ville vi allernaadigst hermed have anbefalet voris byefoget her udi voris etc. Kiøbenhafn, at hand, saasnart hos hannem derom af enten af parterne ansøgning vorder giort, strax oc uden det til tingdagen at opsette een hver lovlig oc ret imellem siger oc adskiller, hvilken hans afsigt hand dennem, som det begierer, skrifftligen under hans haand beskreven haver at give. End skulle nogen af parterne ei med samme afsigt være tilfreds, da stevne de dend ind for magistraten, som strax derpaa uden videre ophold haver at dømme.

Thi byde vi hermed oc befale os elskelige præsident, borgemestere oc raad samt byefogden i bemelte voris etc. Kiøbenhafn, desligeste alle andre, som denne voris forordning under vort cancellie seigl tilskicket vorder, at de dend paa behørige steder til alles

VII s.545

effterretning strax lader læse oc forkynde. Givet etc. Hafniæ dend 31 januarij anno 1699.

Sæl. Reg. XL. 245-51.

VII s.546

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 11:52:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top