eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.767

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 509-510
Nummer: 767


<-Forrige . Indhold . Næste->

767.

10 Juli 1697.

Overenskomst mellem Klokker Søren Mathiesen og hans Stivmoder.

Søren Matthisen.

C. 5. etc, sonfirmation paa effterskrevne forskrivelse, lydendis ord effter andet som følger:

Kiendes ieg underskrevne Maren Kieldsdaatter, sal. Matthias Sørensens, forige klockers til Trinitatis kirke her j staden, at saa som fornefnte min sal. hosbund afvigte 2 augusti ved døden er afgangen oc nogle aar for hans død har oprettet een contract imellem mig oc hans søn Søren Matthiesen, nu klocker til Trinitatis kirke, dateret den 18 januarij 1690, hverleedis imellem os skulle forholdes oc mig udj samme contract er tilsagt frj huus-værelse hos hannem hans lifs tiid oc derhos aarlig 60 dr. oc tre faune brændeveed, oc som mig der foruden paa lod effter min sal. mand arvelig er tilfalden udj reede penge oc obligationer, hvoriblant Søren Matthiesens paa 200 sldr. er medberegnet, samt boehave, tilsammen 406 1/2 rd., foruden et seyerverk, som staar udj min liden stue, hvilket alt ieg self, saalenge ieg lever, skalter oc valter med effter min egen villie frj oc u-behindret af alle, da indgaar ieg hermed, at naar ieg ved døden afgaar oc har erlanget een skickelig begravelse efter proportion som min sal. hosbonde Matthias Sørensen, da skal min stifsøn Søren Matthiesen eller hans hustrue oc børn vere oc blive min rette oc sande arving oc de nyde oc annamme uden nogen registrering oc vurdering, hvis ieg mig da kunde effterlade. Dog at mine arvinger samtlig nyder et halfhundrede sldr. paa eengang, hvor med de samtlig skal vere fornøyet i steden for at arve, effterdj de ringe midler, som

VII s.509

ieg nu eyer, med Guds bistand i min sal. mands vere udj 32 aars aars egteskab er forhvervet uden nogen mine arvingers hielp oc bistand. At det saaleedis, som forskrevet staar, holdes oc effterkommes skal, haver vi dette testament oc forliig med egne hænder underskrevet oc venligen ombedet velædle hr. professor Worm, som forhen paa rettens vegne paa skiftet har været overværende, saavelsom oc edle oc høylærde mag. Albret Fogsen Wiit, sognepræst til Trinitatis kirke, oc velædle hr. professor Steenbuch tillige med dend danne mand Johan Rol som laugværge paa enckens vegne med os til stadfestelse at underskrive oc forseigle. Datum Kiøbenhafn dend 26 januarij 1697. Maren Kieldsdaatter sal. Matthias Sørensens (l. s.). Effter begiering som laugværge Johan Rul (l. s.). Søren Matthiesen (l. s.). Til vitterlighed effter begiering A. Fogsen (l. s.). Til vitterlighed effter begiering J. Steenbuch (l. s.). Paa rettens vegne O. W. Worm (l. s.).

Da, saafremt fornefnte Maren Kieldsdaatter sig ingen livs arvinger effterlader, ville vj etc., dog siette oc tiende penge etc. Forbydendis etc. Hafniæ dend 10 julij 1697.

Sæl. Reg. XXXIX. 307-08.

VII s.510

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 8 18:40:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top