eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.714

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 478-481
Nummer: 714


<-Forrige . Indhold . Næste->

714.

11 April 1696.

Oprettelse af et Hønsekræmmerlav.

Privilegier oc artichler paa tryk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj til at forekomme oc afskaffe dend skadelig forprang, som i sær ved høns oc fugle-verchs indkiøb her j vores etc. Kiøbenhafn gaar i svang, allernaadigst haver for got oc nødigt eragtet, et hønse-kremmer-laug her i staden indrettes, oc paa det samme laug disbedre kunde ved magt blive, have vi det effterskrevne privilegier oc artichler allernaadigst meddeelt, hvoreffter saavel alle vedkommende som de, der hidindtil forprang brugt haver, under tilbørlig straf sig allerunderdanigst skal rette oc forholde, saa oc hønse-kremmerne i bemelte vores kongl. residentz stad disse artichler allerunderdanigst effterleve oc ej understaa sig, nogen ny vedtegt eller anden anordning imellem sig self at giøre, saafremt de icke derfor vil stande til rette oc straffes som vedbør.

1. Maa ingen her udj staden hereffter vere tilladt at nære sig af at tilfals holde nogen slags fugle- eller feder verch, vildt eller tamt, store eller smaa dyr eller eg, med mindre hand er borger oc

VII s.478

virkelig boesiddendis her i staden oc staar under magistratens jurisdiction. Oc skal dend, som saadan næring antager, vere forpligtet, førend hand noget dermed begynder, sig for magistraten paa raadstuen at angive oc der lade sig for saadan nering indskrive oc derpaa forsyne sig med magistratens beskeed oc beviis, at hand til saadan næring at bruge er berettiget. Hvo som bliver antreffet, sig herimod at have forseet, skal første gang have forbrudt varene til angiveren, anden gang foruden vahrenis forbrydelse til angiveren betale til politie-cassen fiire rixdaler oc tredie gang at straffes paa kroppen med fengsel eller i gabestocken effter politie-commissionens sigelse.

2. Maa ej heller nogen uden de alleene, som næringen med fugle- oc federverk haver antagen oc derfor paa raadstuen ere indtegnede, selge kalkunske haner oc høns, capuner, smaa høns, kyllinger, duer, vilde oc tamme ender oc giæs, aggerhøns, snepper, brochfugle, kramsfugle, stær, lerker, spurrer, dyr, store oc smaa, harer, caniner oc deslige meere saavelsom oc saa eeg.

3. Skal oc de samme, som saadan næring haver antaget, ej maa tilfals holde eller selge nogen af ovenbemelte vare, som levende ere, uden de ere karske, sunde oc vel ved magt, oc af de, som døde ere, ingen uden de, som ere ferske oc ej stinkende eller lugtende af forraadnelse (hvilket sidste oc saa om eg skal forstaais), under varenis fortabelse, hver gang nogen dermed vorder befunden.

4. Oc paa det jndbyggerne herudj staden kunde vide, hvor saadanne vare tilkiøbs kand bekommis, saa skal de, som handle med de samme, have et skildt udhengendis for det huusz, de iboer, hvorpaa de af kiøbende kand kiendis oc findis, oc skal derforuden saadanne hønse-kræmmeris nafne oc boepæle tvende gange om aaret, nemlig til paaske oc Mickaelis, tilkiende gives ved politie mesterens offentlige placater, som allevegne skal opslaais.

5. Oc om de, der sig i det laug begive, altiid bør at have god forraad af oven specificerede vahre, saa at de altiid, naar de behøvis, kand for billig priis til kiøbs bekommis, oc til dend ende skal vere foraarsaget, et stort forlag at giøre, saa skal oc samme alleene vere tilladt, saadanne vare ej alleeniste udj deris egne huuse fal at holde, mend end oc saa at omgaa med dennem til jndbyggerne at selge. Dog skal det vere een hver indvaaner her udj staden frit tilladt, ved sig eller hans tyende at kiøbe af samme vare til sit eget huusis fornødenhed paa axeltorv eller ude paa landet, hvis hand kand bekomme, uden saadant igien nogenlunde til andre at selge. Jlige-

VII s.479

maade skal det oc icke vere nogen paa landet boende formeent, sine egne vare at lade indkomme oc paa axeltorv selge.

6. Det skal oc vere oven bemelte fugle-, vildt- oc eg-kremmere allernaadigst tilladt selv at drage ud paa landet oc over alt baade udj denne oc andre provincier at tilkiøbe oc forskaffe sig varene fra første haand, hvorudj ingen enten paa rytter- eller proprietariers gods maa giøre dennem nogen hinder eller forfang, mens een hver bør at vere dennem udj saadanne vares lovlig indkiøb beforderlig, saasom det geraader til det gemeene beste, hvorfore oc saa amtmændene, een hver udj sin district, enten self eller ved deris betiente haver at giøre disse kræmmere, naar de over nogen u-forsvarlig hindring oc forfang sig beklager, ald muelig assistentz.

7. Paa det saadanne vare af fugl-verch, dyr oc eg for desto billigere priis kand bekommis, saa skal ald anden forprang hermed fremdeelis gandske vere afskaffet oc til dend ende alle Valdbye, Hvide-Ovre, Røde-Ovre, Aved-Øre oc alle andre omkring Kiøbenhafn boende familier, bønder oc huusmænd hermed strengeligen vere forbudne, at de hereffter hverken drager hen til andre nær hos eller langt borte liggende landsbyer eller gaarde for at opkiøbe saadanne vahre, ej heller af nogen udj deris egen bye eller igiennemreisende sig samme, under varenis forbrydelse, naar de dermed antreffes, tilhandler oc opkiøber. Oc paa det at derved kunde haves nogen tilsiun oc indseende, saa haver amtmændene een hver udj sin district dertil at lade ordinere nogle visze personer, som paa de steder, hvor amtmændene det nødigt eragter, derpaa kunde have tilbørlig opsiun. Oc nyder amtmanden een tredie part af de vahre, som i saa maader confisqveris, oc de persohner, som dermed haver opsiun, een tredie part oc angiveren een tredie part.

8. Skal det oc vere een enke tilladt, effter hendis mands død, at blive ved denne næring, saalenge hun sidder u-gifft oc sig tilbørligen forholder. Mens giffter hun sig, skal hun vere tilforpligtet at levere fra sig hendis afgangne mands raadstue-beskeed, denne næring angaaende. Oc bør dend effterkommende mand sig af samme hendis forige mands raadstue beskeed eller næring ei at betienne, med mindre det hannem effter dend første articels sigelse af magistraten er bevilget. Befindes nogen herimod at handle, have forbrudt vahrene, som hand antreffes at handle med, til angiveren oc derforuden betale oc straffes, som udj dend første articul ommeldt er. Thj byde oc befale vi hermed vores stifftbefalingsmænd, amtmænd, præsidenter, borgemestere oc raad, byefogder oc alle andre, som disze artichler

VII s.480

under vores cancellie-seigl tilskicket vorder, at de dennem paa behørige steder til allis efterretning strax lader læse oc forkynde oc siden derover alvorligen holder. Givet etc. Hafniæ dend 11 aprilis anno 1696.

Sæl. Reg. XXXIX. 56-60.

VII s.481

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 6 16:22:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top