eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.715

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 481-483
Nummer: 715


<-Forrige . Indhold . Næste->

715.

14 April 1696.

Oprettelse af et Fiskekræmmerlav.

Privilegier oc articler paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj til at forekomme oc afskaffe dend skadelig forprang, som i sær ved færske søe- oc strand-fiskes indkiøb her j vores etc. Kiøbenhafn gaar i svang, allernaadigst haver for got oc nødigt eragtet, at et fiske kremmer laug her i staden indrettes. Oc paa det samme dis bedre kunde ved magt blive, have vj det effterschrefne privilegier oc articler allernaadigst meddeelt, hvoreffter saavel alle vedkommende som de, der hid indtil forprang brugt haver, under tilbørlig straf sig allerunderdanigst skal rette oc forholde, saa oc fiske-kremmerne i bemelte vores kongel. residents stad disze articler allerunderdanigst effterleve oc ej understaa sig, nogen ny vedtegt eller anden anordning imellem sig self at giøre, saafremt de icke derfor vil stande til rette oc straffes, som vedbør.

1. Maa ingen her udi staden hereffter vere tilladt at nære sig af at tilfals holde nogen slags fersk søe- oc strand-fisch, med mindre hand er borger oc virkelig boesiddendis her udj staden oc staar under magistratens iurisdiction. Dog maa det ham vere tilladt derhos een anden næring at bruge. Oc skal den, som fische handelen antager, vere forpligtet, førend hand noget dermed begynder, sig for magistraten paa raadstuen at angive oc der lade sig for saadan næring indskrive oc derpaa forsyne sig med magistratens besched oc beviis, at hand til saadan næring at bruge er berettiget. Hvo som sig herimod forseer, skal første gang have forbrudt vahrene til angiveren, anden gang foruden vahrenis forbrydelse til angiveren betale til politiecassen fire rixdaler oc tredie gang straffis paa kroppen med fengsel eller i gabestocken effter politiecommissionens sigelse.

2. Maa ej heller nogen uden de alleene, som næringen med færsk søe- oc strand-fisch haver antagen oc derfor paa raadstuen ere indskrevne, selge karper, karusser, gedder, braszen, sandeler, flirer, aborrer, skalle, horker, tobias, kræbs oc deslige fleere færske søe-fisk, i hvad nafn de have kand, item lax, færske oc speegede, store øreter, østers, torsk, sild, rocker, hvidlinger, kuller, pigvard, flynder,

VII s.481

makreel, tunger, aal, hummer, krabber, meszlinger, næger oc deslige meere færsk søe- oc strand-fisk, i hvad nafn de oc kand have.

3. Skal oc de samme, som til saadan næring ere berettigede, ej maa tilfals holde eller selge nogen af oven bemelte levende fisch uden de, som ere karske oc sunde, oc af de døde uden de, som ere friske oc nyligen fangne oc ej stinkende eller lugtende af forraadnelse, under vahrenis fortabelse, hvergang nogen dermed vorder befunden.

4. Oc paa det jndbyggerne her udj staden kunde vide, hvor samme vare tilkiøbs kand faais, saa skal de, som dermed handle, staa oc sidde een deel langs ad canalen paa begge sider af weyer huuset oc wrager broen oc een deel paa Christianshafn ved den ny broe, hvor dennem oc saa af politie-commissionen skal ordineris visse stæder imod een aarlig afgifft til vedkommende, saa oc deris nafne oc boepæle gives tvende gange om aaret, nemlig til paaske oc Mickaelis? ved politiemesterens placat tilkiende.

5. Oc som de, der sig i dette laug begiver, altid bør at have saadan forraad af adskillige slags færsch fisk, at de, naar de behøvis, kand for billig priiss tilkiøbs bekommis, saa skal oc samme alleene vere tilladt, saadanne vare saavel i deris huuse som paa forbemelte pladser fal at holde, dermed at omløbe oc til jndbyggerne at selge. Dog skal det vere een hver jndvaaner her i staden tilladt, ved sig eller hans tyende at kiøbe af samme vare til sit eget huusis fornødenhed saavel i staden som ude paa landet, hvis hand kand bekomme, dog ej berettiget dem igien at selge. Iligemaade skal jngen paa landet boende vere formeent, sine egne vare i staden at lade indkomme oc i store eller smaa partier selge, ej heller de skiberomme, som fra Tydskland med fisch hidkommer, vere forbudne deris fisk af skibene til hvem dennem kiøbe vil u-behindret at afhænde.

6. Saa skal det oc vere fornefnte færsk søe- oc strand-fiske kremmere allernaadigst tilladt self et drage ud paa landet for at tilkiøbe oc forskaffe sig varene fra første haand, hvor udj ingen enten paa rytter- eller proprietariers goeds maa giøre dennem nogen hinder eller forfang, mens een hver bør at vere dennem udj saadanne varis lovlig indkiøb beforderlig, saasom det geraader til det gemeene beste, hvor for oc saa amtmændene, een hver udj sin district, enten self eller ved deris betiente haver at hielpe disse kremmere til deris ret, naar de over nogen u-forsvarlig hindring oc forfang sig for dennem beklager.

7. Paa det saadanne fiske-vare for desto billigere priis her i staden kunde bekommis, saa skal ald anden forprang af samme vahre

VII s.482

hermed gandske vere afskaffet oc til dend ende alle omkring Kiøbenhafn udj Skovshovet oc Væbek samt ved Helsingøers side boende familier, bønder, fiskere oc huusmænd hermed strengeligen vere forbudne, at de hereffter hverken drager hen til andre nær hos eller langt borte liggende landsbyer eller gaarde for at opkiøbe saadanne vahre, icke heller af nogen udj deris egne byer eller igiennem reisende sig samme, uden til deris eget huuses fornødenhed, under vahrenis fortabelse, naar de dermed antreffes, tilhandler oc opkiøber. Oc paa det at derved kunde haves nogen tilsyn oc indseende, saa haver amtmændene hver udj sin district dertil at lade ordinere nogle visse personer, som paa de stæder, hvor amtmændene det nødigt befinder, derpaa kunde have tilbørlig opsyn. Oc skal de vare, som confisqveris, deelis imellem amtmanden, de personer, som dermed haver opsyn, oc angiveren i trende lige deele. Dog fischerne ej formeent at selge paa axel-torv her j staden hvis Guds velsignelse af fisch, de med deris egen flid af stranden kand fange.

8. De fisch, som hertil staden føres med vogne for at selgis, skal fal holdis paa de ordinerede stæder, i Kiøbenhafn ved strandsiden fra Høibroe til Veyerhuuset oc paa Christianshafn ved spøitehuuset, men de, som til vands med baade eller skiberomme hidføris, skal fal holdis i Kiøbenhafn fra Veyerhuuset til gang broen oc paa Christianshafn ved Røde oc Christianshafns broe.

9. Skal det ocsaa vere een encke tilladt effter hendis mands død at blive ved denne næring, saa lenge hun sidder u-gifft oc sig tilbørligen forholder; mens giffter hun sig, skal hun vere til forpligtet at levere fra sig hendis afdøde mands raadstue beskeed, denne næring angaaende, oc bør dend effterkommende mand sig af samme hendis forige mands raadstue-beskeed eller næring ej at betienne, med mindre dend hannem effter dend 1. articuls indhold af magistraten er bevilget. Befindis nogen herimod at handle, have forbrudt varene, som hand antreffes at handle med, til angiveren oc der foruden betale oc straffis, som udj forbemelte første articul ommeldt er.

Thj byde oc befale vi hermed vores stifftbefalingsmænd, amtmænd, præsident, borgemestere oc raad, byefogder oc alle andre, som disse artichler under vores cancellie seigl tilskicket vorder, etc. Givet paa vort slot Kiøbenhafn den 14 aprilis anno 1696.

Sæl. Reg. XXXIX. 60-64.

VII s.483

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 6 16:54:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top