eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.669

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 446-448
Nummer: 669


<-Forrige . Indhold . Næste->

669.

24 Nov. 1694.

Privilegium for Glasmanufakturet paa Christianshavn.

Interessenterne udj speiglglas manufacturet paa Christianshafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom interessenterne udj det ny indrettede speil glas manufactur paa Christianshafn hos os allerunderdanigst haver ladet anholde, at vj til samme speil glas manufacturs vedligeholdelse dennem oc andre, som derudj med dennem vil participere, vores octroy derpaa allernaadigst ville meddeele, da udj allernaadigst henseende til bemelte speil glas manufacturs kostbare indrettelse, som nu saa viit udj stand skal vere bragt, at der j fremtiden nok som skal kunde giøres saa mange speigl glas, som til vore riger oc lande med at forsyne kand behøvis, have vj allernaadigst bevilget oc forundt, saa oc etc. bemelte interessenter oc alle dem, som med dennem j forskrefne speil glas manufactur ville participere,

VII s.446

samt deris arvinger, effterskrefne privilegier, friheder oc benaadinger udj tredeve aar, fra dette brefs dato at regne, som følger:

1. Skal alle slags rue speil glas, vere sig franske, engelske, venetianske eller hvad andre slags, det være kunde, være forbuden hereffter j vore riger oc lande at indføris.

2. Skal af alle slibede oc polerede speilglas, som fra fremmede steder indføris, betalis j told til os, nemlig af et speil een alen lang j glaszet oc derover foruden samme 1 rdlr. 48 Sk., noch af et speil j lige maade een alen lang i glaszet oc derover med samme tre rixdlr. oc af et speil mindre af alle slags 12 Sk.

3. Skal det vere alle oc een hver forbuden, udj de tie nu nest følgende aar at eftergiøre oc sig betienne af noget af hvis, dette speil glas manufactur vedkommer, som af Johan Henrich de Mohr, jndvaaner her i vores etc. Kiøbenhafn, inventeris, vere sig poleer, mølle, alle slags sorter af speil-rammer oc andre deslige til verkets opkomst oc speil glaszenis debit nu oc i fremtiden paafindende inventioner.

4. Maa dette speil glas manufactur ved indførselen paa hvis materialier, der til behøvis, vere sig dend saakaldte suda eller fransk potaske, engelske jord oc andet, hvoraf glaszene giøres oc ellers dertil brugis, nyde lige friheder, som andre her indrettede manufacturer allernaadigst ere forundte. Sammeleedis maa oc verkmesteren oc arbeidsfolkene nyde lige privilegier med andre sig paa samme maade her befindende arbeidere.

5. Hvis af forskrefne manufacturs speil glas oc med rammer færdig giorte speile, som med tiden til fremmede stæder kunde vorde udført, maa effter rigtig angivelse paa vores toldstæder uden nogen tolds erleggelse oc anden afgifft ud passere.

6. Betrædis nogen imod disze privilegier at have handlet, skal dend skyldige vere tilforpligtet at betale udj straf første gang 50 rdlr., anden gang dobbelt oc derforuden have forbrudt hvis glas speile, rammer oc andet deslige, de antreffes med, som til sammen skal deelis i tvende lige deele, halfparten til Christianshafns ny kirkis bygning oc dend anden halve part til angiveren.

Hvorover magistraten her i vores etc. Kiøbenhafn samt vores politiemester, saaviit een hver vedkommer, alvorligen haver at holde. Oc forbyde vj alle oc een hver herimod, efftersom forskrevet staar, at hindre eller udj nogen maade forfang at giøre, under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 24 novembris 1694.

Sæl. Reg. XXXVIII. 316-18.

VII s.447

Commissarierne over jndqvarteringens ligning i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor gunst tilforn. Vide maa j, at vj allernaadigst haver bevilget, at verkmesterne oc arbeidsfolkene ved det nye indrettede speil glas manufactur paa Christianshafn maa nyde lige privilegier med andre sig paa samme maade her befindende arbeidere. Thj er vores etc., at j eder dereffter, saaviit det jndqvarteringens frihed oc ligning angaar, allerunderdanigst retter oc forholder. Dermed etc. Hafniæ dend 24 novembris 1694.

Sæl. Tegn. XLIX. 361.

VII s.448

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 2 20:19:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top