eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.809

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 531-536
Nummer: 809


<-Forrige . Indhold . Næste->

809.

18 Okt. 1698.

Forordning om Fattigvæsenet.

Directeurerne for de fattige huus arme.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom os elskelig directeurer for de fattige huus arme her i voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis de effter disze tiders beskaffenhed skal have funden fornøden, til de fattiges desto bedre tieniste effterskrevne anordning oc articler paa voris allernaadigste behag at forfatte, hvoreffter oldermanden oc bemelte fattigis forstandere tillige med conventhuusskriveren sig skulle vide at forholde, paa hvilke articler voris allernaadigste confirmation allerunderdanigst ansøgis oc begieris, lydendis ord effter andet saaleedis.

1. Oldermanden for de fattigis forstandere skal antage dennem til at være de fattiges forstandere, som af præsident, borgemester oc raad dertil af de beste, beqvemme oc vederhefftige borgere bliver forordnet oc samtykt, oc tage haand oc løffte af dennem, at de ville være hannem hørig oc lydig udi alt, hvis hand dennem paa de fattigis vegne befalendis vorder. Dernest skal de aflegge deris eed, saaleedis som hid indtil sædvanligt haver været, oc effter dend maade, som her neden for indført findis. Oc naar deris tid, nemlig fiire aar, er forbi oc de af præsident, borgemestere oc raad paa raadhuuset igien fra forskrevne stilling forløvis, da skal dennem gives deris afskeed oc skudsmaal, saaleedis som det sig bør oc de kand have fortiendt.

2. Skal de fattiges forstandere hver udi sit sogn omgaa hver maanet udi kirken med tavlen om søndagen oc høitiderne til høymesze, saa oc om fredagen. Jligemaade skal oc dend forstander, som haver sit udgiffts aar, omgaa med tavlen til aftensangs prædicken om søndagen oc høitiderne. Hvis penge, som paa forskrevne tider indsamlis, skal udi blockene oc bøszerne vel forvaris oc samme blocke oc bøszer hver fierding aar, nemlig 1 may, 1 augusti, 1 novembris oc 1 februarij, aabnis oc pengene dend forstander udi et hvert sogn, som udgifften haver, af oldermanden, conventhuuss-skriveren oc de andre forstandere i samme sogn tiltællis, hvoreffter hand da aarlig skal giøre de fattige regnskab derfor til dend 1 may saavelsom oc for accise pengene paa toldboden, item huusleje, rentepenge, jordskyld oc ald anden ordinaire oc extraordinaire jndtegt, som de fattige tilkomme kand, af hvad nafn det oc maa være. Jligemaade skal oc oldermanden være forbunden til, sit oldermands regnskab til hver Philippi Jacøbi dag at forfærdige.

VII s.531

3. Skal dend forstander udi et hvert sogn, som udgifften haver, besøge dennem, som i samme sogn giør bryllupper eller begravelser, med de fattigis bøszer oc det hans udgifts aar igiennem. Mens dersom nogen af adel eller rangs personer bliver cupulerede udi kirken, eller der skeer begravelse med liig-prædicken, da skal samme forstander omgaa med tavlen udi kirken oc siden tillige med een af med-forstanderne dagen dereffter besøge de vedkommende udi deris logementer med bøszen oc begiere, at de af deris gode villie de fattige med noget udi Jesu nafn ville betenke.

4. De forstandere, som udgifften haver, skal uddeele almiszen paa conventhuuset paa een viss dag oc tiid hver uge, ligesom een hver fattig lem er tillagt. Oc skal conventhuusskriveren holde rigtig contrabog oc mandtal over alle oc een hver i sit sogn, som hid indtil sædvanligt haver været. De fattige, som ere sengeliggende oc ingen steds kand komme, skal bemelte forstandere besøge hver maanetsdag i det mindste (mens conventhuussskriveren tillige med forstanderne eengang hver fierding aar) oc med flid erfare, om de rigtig bekommer dend almisze, som dennem er tillagt, saa oc have flittig indseende med dennem oc alle andre fattige, om de ere almiszen værd oc lever gudfrygtig, oc hvis anderleedis befindis, da at give oldermanden det strax skrifftlig tilkiende, som sligt for directeurerne til videre resolution haver at andrage.

5. Skal alle de fattigis forstandere hver udi sit sogn udi rette tid oc uden nogen undskylding omgaa med qvartal-bogen oc flittig besøge gotfolk, som almisze haver udlovet, saa oc med gode ord bevege andre, som icke endnu haver ladet sig indskrive udi almisze bogen, at de effterfølge gode christnis exempler i at give noget til de fattige, oc hvad da udlovis, skal strax enten af de vedkommende self eller af forstanderne under deris nafn i qvartal bogen indskrivis.

6. Oc saasom i et hvert af forskrevne sogner, nemlig Vor Frue, Hellig Geistes, St. Nicolai oc Trinitatis, findes fiire forstandere, saa skal hver sogn deelis i toe parter, oc paa een hver part følger toe af forstanderne til sammen for at indkræve qvartal pengene. Oc skal dend rette tiid, inden hvilken alle forstanderne skal have besøgt hver sit sogn med qvartal bogen for at indfordre dend indskrevne almisze, være disse effterfølgende terminer, nemlig dend 1 may, 1 augusti, 1 novembris oc 1 februarij, indtil maanedens udgang. Findis nogen af forstanderne forsømmelig oc icke haver omgaaet i rette tiid med bogen huusz fra huuss for at indkræve, hvis udlovet er eller nogen kunde bringis til at udlove eller i andre maader kunde ind-

VII s.532

samlis, saa de fattige derudover skulle tage skade, da skal de det self betale oc derforuden straffis effter directeurernes kiendelse. Jligemaade oc oldermanden, saafremt hand icke tilbørligen angiver, naar hand om sligt nogen kundskab erlanger.

7. Dend forstander, som gaar med tavlen i kirken, skal icke give nogen ved blocken i kirken, paa det icke u-rette betlere eller andre schulle trengis omkring blocken oc Guds børn derved hindris i at høre prædicken. Ei heller maa hand give nogen af kirketiennerne eller de fattigis fogder noget i kirken, efftersom de dog nyder noget lidet hver qvartal, naar blocken aabnis effter gammel skick. Hvo af forstanderne herimod giør, skal bøde hver gang 20 Sk. til de fattige.

8. Naar alle forstandernis regnskaber ere indkommen, som bør at skee hver aar inden junij maanetz udgang, om mueligt er, da skal de strax af conventhuusskriveren beregnis, effterseeis oc med behørige beviiser confereris oc af hannem effter befunden beskaffenhed forklaris oc underskrivis. Jligemaade skal de oc af oldermanden effterseeis oc undertegnis oc dereffter af conventhuusskriveren for directeurerne ved neste samling til videre approbation fremleggis.

9. Oldermanden tillige med conventhuusskriveren oc samtlige forstanderne skulle være forpligtet til at vide de fattigis beste med raad oc daad, som de for Gud oc øvrigheden med een god samvittighed ville ansvare.

10. Alt hvis, som paa de fattigis vegne forefalder at forrette oc bestille, det skal skee i conventhuuset, hvor oldermanden, conventhuusskriveren oc forstanderne skulle komme tilsammen, naar behov giøris, oc der med hin anden betenke oc raade de fattiges gafn oc beste, oc hvad da for got bliver befunden, det skal med flid effterkommis af een hver, ligesom hand bliver anbefalet til.

11. Naar noget vigtigt oc extraordinaire forefalder, skal det gifvis directeurerne tilkiende oc med deris raad forrettis hvis, som de fattige kand komme til beste.

12. Naar nogen af de fattige lemmer ved døden afgaar udi nogen af sieleboderne, da maa ingen af forstanderne udi sær for nogen vild, venskab eller forbøns skyld fordriste sig til at indsette nogen anden i steden, med mindre det skeer med oldermandens oc samtlige samme sogns forstanderis villie oc samtycke. Mens hvad penge-almiszen angaar, da skal ingen dend nyde uden effter directeurernis slutning paa convent huuset.

13. Naar oldermanden oc conventhuuszskriveren udgiver klar oc rigtig fortegnelse til forstanderne, hvad een hver af dennem kand

VII s.533

tilkomme at lade reparere paa de fattigis huuse oc vaaninger, ligesom brøstfeldigheden oc nødvendigheden kand være til oc hver aar med maadelig bekostning kand repareris, oc forstanderne det icke effterkommer, men motvillig forsømmer det, om endskiønt det ham betjmelig om aaret kunde være tilkiendegivet, saa at dend, som kommer effter ham, kunde formeene, ei heller at ville lade det giøre, efftersom det af hans formand var forsømt, hvorudover de fattigis huuse oc waaninger letteligen kunde geraade i slettere tilstand, da skal dend forstander, hosz hvilken dend første forsømmelse findis, stande derfor til rette effter directeurernis kiendelse. Skulle nogen af de fattiges huuse befindis saa gamle oc brøstfeldige, at de icke kunde hielpis, men skulle eragtes nødig enten at selgis eller af ny at opbyggis, da skal sligt skee med directeurernis samtycke.

14. Naar som heldst directeurerne eller magistraten sender bud til oldermanden om noget at bestille, eller oc oldermanden self haver noget med forstanderne at forrette, da maa forstanderne ei undskylde sig for een ringe aarsags skyld, men dend forstander, som paa sædvanlig maade er vorden tilsagt oc icke møder til forelagde tid, førend det sidste klockeslet haver udslaget, skal bøde til de fattige een half mark, oc dend, som udebliver een half time over dend foresatte tiid, skal bøde een mark; bliver hand lengere borte, bøde toe mark, men hvo, som gandske bliver borte uden billig aarsag eller forlof, skal bøde een rixdaler.

15. Dend forstander, som det falder til at gaa om med tauflen til syv-slags prædicken, skal, saalenge samme hans uge varer, eengang hver dag besøge Børnehuuset paa Christianshafn oc flitteligen give agt paa, om alting sammesteds gaar skickelig oc vel til baade med spisningen samt de fattige syges cur oc andet, item med optugtelsen udi guds frygt. Jligemaade skal hand oc fornemme hos handverks mesterne, om de sterke lemmer, som ere der inde, giøre deris piigt, som de bør, saa oc, om dennem derimod vederfaris det, som ret oc billigt er, oc maa ingen af stedets betienter vere forstanderen herudi til hinder udi nogen maade. Skulle det befindis, at nogen af lemmerne derinde hafde forseet sig, da bør de, andre til exempel, at straffis enten med riis, pidsk, hals jern eller i andre maader effter de udi bemelte Børnehuusz opslagne articler, hvilken straf skal skee udi forstanderens overværelse, saafremt nogen af directeurerne ej self derhos var tilstede. Forsømmer nogen af forstanderne at udkomme udi Børnehuuset, som forskrevet staar, da skal hand bøde een mark til de fattige, men bliver hand borte i tre dage, bøde

VII s.534

otte mark, oc saa fremdeelis, ligesom hand bliver borte til, hvorover Børnehuusets skolemester rigtig bog bør at holde.

16. Forstanderne udi alle sognerne skal gaa om hver sin uge om mandagen, tiisdagen oc taarsdagen med tauflen til syv-slags prædicken udi Hellig Geistis kirke oc om onsdagen klocken otte med tavlen udi St. Peders kirke. Oc skal forstanderne effter sædvanlig maade levere de paa forskrevne tider indsamlede tavle penge til oldermanden, som dem udi sit oldermands regnskab til jndtegt haver at føre imod adskillige extraordinaire udgiffter, som paa komme kand. Jligemaade skal oc samme forstander gaa om med tavlen til syv-slags-prædicken udi Vor Frue kirke om onsdagen oc levere de indsamlede tavlepenge paa sædvanlig maade fra sig til dend forstander i Vor Frue sogn, som staar for udgiffterne. Men naar der skeer præstevielse udi Vor Frue kirke oc der paa samme tid prædickes udi St. Peders kirke, da skal hand anmode een af de andre forstandere at gaa om i sit sted med tavlen udi St. Peders kirke, paa det de fattige ei derover skal komme til skade. Oc maa det ingenlunde være nogen forstander tilladt at lade andre, som icke ere forstandere, gaa om for sig med tavlen enten til høymesze, aften-sang eller syv-slags prædicken, i hvad forfald end paakomme kunde, under 2 rdrs. straf, hver gang det befindis, mens naar nogen forstander kunde have lovlig forfald, da skal hand ombede een af de andre eedsoerne forstandere, at hand det paa hans vegne vil forrette. Hvorimod hand skal være pligtig at tienne hannem igien udi lige tilfælde. Skulle oc alle fire forstandere udi sognet have lovlig forfald paa een tiid, som ei lettelig er at forvente, da skal de i tide give oldermanden det tilkiende, som da derpaa skal raade boed effter befunden beskaffenhed.

17. Jngen forstander maa reise eller drage af byen inden eller udenlands for at forrette noget for sig self eller andre, med mindre hand haver det med oldermandens oc de andre samme sogns medforstanderis villie oc samtycke saavelsom oc giør aftale med een af dennem, som i hans sted kand i agt tage, hvis ham imidlertiid kunde tilfalde at forrette. Hvo herimod handler, bøde een rixdaler oc stande derforuden oldermanden oc hans andre medforstandere tilrette effter sex af forstandernis sigelse.

18. Naar nogen af de fattige, som har nydt de fattigis penge eller anden almisze, ved døden afgaar, hvad heller de ere paa sengene udi sieleboderne eller andensteds udi nogen af sognerne, da skal dend forstander i sognet, som udgiften haver, tillige med skriveren oc een

VII s.535

eller to af de andre forstandere der sammesteds have flittig oc nøye indseende med, at dend afdødis effterladte gods bliver rigtig beskreven, vurderet oc ved auction giort udi penge, de fattige til beste, oc skal forstanderen dereffter føre sig de derfor indkomne penge til jndtegt udi sit special regnskab som anden u-visz indkomme.

19. Staader fogderne skal være forpligtede til, under deris almiszes oc tienisters fortabelse, at have flittig indseende med, at ingen gaar om at betle paa gaderne. Men hvis de finder nogen at betle, da skal de strax føre dend betlende ud til Børnehuuset, efftersom der aldeelis ingen betlere, hverken smaa eller store, maa tilladis at betle paa gaden.

Eden
for de fattiges forstandere, naar de i bestillingen indtræder.

Saasom ieg N. N. er af min kiere øvrighed antaget oc forordnet til at være een af de fattiges forstandere her udi dend kongl. residentz stad Kiøbenhafn oc til dend ende effter velbemelte min kiere øvrigheds ordre oc anstalt at oppebære oc igien uddeele hvis guld, sølv, penge, victualier eller andet, som de fattige huus arme hersammesteds enten allereede given er eller hereffter af fromme christne kand vorde given, da lover oc tilsiger ieg hermed, at ieg vil forestaa samme min bestilling med ald flid oc troskab, Gud til ære oc de fattige huusarme her i Kiøbenhafn til hielp oc tieniste, oc skal ieg aldrig besvige dennem noget fra, mig til gafn oc dennem til skade, saa sandt hielpe mig Gud oc hans hellige ord.

Da ville vi bemelte anordning oc articler etc. Hvoreffter etc. Givet etc. Hafniæ dend 18 octobris anno 1698.

Sæl. Reg. XL. 180-88.

VII s.536

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 10 19:22:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top