eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.696

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 461-467
Nummer: 696


<-Forrige . Indhold . Næste->

696.

26 Nov. 1695.

Ceremonier ved Kronprins Frederiks Bryllup.

Anordning,
        hvoreffter

Wii Christian den femte etc. allernaadigst ville, at med hendes kongl. høihed princesse Lovise af Mechlenborg hendes indhæntelse oc siden med hans kongl. høihed vores elskelige kiere søn cron-printzen Friderich etc. hans copulation oc bilager skal forholdes.

De personer, som ere anbefalede at giøre opvartning, tilsigis toe dage tilforne at lade paa dend bestemte dag, saa snart det dagis, deris carosser og handheste møde uden for Nørre port ved Blegdammene imellem Nørre oc Øster port oc der holde j god orden, oc at de for deris egne personer saavelsom deris hustruer, møeder om effter middagen til opvartning paa slottet j de ordinerede gemakker. Jligemaade tilsigis de cavalierer, som ere ordinerede til at vere til hest, at møde paa ridebanen for at følge ud med hans kongel. høihed cronprintzen. Oc denne tilsigelse skeer ved vores ober cammer junker som ober marskalch, vores hofmarskalch oc vores staldmester, ligesom det een hvers function vedkommer. Oc skal dend paa alle fornødne stæder udsatte vagt saavelsom vagten ved Nørre port ej tillade nogen anden end de tilsagde vogne at kiøre ud eller ind af Nørre port eller paa dend vey, som marchen gaar paa, saa lenge indhentelsen varer, men skal til anden vey oc til andre stadens porte henviises.

Oc skal marchen skee i effterskrefne orden.

1. Een trop af tyve heste med een trompeter, som føris af een lieutenant.

2. Handhestene, som føris af een foder marskalch, som dertil forordnis. Oc gaar handhestene effter dend rang, som deris eyere have, saaleedis at de fornemstes gaar sidst oc de ringestes først.

3. Een sqadron til hest af brigadier Rantzovs regimente, commanderis af een major.

4. Foder marskalch til hest, som fører alle carosser j dend orden, som om handhestene sagt er, oc gaar de til carosserne hørende laqueier for deris herrers carosser til foeds tree i een rad, oc lader vice stadtholder grev Ahlefelt, gref Reventlov, stadtholder oc general lieutenant Gyldenlewer føre deris handheste for deris carosser.

5. Een trop af tyve heste af vores lif garde til hest med toe trompeter, som føris af een lieutenant.

VII s.461

6. Hans kongel. høiheds cron printzens handheste, som føris af een, som dertil vorder ordineret.

7. Vores egne hand heste, som føris af vores berider.

8. Vores oc cron-printzens pager til hest, som føris af deris hofmester.

9. Academisterne, som føris af academiets staldmester.

10. Hoff pauker oc trompeter, som dend gandske march lader sig høre.

11. Elleve af vores egne vogne, som føris af een cavalier, som dertil vorder ordineret oc dend dag staldmesters charge forretter. Oc saasom nogle af disze vogne bliver ordinerede at hente hendis kongel. høihed princessen af Meklenborg fra Jægersborg, saa følger de her i deris rang, saasnart de derfra tilbage kommer.

12. I de første syv af vores vogne sidder hendis kongel. høiheds følge. De neste fiire kiører tomme, oc dend sidste er brudevognen.

13. Alle de riddere oc cavalierer, som ere ordinerede at ride for hans kongl. høihed, tre oc tre til sammen, saaleedis at de fornemste rider sidst.

14. Vores oc hans kongel høiheds staldmestere.

15. Hans kongel. høiheds laqueier til foeds.

16. Hans kongel. høihed til hest med sex af vores drabanter garde ved sin høire oc sex ved sin venstre side og een fører, som gaar for de sex ved dend høire side.

17. General leutenant eller stadtholder Gyldenlev oc grev Reventlov.

18. Vores laqueier til fods.

19. Brudevognen med otte heste for. Ved hver side af den gaar sex af vores drabanter garde med een fører for dend høyre trop. Saa gaar oc een af vores laqueier ved hver dør af vognen, om noget kunde vere at befale.

20. Vores garde til hest udj tre esqvadroner, føris af general lieutenant Pless som oberst af garden.

21. Saasnart hendis kongel. høihed princesse Lovise af Mechlenborg er ankommen oc hans kongel. høihed cron printzen haver taget mod hende ved det opslagne telt, begynder alting at marchere. Strax derpaa føris hendis kongel. høihed princesse Lovise af Mechlenborg j brudevognen af hans kongel. høihed cronprintzen. Oc som cron princessen oc førstinden af Anhalt møder oc ved fornefnte telt for at bevelkomme hendis kongel. høihed princesse Lovise

VII s.462

af Mechlenborg, saa setter cron princessen sig paa dend venstre side bag i brude vognen hos hendis kongel. høihed princesse Lovise af Mechlenborg oc førstinden af Anhalt for i hos den princesse, som kommer med princesse Lovise. Jmidlertiid princesse Lovise oc cron princessen er af carosserne, bæris deris slæbe af deris cammer junkere. Oc skeer marchen fra skydebanen til værmøllerne for Østerport, derfra over steenbroen, forbj Harboes hauge, forbj accise boden, som staar uden for Øster port, derfra langs contrescarpen imellem Øster- oc Nørre port, ind ad Nørre port, derfra vriis om forbj vagten til gammel Nørre port, derfra igiennem Nørre gade, Gammel torf oc dend ny gade ved Gammel torf, need ad Vimmelskaft, over Amager torf, igiennem Øster gaden, paa Kongens torf, forbj corps de garden, Gisis, admiral Juels oc stadtholder Güldenlevis huse, langs Giethuuset oc canalen, forbj Holmen, over slots platzen, forbj Høybro, langs ned ad Slotz holmen, op ad Ny torf. Oc derfra gaar hver til sit saasnart mueligt. Oc at dend vej, som til indhentelsen brugis, derved icke belemris, hvormed majoren, som commanderer esqvadronerne, skal have god tilsyn.

22. Naar brudevognen er indkommen i byen, da forholdis med skyden effter dend derom giorde ordinance.

23. Alle vores vogne kiører forbj slottet igiennem gardens stald til vores staldgaard, saa snart de derudj værende personer ere afstegne, undtagen cron princeszens, cron printzens, dronningens, dend første af vores egne oc dend anden af vores egne vogne, som bruden fører. Disze fem carosser kiører ind paa slotsgaarden og setter sig der i god orden.

14. Vores garde til hest setter sig paa slotspladtzen uden for slottet, saasnart den kommer over Holmens broe.

25. Paa slots broen oc indtil slots trappen staar granaderer j to linier.

26. Vj møder self neden for trappen med dronningen, hvis slæb bæris af princeszen af Homborg, oc tager imod hendis kongel. høihed princesse Lovise af Mechlenborg, hvis slæb bæris, saasnart hun er stegen af vognen, af hendis naade stadtholder Guldenlewis gemahl, oc cron princeszens slæb bæris af grevinde Reventlov. Oc følgis op til sammen igiennem det røde oc hvide forgemach ind i vores eget oc derfra udj dronningens gemak.

27. J det røde for gemak maa alle skickelige oc vel kledde personer indgaa, i det hvide bliver alle de til opvartning tilsagde personer, som ej ere riddere, oc i vores eget gemak ere alle ridderne

VII s.463

af begge ordener saavelsom vores cammer junkere oc andre, som hof chargerne betienner.

28. Fra dronningens gemak føris hendis kongl. høihed princesse Lovise op udj hendis værelser af hof marskalchen oc geleides did af cronprintzen, oc følger de forordnede kongel. betiente oc de forordnede fruer med oc bliver der, indtil princessen igien nedgaar, i forgemacket. Begge deris kongel. høiheder bliver saa lenge j deris gemacker, oc naar alting er paa reede hænder, advaris de derom af hof marskalchen, oc ledsager cronprintzen princesse Lovise tilbage igien udj dronningens gemak, oc følgis, som før er meldt.

29. Wejen fra det røde gemack til riddersalen skal vere lagd med rød klæde oc dend heele slots gaard illumineret med lygter oc 24 officerer staa paa slots trappen oc bære hver toe antente fackkeler af hvid vox i een haand kaarsvis, oc naar ceremonie mesteren oc oberste Osten er gaaet forbj med deris trop, skal officererne med deris fakler gaa nest for ved vores ober cammer junker oc hofmarskalch.

30. Naar processionen begynder, skal ceremoniemesteren oc oberste Osten som kiøgemester gaa for an oc følgis af alle de, som ere tilsagde at giøre opvartning, som ej ere riddere, hver effter sin rang par viis, saaleedis at de ringeste gaar først oc de fornemste sidst. Nest dennem gaar vores ober cammer junker som ober marskalch med sin ober marskalchs staff oc vores hofmarskalch med sin marskalchs staff. Derpaa følger vj self med cron printzen oc nest effter os førsten af Anhalt oc begge Gyldenlever, dernest alle ridderne af begge ordener, hver effter sin rang, saaleedis at de fornemste gaar nest os self oc de ringeste slutter troppen.

31. J denne orden gaar vj med cronprintzen fra vores eget igiennem begge vores forgemacker over drabanter salen need af slots trappen paa slotsgaarden, hvor vj med cronprintzen gaar under een rød fløyels himmel, som skal bæris af fire grever, som ere cammer herrer, fra slotz trappen over slots gaarden op ad trappen til riddersalens dør, hvor vj med cron printzen qvitterer bemelte himmel, oc den bæris hen igien af fornefnte personer til slotstrappen oc bier der effter dronningen.

32. Jmidlertiid vj gaar paa slotztrappen oc over slotsgaarden, skal poucher oc trompeter lade sig høre, oc continuerer de, indtil dronningen er kommen i riddersalen. Oc fører vi cron printzen under dend for hannem ordinerede himmel, oc træder vi self under vores. Obersten oc obersteleutenanten af garden, vores ober oc hof marskalch, naar de ej videre haver at forrette, saavelsom vores cammer herrer

VII s.464

oc cammer junkere gaar bag vores stol. Førsten af Anhalt oc begge Gyldenlever træder op paa trappen og staar hos vores høire side, ridderne af Elephanten oc Dannebrogue staar neden for trappen paa den platz, som er imellem vores oc cron printzens himmel.

33. Naar vi ere kommen under vores himmel, gaar vores ceremoniemester oc oberste Osten tilbage igien oc følgis af alle cavalierer, som ej ere riddere, j den orden, som før er sagt, oc troppen sluttis af vores ober- oc hof marskalch, hvilke anmelder dronningen, at det er tiid. Saa gaar vores ceremoniemester oc oberste Osten med deris følgende trop j samme orden, som sagt er, oc den samme vej, som de os ført haver, ned ad slotstrappen til riddersalen. Nest ceremonie mesterens oc oberste Ostens trop følger de fiire oc tyve vox fakler, dernest vores ober cammer junker oc vores hof marskalch, nest dennem bruden hendes kongelig høihed princesse Lovise imellem dronningen oc cron prinseszen under dend røde fløyels himmel, som dennem neden for slotz trappen paa slotsgaarden møder oc bæris af de samme, som den over os oc cron printzen baaret haver. Dronningens, princesse Lovises oc cron princessens deris slæbe bæris af de udj dend 26 articul ommelte høye stands personer. Nest himmelen uden for dend gaar førstinden af Anhalt oc dend princesse, som kommer med princesse Lovise. Nest dennem gaar alt fruentimmeret, hver effter deris rang, par vis, saaleedis at de fornemste gaar nest effter princesserne oc de ringeste sidst, Oc gaar de saa i dend orden over slots gaarden til riddersalens dør. Naar dronningen er kommen ind i riddersalen, da holder pauker oc trompeter op, oc bevelkommis dronningen oc printzeszerne der med een musique, som varer, indtil salmen for copulationen skal syngis. Oc geleider dronningen princesse Lovise under dend for hende ordinerede himmel oc siden træder hun til os under vores himmel med cron princessen oc de andre princesser til de for dem ordinerede stole. Fruentimmeret, som følger dronningen, forbliver paa dend pladz, som er paa dend venstre side imellem vores oc princesse Lovises himmel.

34. Naar dronningen oc hendis følge er kommen ind i salen, hvor copulationen skal skee, oc dronningen haver begivet sig til os under vores himmel, bærer de samme grever, som ere cammerherrer, den himmel, de over os oc dronningen haver baaren, ind i den sal, hvor copulationen skal skee, oc setter dend over brude skammelen, oc da træder general leutenant oc stadtholder Guldenlew, grev Reventlov oc gref Vedel til oc tager imod bemelte himmel oc holder dend over cron printzen oc princesse Lovise, mens copulationen varer.

VII s.465

35. Naar alting er i bereedskab, saa kommer ober- oc hofmarskalch oc advarer os oc dronningen derom. Saa gaar vi til cron printzen oc dronningen til princesse Lovise oc leeder dem under den himmel, som holdis over brudeskammelen, oc gaar vi da med dronningen tilbage igien under voris himmel.

36. Dereffter syngis dend salme: I Jesu navn skal ald vor gierning skee, oc træder saa vores confessionarius doct Peter Jespersen frem oc forretter udj herrens nafn copulationen i dansk sprog.

37. Efter copulationen begynder musichen igien, oc gaar cron printzen med princesse Lovise under dend for ham ordinerede himmel, oc dereffter løsis de ordinerede stycker.

38. Midlertid kommer de fire cammerherrer igien oc tager himmelen fra de fire riddere af Elephanten, som retirerer dem til deris første plads, oc bæris himmelen af de fire cammerherrer i ridder salen, hvor dend imodtagis af andre oc bortbæris.

39. Madden bæris af de dertil ordinerede officerer, oc advarer ober oc hof marskalch, naar det er tid at gaa til taffel. Saa setter vj os mit for dend brede side af det aflang fiirekantet bord oc dronningen hos vores venstre side, hos vores høyre side sidder bruden princesse Lovise oc hos hende cron printzen; hos dronningen paa dend venstre side sidder cron princeszen; alle ved dend brede side af bemelte bord. Ved dend smale side af bordet, som er paa vor høyere haand, sidder først dend princesse, som kommer med princesse Lovise, oc nest hende førsten af Anhalt, oc ved hans højre side ved bordets hiørne staar en forskierer. Ved dend smale side af bordet, som er paa dend venstre haand, sidder førstinden af Anhalt oc nest hende princessen af Homborg, oc ved det hiørne af bordet nest hende staar iligemaade een forskierer. Oc spiszer dend gang ingen anden hos vores taffel. For os skæncker general leutenant Güldenlew, for dronningen stadtholder Güldenlew, for cronprintzen grev Reventlov, for princesse Lovise grev Ahlefeldt oc for cronprinceszen gref Friis. De andre førstelige personer opvartis af de dertil ordinerede personer. Glaszene, naar de ere skenkede, bæris til disze cammer herrer af de dertil ordinerede hof junkere paa et credentz tallerken.

40. Efter at maaltidet er endt, føris bruden af os self op i hendes sove gemak oc følgis af dronningen, cronprintzen, princeszerne, førsten oc førstinden af Anhalt oc andre, som det vorder anbefalet, oc gaar ober oc hof marskalch for os med deris stave. Oc naar vi haver tagen afskeeden, følger de os ned igien i vores gemach.

VII s.466

41. Anden dagen om efftermiddagen befinder vi os j det samme gemak, hvor copulationen forige dag skeede, oc sidder vj med dronningen, cron printzen oc hans gemahl samt cron princeszen under dend himmel, vi var under dend forige dag. Førsten oc førstinden af Anhalt samt de andre princesser sidder paa de for dem ordinerede stole, oc tilsigis til denne act alle vores betiente i de trende første classer med deris hustruer at møde.

42. Saasnart vi kommer j salen, begynder musichen, oc naar dend opholder, træder biscopen af Sællands stifft frem oc giør een kort sermon paa danske, hvorudj hand ynsker os oc brudefolchene til lycke oc lyser velsignelse.

43. Naar dend tale er til ende, begynder musichen igien, oc naar dend opholder, træder dend forordnede academist frem oc holder sin oration. Saa besluttis dend act med musich.

44. Dereffter gaar vj til taffel paa riddersalen, oc spiser samme afften med os de, vi dertil lader fordre.

45. Tredie dagen giør vj førsten af Anholt til ridder af Elephanten med de dertil hørende sædvanlige ceremonier, oc møder ridderne af Dannebrogue med deris ridder kiæder. Saa tilsigis oc til denne act at bivaane alle de andre af de trende første classer.

46. Om aftenen gaar vj til taffel ved samme bord paa riddersalen, som vj forige aften spisede ved, oc spiser de af voris ministri oc betiente med os, som vi dertil lader fordre.

Givet etc. Hafniæ dend 26 novembris anno 1695.

Sæl. Reg. XXXVIII. 528-38.

Politiemester Claus Rask.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Vi tilskicke eder herhos dend marche, som ved hendes kongl. høihed princesse Lovise af Meklenborg, hendes indhentelse her igiennem staden allernaadigst er forordnet at skal skee. Thj er vores etc., at du flittig indseende haver, at alle de gader, igiennem hvilke fornefnte march gaar, ikke med vogne eller anden hindring vorder belemmede. Dereffter etc. Hafniæ dend 26 novembris 1695.

Sæl. Tegn. XLIX. 561.

VII s.467

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 5 07:46:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top