eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.699

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 469-471
Nummer: 699


<-Forrige . Indhold . Næste->

699.

21 Dec. 1695.

Artikler for Vaterskovten.

Artichler for water schouten, som Cornelius Niszen siden self har ladet trøcke.

Artichler for water schouten.

1. Skal water skouten holde et rigtigt mantal over alle dem, som herfra vores residentz stad vil fare paa coopvardie, til hvilken ende een hver, som til søe farten lyst haver, skal vere tiltengt at angive sig hos hannem oc deris nafne j hans protocol lade indtegne med forklaring, hvor de ere fødde, oc hvor de haver deris tilhold.

2. Een hver, som sig saaleedis hos water skovten lader indskrive, skal derfor tage hans beviis under haand oc seigl paa een trøgt seddel, som dertil er forordnet, for hvilken beviis water skovten skal nyde 12 Sk. danske.

3. Jngen skipper maa understaa sig at antage nogen skibsfolch til sit skib, vere sig til hvad farvand, det vere vilde, med mindre een hver af dennem, som vil lade sig hyre, kand med water skovtens attest beviise, at de hos hannem ere indskrefne, under 10 lod sølfs straf, de 2/3 deele til water skouten oc dend 1/3 deel til gamle fattige søefarne mænd.

4. Naar nogen skipper behøver at antage folch til sit skib, skal det staa hannem friit for at bruge water skouten eller icke. Men om hand vil bruge ham, da skal hand betimeligen give ham tilkiende, naar hand sine folch agter at antage, til hvilken tiid water skovten uden nogen undskylding skal vere tilstede oc folchenes nafne udj een dertil forordned protocoll indføre med underretning, til hvad reise de ere antagne, oc paa hvad conditioner, samt hvor meget dem til hyre eller maanets penge er lovet, oc hvormeget de deraf strax haver annammet, med videre, som til vedkommendes underretning i sin tiid kunde eragtes fornøden at antegne. Om hvilken accord imellem skipperen oc hans folch water skovten skal udfærdige et jnstrument, lige lydende med hans protocol, som af skipperen oc samtlige hans antagne folch skal underskrivis oc med vater skoutens nafn oc hans dertil forordnet seigl skal vereficeris. Hvilket instrument eller artickels bref skipperen, saa lenge samme reise varer, skal have ved skibet. Oc skal da water skouten nyde een skilling danske af hver

VII s.469

daler, som skibs-folckene, før de reisen begynder, til hyre eller maanets penge i hans nærværelse vorder betalt. Oc naar reisen er fuldendet, skal hand oc, saafremt skiberommet retournerer oc loszer, nyde 1 Sk. af hver daler, som de da har til gode, som skibs folckene j deris hyre eller maanets penge skal kortes, til hvilken ende betalingen j hans nærværelse altiid skal skee.

5. Naar skibs folckene saaleedis udj water skovtens nærværelse ere antagne oc deris nafne, som i dend 4de post er meldet, indskreven, skal water skovten vere pligtig at skaffe skipperen de antagne folch om-borde, til hvad tiid effter 24 timers forløb hand det begierer, eller oc, om nogen skibs-officerer eller matroser skulle holde sig til side oc sig ej til dend dennem foresatte tiid paa skibet indfinder, skal hand, saafremt skipperen hannem det dend samme dag, som de skulle have veret ombord, tilkiende giver, uden ophold paa egen bekostning skaffe ham til stede igien, oc hvis hand det ej kand, uden videre process strax betale, hvis penge dend undvigede hafde faaet paa haanden, hvorimod water skouten maa have sin lovlig regres til dend bortløbne effter søe rettens 1 capitels 3de artickel. Men giver skipperen det ej i rette tiid an for water skovten, svarer hand self til skaden oc søger ligesom vaater skoutev sin regres effter bemelte articul.

6. Water skouten skal vere tiltengt, nøye at give agt paa, at ingen udlændiske capitainer eller skippere, som med deris skiberomme her til staden ankommer enten for at overvintre eller for at losze eller lade, uden vores sær allernaadigst tilladelse enten self eller ved andre hyrer eller lade hyre nogen skibzs folch. Oc om hand kand fornemme nogen, som sig sligt tør understaa, haver hand det u-fortøvet paa vores admiralitet at give tilkiende.

7. Skal hand oc flittig give agt paa, at een hver skipper, som herfra staden farer uden rigerne, hiemfører saa mange baadsfolch med sit skib, som hand her har antaget, oc det ej skeer, da strax at give det tilkiende for magistraten.

8. Skal waater skouten vere pligtig, hver fierding aar udj vores danske cancellie saa oc til magistraten at indgive een rigtig specification under hans haand paa, hvor mange skibe oc skiberomme ved nafn oc dregtighed, samt hvor mange søe folch herfra staden virkelig farer paa coopvardie eller er her tilstede, at deraf kand sees, hvorleedis deris tall tilvoxser eller aftager.

9. Skal vater skouten til sin tiennistes desbedre forretning vere pligtig self at holde oc lønne saa mange tiennere, som hand

VII s.470

effter tidernis leilighed behøver, paa det ingen ved ham skal lide nogen ophold.

10. Af hvis bøder, enten skippere eller søefolch effter denne vores allernaadigste anordning vorder til funden at betale, skal vatter skouten nyde de 2/3 deele oc gamle fattige søefarne folch dend 1/3 deel, hvorfor vater skouten aarlig skal giøre rigtig regnskab til magistraten oc samme fattiges penge dennem tillige med levere.

11. Naar water skouten vil paa gribe nogen, som enten med sin hyre kand vere bortløben eller icke i rette tiid vil forføye sig ombord, da skal alle her i staden vagt havende officerer hermed allernaadigst vere anbefahlet, hannem paa ansøgning med fornøden mandskab at assistere, oc maa ingen derudj vere ham hinderlig eller formeene ham at randsage effter de undvigte, saafremt de ej vil lide i deris stæd.

12. J det øvrige haver vater skouten oc alle vedkommende at rette sig effter vores allernaadigste lov oc forordninger. Givet etc. Hafniæ dend 21 decembris 1695.

Sæl. Reg. XXXVIII. 552-55.

VII s.471

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 5 08:46:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top