eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.773

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 513-514
Nummer: 773


<-Forrige . Indhold . Næste->

773.

21 Avg. 1697.

Bartholomæus Jensens Gavebrev til Kirker, Fattige og Vartov Hospital.

C. 5. etc. confirmation paa effterskrefne forskrivelse, lydendis ord effter andet som følger:

Saasom jeg Bartholomæus Jenszen, Hans Kongel. Majts. justitz oc cancellie raad, assessor udj højeste ret oc borgemester heri dend etc. Kiøbenhafn, nu liger paa min syge seng oc ej veed, hvor snart Gud allermegtigste mig fra denne elendige jammerdal til sit ævige gode udj himmelen vil forløse: da, i hvor vel ieg med min kiereste har oprettet et testament, som af Hans Kongl. Majt. allernaadigst er confirmeret, at ingen af vores fællis venner eller arvinger skulle arve noget førend beggis vores afgang, saa er dog hermed alligevel paa allerhøyst bemelte Hans Kongl. Majts. allernaadigste behag med min kierestes samtøcke oc got findende denne min sidste villie, at min kiereste giver oc erlegger til efterskrevne mine venner, nemlig til Christian Adolph Madsen, borger oc handelsmand her j staden, som har min datter Margrethe Christiansdatter, foruden de fiire hundrede rdr., hvorpaa ieg hendes mands obligation haver, aatte hundrede rdr., Anna Maria Jens Jacobsens encke, som er min half broders daatter, aatte hundrede rixdaler, saafremt hun udj hendis enckestand forbliver, oc Anne Maria Hansdaatter, nu værende i mit huus, u-gifft, min broder daatter, tusinde rixdaler, hvilke dennem udj reede penge eller gode obligationer skal gives aatte uger effter min afgang eller begravelse. Oc er iligemaade min villie, at min søsterdaatter Margrethe Christensdaatters mand ville have god tilsiun med Anne Marie Jens Jacobsens oc Anna Maria Hansdaatters middeler, at de paa skickelige maader oc visze steder vorder employeret oc sat paa rente til deris beste, hvorimod ovenbemelte mine arvinger eller deris arvinger, føde oc u-føde, ingen videre prætension eller tiltale, under hvad nafn det nefnis eller optenkes kand, hos bemelte min kiereste eller i andre maader paa min effterladende formue skulle have, mens med fornefnte trej tusinde rixdaler gandsche oc aldeelis vere fornøyede. At dette ovenskrefne u-ryggeligen holdes oc effterkommis skal, haver ieg her for ladet sette mit vaanlige zignete, saa oc venligen ombedet velædle hæderlige oc højlærde mand mag. Albrecht Fogsen, sognepræst til Trinitatis kirke her j staden, samt høiagtbare oc velfornemme mand

VII s.513

Mads Christenszen, borger oc handelmand her sammesteds, som hertil anmodede vidner egenhendig underskreven. Actum Kiøbenhafn ut supra. Sacræ regiæ Majestatis Daniæ et Norvegiæ notarius publicus Georgius From (L. S.).

Da ville vi bemelte forskrivelse, som samtlige fornefnte vores justitz raad Bartholomæus Jensens arvinger skal vere tilfreds med, udj alle dends ord, clausuler oc puncter, efftersom dend heroven indført findes, saavelsom oc, hvis hand oc hans bustrue dend 6 may anno 1689 til Hellig Geistes kirke, Vartov, Conventhuuset oc fattige raadstue encker udj Kiøbenhafn have testamenteret, allernaadigst have confirmeret oc stadfestet, saa oc hermed etc., dog siette oc tiende etc. Oc saasom forberørte vores iustitz raad haver siden fornefnte 6 may anno 1689 med magistratens samtycke mageskiftet een bebegravelses sted udj Hellig Geistis kirke med vores commerce raad os elskelig Peter Kloumand imod een hans begravelse sted udj St. Nicolai kirke i bemelte Kiøbenhafn, saa have vi efter meerbemelte vores iustitz raads effterleverskes herom allerunderdanigst etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at hun de fem hundrede slettedaler, som hun oc fornefnte hendes mand til deris forige begravelses underholding i Hellig Geistis kirke haver givet oc henlagt, derfra til deris nu havende begravelses vedligeholdelse i St. Nicolai kirke maa transportere, saa oc at hun de fem hundrede rixdaler, som de til een sengs underholding i Vartov haver testamenteret, med et hundrede rixdaler maa forøge oc forbedre. Forbydendis etc. Hafniæ dend 21 augusti 1697.

Sæl. Reg. XXXIX. 336-39.

VII s.514

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 8 19:14:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top