eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.766

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 508-509
Nummer: 766


<-Forrige . Indhold . Næste->

766.

26 Juni 1697.

Om Direktionen over Børnehuset.

Hr. Matthias Moth med fleere.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Viide maa j, at vi allernaadigst haver for got befunden, at j eder her effter directionen over Børnehuuset paa Christianshafn oc Pesthuuset uden for Vester port skal antage. Thi haver j fornemmeligen der hen at see:

1. At alle slags nyttige manufacturer, i synderlighed af klæde oc bay saavelsom andre vahre, som saavel inden som uden lands kand afsettes, vorder indrettet oc vedligeholdt.

2. At gaderne her i voris etc. Kiøbenhafn for betlere vorder reenholdte. Til hvilken ende i de nuværende stoder fogder haver at mynstre, i de udygtiges sted andre dygtige at antage oc deris tal saaleedis at forøge, at til hver af stadens qvarteerer i det ringeste kand vere een eller oc tvende, som i det fornøden eragter.

3. At samme fattige, som er af dend førlighed, at de kand arbeide, til arbeide vorder holdte oc hos de mestere, som i Børnehuuset er, et eller andet handtverk at lære.

4. At de fattige med forsvarlig klæde oc føde, senge klæder oc tvæt vorder underholdte.

5. At de svage fra de friske vorder separerede oc enten i Pæsthuuset eller andensteds, hvor i det best oc beqvemmeligst for dennem eragter, med god opsiun oc varetegt til deris helbred hiulpen.

6. At der oc i Pæsthuuset vorder indrettet beqvemme steder, hvor afsindige mennisker kunde forvaris.

Oc paa det alting skickelig oc ordentlig dermed kand tilgaa, saa skal de geistlige iblant eder fornemmeligen have tilsiun, at hvis i den 3, 4, 5 oc 6te poster allernaadigst er anbefalet, tilbørligen effterkommis, oc tillige med begge borgemesterne drage forsorg, at de fattiges capitaler paa saa visze steder paa rente udsettes, at de fattige ei derved tager skade, oc til de verdslige iblandt eder aarlig i rette tide levere renten af bemelte capitaler, for hvilken rente oc dend godvillige gave, som af os oc stadens jndbyggere gives, de fattige skal underholdis. Oc maa ingen af capitalerne angribes, med mindre i det samtlige til manufacturernis des sterkere drift kunde fornøden eragte, da j dog først ved allerunderdanigst af eder samtlig

VII s.508

underskreven memorial voris allernaadigste villie derom haver at indhente. Med de øvrige poster skal de verdslige blant eder sig alleene befatte oc de geistlige derfor fri vere. Oc som vi dette manufactur verk af ald kraft vil ophielpe, saa skal voris oberster vere forpligtet, saa meget klæde oc bay oc andre vahre, de til deris anbetroede regimenter nødig haver, hos eder betimeligen at bestille oc de halve penge forud at betale. Derefter j eder etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 26 junij anno 1697.

Fortegnelse paa dem, som denne befaling blev udsted til, nemlig hr. geheime raad Moth, biskop doctor Henrich Borneman, politiemester Claus Rask, doctor Hans Wandel, cancellie raad Severin Rasmuszen, assessor Anders Jacobszen oc assessor Sigfried Friis Dverig.

Sæl. Tegn. L. 285-87.

VII s.509

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 8 18:33:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top