eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.685

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 455-456
Nummer: 685


<-Forrige . Indhold . Næste->

685.

13 Avg. 1695.

Sælgekoner skulle have Tilladelse af Magistraten og Politiet.

Estats raad Hans Nansen oc politiemester Claus Rask.

C. 5. Wor gunst tilforn. Efftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorleedis stor forprang med ædendis vare saavel her i vores etc. Kiøbenhafn som uden for at opkiøbe oc igien udselge paa nogen tiid skal have taget overhaand oc sig endnu daglig formeere, formedelst at mange løsegiengere, særdeelis qvindfolch, derved heller skal ville søge deris næring end at tienne, hvilke tit oc offte paa torvene oc andre steder, hvor noget fallholdes, med skields ord skal overfalde got folches tiunde oc hindre dennem, saaleedis at de ej skal kunde bekomme til kiøbs, hvis de sig skulle tilforhandle, da paa det slig u-lovlig forprang dis bedre kand vorde afskaffet, er vores etc., at j strax dend anordning giører, at alle de, som sig af høns, kyllinger oc andet fuglwerk, vildt oc tamt, samt

VII s.455

frugt oc andet deslige at omløbe med oc selge hereffter ville ernære, sig hos eder med forderligste angiver, af hvilke j da haver at udvælge oc beskicke saa mange, som j der til fornøden eragter oc eder synes, sig deraf bør at ernære. Oc paa det dislige personer dis bedre kunde kiendis, haver j een hver af dennem, efter at deris nafne først ere blevne antegnede, et tegn af stadens vaaben at lade meddeele, hvilket tegn, syed paa dend høire arm af deris klæder, de offentlig paa alle tider under tilbørlig straf skal bære. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ d. 13 augustj anno 1695.

Politiemester Claus Rask.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom vi til dend u-lovlig forprang, som her j staden oc uden for gaar j svang, at hindre oc afværge allernaadigst haver for got befunden at befale os elskelig Hans Nansen etc. saavelsom dig strax at beskicke saa mange, som j fornøden eragter oc eder synes, bør at ernære sig af høns, kyllinger oc andet fugleverk af wildt oc tamt samt frugt oc andet deslige at omløbe med oc selge, da er oc hermed vores etc., at du strax paa behørige steder een placat lader anslaa oc derudj ald forprang saavel inden som uden for staden alvorligen forbyde med straff, at saa fremt nogen understaar sig derimod at handle, dend samme da, u-anseet hvad jurisdiction den hører under, skal staa i gabestocken. Til hvilken ende du strax inden for een hver af stadens porte oc ellers paa andre publique pladser een gabestok haver at lade sette oc indrette, saa oc at lade exeqvere oc effter forseelsens beskaffenhed straffe saavel dennem, der imod bemelte placat befindes at handle, som dem, der sig med det anbefalede tegn at bære kunde forsee. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 13 augustj 1695.

Sæl. Tegn. XLIX. 501-02.

VII s.456

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 4 12:38:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top